Gepubliceerd: 25 mei 2022
Indiener(s): Henk Staghouwer (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-XIV-2.html
ID: 36120-XIV-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

  • 3. de begrotingsstaat voor het Diergezondsheidsfonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister voor Natuur en Stikstof,H. Staghouwer

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Overzicht coronamaatregelen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van corona gerelateerde uitgaven.

Overzicht coronamaatregelen (x1mln.)

Artikelnummer

naam maatregel/regeling

Verplichtingen 2022

Uitgaven 2022

Ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

21

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

0

0

0

Kamerstuk 35 650-XIV, nr. 4

21

Nadeelcompensatie pelsdierhouderij

36,4

36,4

0

Kamerstukken 28 286, Kamerstuk 35 539, nr. 2

21

Regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw COVID-19

60,3

60,3

0

Kamerstuk 35 420, nr. 349

21

Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen

68

68

0

Kamerstuk 35 420, nr. 105

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

1.940.005

ISB mutaties

21

25.500

Vastgestelde begroting na ISB

 

1.965.505

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Maatregel Gerichte Aankoop

21

133.300

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

21

‒ 62.675

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

21

100.000

Corona: dierentuinen

21

15.000

Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierren

21

25.294

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

21

16.340

Kasschuif Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

21

‒ 96.000

kasschuif Natuurbank

22

‒ 7.750

Saneringsregeling Visserij

22

‒ 20.000

Caribisch Nederland

22

8.000

Brexit Adjustment Reserve (BAR) visserij

22

45.000

NVWA

24

21.000

Uitvoeringskosten GLB

51

106.400

Kasschuif uitvoeringskosten GLB

51

‒ 102.176

Loon- en prijsbijstellingtranche 2022

51

73.919

Eindejaarsmarge

51

20.331

Overige mutaties

div

29.506

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

2.270.994

Toelichting

Maatregel Gericht Aankoop

Het betreft hier onderuitputting uit 2021 voor de Maatregel Gerichte Aankoop. Deze middelen worden nu weer toegevoegd aan de LNV begroting.

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop

In 2022 wordt de tweede tranche van de Maatregel Gerichte Aankoop gepubliceerd. Met de kasschuif worden de middelen verdeeld over de jaren waarin de verwachte uitfinanciering plaatsvindt.

Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Er wordt cumulatief € 521,5 mln. euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit betekent dat het budget in 2022 met € 100 mln. wordt verhoogd.

Corona: dierentuinen

Middels deze mutatie worden de middelen overgeheveld naar de LNV-begroting. Het betreft € 15 mln. aan middelen voor de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022.

Corona: nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdieren

Bij Najaarsnota 2021 is 25,3 miljoen euro afgeboekt. Middels deze mutatie worden deze middelen weer opgeboekt ten behoeve van de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij.

Corona: ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven

Voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbe drijven COVID-19 (OVK) is het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Daarom wordt het budget opgehoogd met € 16,3 mln.

Kasschuif Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties

Er wordt cumulatief 521,5 miljoen euro overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting ten behoeve van de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Middels deze mutatie worden de middelen in het juiste ritme geplaatst.

Kasschuif Natuurbank

Gezien het tijdspad van de wet wordt verwacht dat € 7,8 mln. van de uitgaven worden doorgeschoven naar latere jaren.

Saneringsregeling Visserij

LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan staatssteuncriteria kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor wordt het budget met € 20 mln. verlaagd.

Caribisch Nederland

Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling.

Brexit Adjustment Reserve (BAR) visserij

Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Het gaat om een stilligregeling van € 33 mln. en een liquiditeitsregeling van € 12 mln.

NVWA

De bijdrage aan de NVWA wordt verhoogd. Het grootste gedeelte van deze toename bestaat uit een overheveling van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV begroting voor de NVWA. Dit gaat in 2022 om € 21,0 mln.

Uitvoeringskosten GLB

Er wordt voor € 106,4 mln. aan middelen ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). vanuit de Aanvullende Post toegevoegd aan de LNV begroting. Deze middelen worden middels kasschuif doorgeschoven naar latere jaren, zodat deze in het juiste kassritme worden geplaatst.

