Kamerstuk 36176-17

Amendement van het lid Werner over het in artikel 3.29f vervangen van het criterium 'in overwegende mate' door een minimumpercentage van 75%

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Gepubliceerd: 22 maart 2023
Indiener(s): Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36176-17.html
ID: 36176-17

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID WERNER

Ontvangen 22 maart 2023

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in het voorgestelde artikel 3.29f, onder a en b, «in overwegende mate» vervangen door «voor ten minste 75 procent».

Toelichting

In het wetsvoorstel invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product zijn vier criteria opgesteld waarvan een productie aan twee van de vier moet voldoen. Twee hiervan bevatten taalvereisten, namelijk criteria a en b. Om te voldoen aan het criterium onder a moet het originele scenario in overwegende mate in het Nederlands of Fries zijn opgesteld. Onder b geldt dat de hoofdpersonages zich in overwegende mate in het Nederlands of Fries moeten uitdrukken. Met «in overwegende mate» wordt in beide onderdelen gedoeld op in ieder geval meer dan de helft. Op deze manier zijn bijvoorbeeld anderstalige dialogen binnen een voor het overige Nederlandstalig scenario mogelijk. Indiener van het amendement vindt het wenselijk dat het percentage Nederlands of Fries in de producties hoger ligt om zo het Nederlands cultureel audiovisueel product nog beter tot zijn recht te laten komen. Daarom wordt middels dit amendement voorgesteld dat bij criteria a en b een percentage geldt van 75%.

Werner