Kamerstuk 36169-12

Amendement van het lid Klaver c.s. ter vervanging van nr. 7 over het afschaffen van fiscale regelingen

Dossier: Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 1 februari 2023

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Het opschrift komt te luiden: Wijziging van de Klimaatwetten en enige andere wetten in verband met de implementatie van de Europese Klimaatwet en het afschaffen van fiscale regelingen ten behoeve van de energietransitie.

II

In de beweegreden wordt na «Europese klimaatwet» ingevoegd « en enige andere wetten aan te passen ter bevordering van de energietransitie».

III

Na artikel I worden zes artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IA

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) vervalt «tot en met derde».

B

In artikel 45 wordt »artikel 44, eerste tot en met derde lid» vervangen door «artikel 44, eerste lid».

C

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde tot en met zevende lid tot derde tot en met vijfde lid.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt «, derde, vierde en vijfde» vervangen door «en derde».

D

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «eerste of derde lid» vervangen door «eerste lid».

2. In het tweede lid, onder b, wordt «eerste of derde lid» vervangen door «eerste lid».

E

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede en derde lid vervallen, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot tweede en derde lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «teruggaven» vervangen door «teruggave», vervalt «tot en met derde» en wordt «worden verleend» vervangen door «wordt verleend».

F

Artikel 91 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «70, eerste tot en met derde lid» vervangen door «70, eerste lid».

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt «vierde lid» vervangen door «tweede lid».

ARTIKEL IB

In de Wet op de accijns wordt in artikel 2 als volgt gewijzigd:

1. In het achtste lid wordt «in een accijnsgoederenplaats» vervangen door «in dezelfde accijnsgoederenplaats als waarin de eerstgenoemde minerale oliën zijn vervaardigd».

2. In het negende lid wordt «vervaardigd» vervangen door «geproduceerd of verwerkt».

ARTIKEL IC

In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 vervalt artikel 3.12.

ARTIKEL ID

In de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 vervalt hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel E.

ARTIKEL IE

In de Wet op de vennootschapsbelasting 1964 vervalt in artikel 8, eerste lid, «en 3.12».

ARTIKEL IF

Het Belastingplan 2023 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XXVIII, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 60 vervalt.

B

Na artikel XXVIII, onderdeel B, worden twee onderdelen ingevoegd:

Ba

In artikel 61 vervalt «artikel 60, eerste en derde lid,».

Bb

In artikel 62 vervalt «en artikel 60, eerste lid,»

C

Artikel XXIX, onderdeel B, vervalt.

D

Artikel XXX, onderdeel B, vervalt.

E

Artikel XXXI, onderdeel B, vervalt.

F

Artikel XXXII, onderdeel B, vervalt.

G

Artikel XXXIII, onderdeel B, vervalt.

H

Artikel XXXIV, onderdeel B, vervalt.

IV

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen IA tot en met IF in werking met ingang van 1 januari 2024.

Toelichting

Ondanks de in 2018 aangenomen motie Van der Lee c.s. (Kamerstuk 30 175, nr. 271) over het afbouwen van fiscale prikkels die Nederlandse klimaatdoelen tegenwerken zijn er nog steeds weinig concrete stappen gezet rond het schrappen van fossiele subsidies. Er is echter brede consensus dat het instandhouden van fossiele subsidies klimaatdoelen tegenwerkt. Door het gebrek aan actie rondom het afbouwen van de fossiele subsidies worden ook de doelen uit de Klimaatwet tegengewerkt. In het coalitieakkoord worden de vrijstellingen voor energie-intensieve processen en het verlaagd tarief glastuinbouw genoemd, maar deze vrijstellingen worden pas in 2025 afgeschaft. Andere fossiele subsidies worden ongemoeid gelaten. De indieners zijn van mening dat deze vrijstellingen zo snel mogelijk moeten worden geschrapt en dat daarnaast andere vrijstellingen ook moeten worden geschrapt.

Dit amendement regelt dat de vrijstellingen voor energie-intensieve processen (mineralogische en metallurgische processen, chemische reductie en elektrolytische processen), de vrijstelling duaal verbruik kolen, de vrijstelling gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking, de raffinaderijvrijstelling en het verlaagd tarief glastuinbouw al per 1 januari 2024 moeten worden geschrapt. Dit levert honderden miljoenen euro’s op die kunnen worden besteed aan het stimuleren van hernieuwbare energie. Hiermee worden de doelstellingen uit de Klimaatwet ondersteund.

Klaver Kröger Thijssen Teunissen