Loon- en prijsbijstellingtranche 2022

De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 wordt op artikel 51 geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022

 

92.314

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

Dekking uitvoeringskosten RVO

22

4.380

Overige mutaties

div

462

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

97.156

Toelichting

Dekking uitvoeringskosten RVO

De uitvoeringskosten RVO worden verhoogd. Dit komt door hogerekosten voor de uitvoering van de EMFAF regelingen en de NAGW (natuurambitie Grote Wateren) en investeringsregeling Weide-akkervogels.

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 21 Land- en tuinbouw en veehouderij

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art.21 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

639.806

128.750

768.556

138.153

906.709

174.940

460.324

62.031

‒ 4.785

           
 

Uitgaven

534.117

119.850

653.967

124.600

778.567

150.943

449.607

83.999

20.733

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Sociaal economische positie boeren

8.443

60.600

69.043

45.421

114.464

734

‒ 1.000

‒ 740

0

 

Duurzame veehouderij

335.686

52.750

388.436

‒ 233.027

155.409

121.732

384.572

79.175

22.236

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

22.186

0

22.186

23.872

46.058

31.893

17.195

15.861

17.136

 

Mestbeleid

58.126

0

58.126

25.560

83.686

22.814

10.787

10.490

2.440

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

0

0

0

4.574

4.574

4.169

4.147

4.147

4.552

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

0

0

0

1.771

1.771

1.616

1.616

1.616

1.616

 

Integraal voedselbeleid

0

0

0

4.292

4.292

4.242

4.227

4.227

4.227

 

Garanties

         
 

Bijdrage borgstellingsreserve

3.627

0

3.627

0

3.627

0

0

0

0

 

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

0

1.805

0

1.805

0

0

0

0

 

Opdrachten

         
 

Sociaal economische positie boeren

2.602

0

2.602

‒ 1.168

1.434

‒ 1.561

‒ 1.552

‒ 600

‒ 600

 

Duurzame veehouderij

12.914

0

12.914

‒ 12.914

0

‒ 1.882

‒ 2.965

‒ 2.748

‒ 1.936

 

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

15.546

6.500

22.046

‒ 22.046

0

‒ 21.339

‒ 17.641

‒ 15.861

‒ 17.136

 

Mestbeleid

18.897

0

18.897

‒ 18.897

0

‒ 3.510

‒ 3.568

‒ 3.568

‒ 3.568

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

13.251

0

13.251

‒ 4.706

8.545

‒ 4.278

‒ 4.227

‒ 4.227

‒ 4.632

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.384

0

5.384

‒ 1.806

3.578

‒ 1.616

‒ 1.616

‒ 1.616

‒ 1.616

 

Integraal voedselbeleid

6.384

0

6.384

‒ 4.318

2.066

‒ 4.298

‒ 4.298

‒ 4.298

‒ 4.227

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         
 

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.289

0

1.289

0

1.289

0

0

0

0

 

Centrale Commissie Dierproeven

2.225

0

2.225

‒ 2.225

0

0

0

0

0

 

Medebewind/voormalige productschappen

0

0

0

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

1.387

 

Raad voor de Plantenrassen

1.344

0

1.344

0

1.344

0

0

0

0

 

Keuringsdiensten

2.130

0

2.130

0

2.130

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

         
 

Specifieke uitkeringen

0

0

0

318.251

318.251

461

62.164

375

475

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

FAO en overige contributies

11.107

0

11.107

579

11.686

379

379

379

379

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

         
 

Diergezondheidsfonds

11.171

0

11.171

0

11.171

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

32.770

0

32.770

0

32.770

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Sociaal economische positie boeren

245

0

245

0

245

0

0

0

0

 

ZBO's/RWT's

2.300

0

2.300

0

2.300

0

0

0

0

 

Mestbeleid

7.209

0

7.209

0

7.209

0

0

0

0

 

Garanties

1.800

0

1.800

0

1.800

0

0

0

0

 

Diergezondheid en dierenwelzijn

11.600

0

11.600

0

11.600

0

0

0

0

 

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.926

0

5.926

0

5.926

0

0

0

0

 

Onttrekkingen begrotingsreserves

3.690

0

3.690

0

3.690

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Sociaal economische positie boeren

Het budget voor sociaal economische positie boeren wordt met € 45,4 mln. verhoogd. Deze verhoging bestaat voornamelijk uit de middelen voor de uitvoering van de nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod pelsdierhouderij van € 25,3 mln. Deze middelen zijn in 2021 bij 2e suppletoire begroting afgeboekt en worden in 2022 toegevoegd aan de LNV begroting.

