Kamerstuk 36176-6

Woo-verzoek inzake internetconsultatie wetsvoorstel investeringsverplichting

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 1 november 2022
Indiener(s): Gunay Uslu (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-6.html
ID: 36176-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2022

Uw Kamer behandelt op dit moment het wetsvoorstel ter invoering van een investeringsverplichting ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product (Kamerstuk 36 176). Om deze reden hecht ik er aan uw Kamer te informeren over het feit dat ik een dezer dagen in reactie op een Woo-verzoek de negen niet al reeds openbare reacties uit de internetconsultatie alsnog (gedeeltelijk) openbaar zal maken. De informatie die hierbij openbaar wordt, zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Het gaat hier om in totaal 10 niet openbare reacties. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel staat dat er 22 reacties zijn binnengekomen bij de internetconsultatie1 waarvan er 14 reeds openbaar zijn. Dit is correct. Er is echter na formele sluiting nog één reactie ingekomen die, gelet op de intentie van de indiener van de reactie en de informatiebehoefte van de verzoeker, ook bij de besluitvorming is betrokken. Daarnaast heeft één van de indieners van een openbare reactie ook een nader uitgewerkte vertrouwelijke versie van de reactie ingediend. Met het Woo-besluit zijn straks alle – in totaal dus 24 – reacties voor een ieder (gedeeltelijk) openbaar en toegankelijk.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu