Kamerstuk 36169-20

Amendement van de leden Koekkoek en Dassen ter vervanging van nr. 15 over een wijziging van de doelstellingen

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)


23,3 %
76,0 %

PvdD

JA21

PVV

DENK

BIJ1

Volt

Omtzigt

VVD

Fractie Den Haan

BBB

GL

PvdA

Groep Van Haga

CDA

SP

CU

D66

FVD

SGP


Nr. 20 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KOEKKOEK EN DASSEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151

Ontvangen 2 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, tweede onderdeel, komt te luiden:

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Teneinde deze doelstelling voor 2050 te bereiken streven Onze Ministers die het aangaat naar:

  • a. een reductie van de emissies van broeikasgassen van 55% in 2030;

  • b. een reductie van de emissies van broeikasgassen van 80% in 2040;

  • c. een volledige CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2035, en

  • d. een volledig CO2-neutraal energiesysteem in 2040.

  Zij treffen daarnaast passende maatregelen opdat Nederland voldoet aan de reductieverplichtingen op grond van artikel 4, eerste lid, van de Europese klimaatwet en de ter uitwerking daarvan vastgestelde bindende EU-rechtshandelingen.

II

Aan artikel I, onderdeel B, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Voor de toepassing van deze wet wordt onder energiesysteem begrepen de vraag en het aanbod van elektriciteit, brandstoffen, waterstof en andere energiedragers en de infrastructuur die nodig is om vraag en aanbod aan elkaar te verbinden.

Toelichting

Om de netto-uitstoot van broeikasgassen van de samenleving als geheel uiterlijk in 2050 tot nul te reduceren, moet ons elektriciteitssysteem al in 2035 CO2-neutraal zijn en ons energiesysteem in 2040.2 Dit moet wettelijk worden vastgelegd om voorspelbaarheid te creëren voor investeringen in de energiesector, en toekomstige «stranded assets» (gestrande activa) te voorkomen.

Koekkoek Dassen