Hiernaast is voor de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) het budget in het derde en vierde kwartaal 2021 onvoldoende gebleken. Daarom wordt het budget opgehoogd met € 16,3 mln. Voorts is een bedrag van € 0,5 mln. beschikbaar gesteld aan de agentschapsbijdrage RVO ten behoeve van de uitvoeringskosten van de regeling OVK.

Duurzame veehouderij

Het subsidiebudget Duurzame Veehouderij wordt met € 233,0 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door uitgaven die op een ander onderdeel worden verantwoord, zoals het budget voor de Maatregel Gerichte Aankoop. Het budget voor de Maatregel Gerichte Aankoop (€ 249,3 mln.) wordt aan de provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en wordt daarom verantwoord onder ‘bijdrage aan medeoverheden’.

Hiernaast wordt er voor € 12,9 mln. aan uitgaven van het opdrachtenbudget verantwoord onder subsidies duurzame veehouderij. Daarbij wordt € 15 mln. toegevoegd aan de LNV begroting, wegens de verplichte sluiting van dierentuinen als gevolg van de coronamaatregelen van eind 2021 en in begin 2022.

Tot slot wordt het budget nog verlaagd met € 15 mln. doordat uitgaven aan de SRV (€ 7,3 mln.), het omschakelprogramma (€ 3,7 mln.) en uitgaven voor het verlagen ruw eiwitgehalte veevoer (€ 3,4 mln.) middles kasschuif worden doorgeschoven naar latere jaren. Daarbij zijn er de kasschuiven voor het nationaal kennisprogramma en de SBV die gezamelijk onder de € 1,0 mln. blijven.

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

Het budget voor glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen wordt met € 23,9 mln. verhoogd. In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 22 mln. aan middelen die op het opdrachtenbudget Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen geraamd stonden, nu op het subsidiebudget van Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen verantwoord. Verder is in 2021 € 25 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV-begroting ten behoeve van subsidiering via de Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) regeling. De openstelling van de subsidieregeling voor LED-verlichting (Urgenda budget en module in EG regeling) eind 2021 was zeer succesvol. Daarom wordt nu bij 1e suppletoire de resterende € 5 mln. overgeboekt van de Aanvullende Post naar de LNV-begroting.

Mestbeleid

Het budget voor mestbeleid wordt in 2022 verhoogd met € 25,6 mln. Op grond van de Nitraatrichtlijn heeft Nederland in december 2021 het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025 bij de Europese Commissie ingediend (Kamerstuk 33037, nr. 431 en 33037, nr. AC). Op de Aanvullende Post is hiervoor in totaal € 119 mln. gereserveerd. Middels deze mutatie wordt er is 2022 voor de eerste tranche voor € 9,1 mln. overgeheveld naar de LNV begroting. De uitwerking en overheveling van de tweede tranche vindt op een later moment plaats. Naast deze verhoging van het budget zorgt de eerder benoemde herrubricering van diverse begrotingsposten ervoor dat € 18,9 mln. van de uitgaven aan opdrachten mestebleid worden verantwoord onder deze subsidie post.

Opdrachten

Duurzame veehouderij

In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 12,9 mln. aan begrote uitgaven voor opdrachten duurzame veehouderij overgeheveld naar de post subsidies duurzame veehouderij.

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat in sommige gevallen uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 22 mln. aan geraamde uitgaven van de post opdrachtenbudget Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen verantwoord onder het subsidiebudget van Glastuinbouwtuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen.

Mestbeleid

In 2021 is er op aangeven van de ADR sprake geweest van herrubricering van diverse begrotingsposten. Dit heeft het gevolg dat sommige uitgaven onder andere posten zijn verantwoord dan eerder in de begroting is opgenomen. Deze herrubricering heeft ook zijn weerslag in 2022. Hierdoor wordt er voor € 18,9 mln. aan begrote uitgaven aan opdrachten voor mestbeleid overgeheveld naar de post subsidies mestbeleid.

Bijdrage aan medeoverheden

Specifieke uitkeringen

Deze mutatie bestaat voornamelijk uit correcties die volgen uit het op een andere plek verantwoorden van de uitgaven voor de Maatregel Gerichte Aankoop (€ 249,3 mln.). Het budget wordt met € 133,3 mln. opgehoogd uit de onderuitputting op de middelen uit 2021, bestemd voor de verhoging van het subsidieplafond van de 1e tranche van de MGA. Verder wordt € 62,7 mln. via een kasschuif doorgeschoven naar latere jaren, bestemd voor de 2e tranche van de MGA. Tot slot worden er middelen overgeheveld naar het BTW-Compensatiefonds ten behoeve van de 2e tranche (€ 1,3 mln.) en worden er uitvoeringskosten RVO overgeheveld naar artikel 24 (€ 0,4 mln.) Dit telt op tot een mutatie van € 318,3 mln.

3.2 Artikel 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art.22 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

269.321

0

269.321

157.143

426.464

26.790

61.333

55.248

53.063

           
 

Uitgaven

462.658

0

462.658

910

463.568

183.290

60.904

55.181

53.063

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

2.635

0

2.635

4.193

6.828

4.667

4.700

4.746

5.551

 

Natuur en Biodiversiteit op land

24.746

0

24.746

‒ 2.080

22.666

5.586

79

‒ 67

0

 

Beheer Kroondomeinen

803

0

803

68

871

0

0

0

0

 

Duurzame visserij

7.845

0

7.845

44.958

52.803

155.000

0

0

0

 

Overige stelsel activiteiten

0

0

0

5.699

5.699

5.865

5.734

5.826

5.715

 

Leningen

         
 

Leningen rente en aflossing

23.145

0

23.145

‒ 222

22.923

0

0

0

0

 

Garanties

         
 

Garantie Klimaatfonds

324

0

324

0

324

0

0

0

0

 

Opdrachten

         
 

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

15.343

0

15.343

‒ 4.759

10.584

12.060

7.188

7.142

3.819

 

Natuur en Biodiversiteit op land

266.805

0

266.805

‒ 241.531

25.274

‒ 283.596

‒ 271.937

‒ 264.178

‒ 265.950

 

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.751

0

11.751

‒ 4.040

7.711

‒ 1.032

‒ 1.032

‒ 1.032

‒ 1.032

 

Duurzame visserij

41.210

0

41.210

‒ 36.561

4.649

‒ 8.713

22.237

21.712

22.987

 

Overige stelsel activiteiten

6.408

0

6.408

‒ 6.408

0

3.588

8.996

11.957

15.526

 

Internationale Samenwerking

3.655

0

3.655

‒ 1.300

2.355

0

0

0

0

 

Caribisch Nederland

4.364

0

4.364

‒ 4.364

0

‒ 2.714

‒ 1.064

‒ 764

‒ 764

 

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

13.774

0

13.774

‒ 8.098

5.676

‒ 6.739

‒ 6.052

‒ 2.900

‒ 630

 

Regio Deals

550

0

550

0

550

0

0

0

0

 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksrederij

9.293

0

9.293

1.900

11.193

0

0

0

0

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         
 

Staatsbosbeheer

28.293

0

28.293

0

28.293

0

0

0

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

         
 

Caribisch Nederland

0

0

0

12.184

12.184

14.092

16.866

764

764

 

Specifieke uitkering

0

0

0

241.051

241.051

285.166

275.129

271.915

267.017

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

         
 

Internationale Samenwerking

1.714

0

1.714

220

1.934

60

60

60

60

           
 

Ontvangsten

44.651

0

44.651

4.380

49.031

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Landinrichtingsrente

26.035

0

26.035

0

26.035

0

0

0

0

 

Verkoop gronden

8.804

0

8.804

0

8.804

0

0

0

0

 

Overige ontvangsten natuur

4.819

0

4.819

2.058

6.877

0

0

0

0

 

Duurzame visserij

4.993

0

4.993

0

4.993

0

0

0

0

 

Onttrekkingen begrotingsreserves

0

0

0

2.322

2.322

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Duurzame visserij

Het budget van duurzame visserij wordt met € 44,9 mln. verhoogd. Als gevolg van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie verliest de visserijsector quotum. In dat kader worden nieuwe regelingen voorzien die gefinancierd worden uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). In 2022 gaat het om een stilligregeling (€ 33 mln.) en een liquiditeitsregeling (€ 12 mln.). De saneringsregeling (€ 155 mln.) zal in 2023 tot betalingen leiden.

Overige stelsel activiteiten

Het subsidiebudget voor Overige stelsel activiteiten wordt met € 5,7 mln. verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door de overheveling van € 6,4 mln. van dit onderdeel van opdrachten naar subsidies. Daarnaast vinden er enkele overhevelingen plaats naar artikel 23 voor de uitvoering van de Achtste Nationale Bosinventarisatie door WR (€ 0,4 mln.) en voor de uitvoering van het Plan van aanpak van de derde evaluatie van het Natuurpact door PBL (€ 0,2 mln.).

Opdrachten

Natuur en Biodiversiteit op land

Het opdrachtenbudget van Natuur en biodiversiteit op land wordt met € 241,5 mln. verlaagd. Dit is voornamelijk het gevolg van een technische correctie om de budgetten van het Agroprogramma Groningen (€ 4,7 mln.) en een groot deel van het budget van Programma Natuur (€ 230,3 mln.) te verantwoorden onder bijdrage aan medeoverheden. Deze budgetten worden hoofdzakelijk aan provincies beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering en worden daarom onder bijdrage aan medeoverheden verantwoord. Daarnaast wordt er voor de Natuurbank € 7,8 mln. doorgeschoven naar latere jaren en € 2,1 mln. overgeheveld naar artikel 24 voor de uitvoeringskosten van RVO voor de Natuurbank. Verder is er € 2,0 mln. toegevoegd aan het budget van Programma Natuur voor monitoring en vindt er een aantal technische herschikkingen plaats op het budget.

Duurzame visserij

Het budget voor duurzame visserij wordt met € 36,6 mln. verlaagd. LNV heeft middelen op de begroting voor het uitvoeren van een saneringsregeling bij vissers. Omdat de regeling niet voldoet aan de staatsteuncriteria, kan deze regeling geen doorgang vinden. Hierdoor vindt er in 2022 een technische herschikking binnen de LNV-begroting plaats van € 14,5 mln. Daarnaast is er ten behoeve van inpassingskosten Wind op Zee extra budget beschikbaar gesteld. In 2022 gaat het om € 2,6 mln. Deze mutaties tezamen met enkele andere kleine mutaties en kasschuiven tellen op tot een mutatie van € 36,5 mln.

Overige stelsel activiteiten

Het opdrachtenbudget wordt met € 6,4 mln. verlaagd. Dit komt doordat de uitgaven op dit onderdeel hoofdzakelijk uit subsidies bestaan en het onderdeel daarom onder ‘subsidies’ verantwoord wordt.

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

Het budget van dit onderdeel wordt met € 8,1 mln. verlaagd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats op de begroting verantwoorden van budgetten. Zo wordt er € 8,7 mln. voor het Programma Veenweide overgeheveld naar onderdeel bijdrage aan medeoverheden. Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.

Bijdrage aan medeoverheden

Caribisch Nederland

Voor de uitvoering van de eerste fase van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland wordt cumulatief € 35,0 mln. overgeheveld van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de de LNV-begroting. Dit gaat om € 8,0 mln. in 2022. Hiervan wordt € 0,2 mln. doorgeschoven naar 2023. De middelen zijn onder andere bestemd voor maatregelen op het terrein van erosiebestrijding, koraalherstel, afvalwater, duurzame visserij en landbouwontwikkeling. Naast deze toevoeging van budget is ook het reguliere budget voor Caribisch Nederland toegevoegd aan dit onderdeel, gezien de uitgaven bestemd zijn voor bijdrage aan medeoverheden. Het budget van € 4,4 mln. in 2022 stond eerder geraamd op het opdrachtenbudget ‘Caribisch Nederland’.

Specifieke uitkering

Het budget wordt met € 241,1 mln. verhoogd. Dit komt hoofdzakelijk door het op een andere plaats verantwoorden van budgetten. Vanaf het opdrachtenbudget Natuur en biodiversiteit op land wordt € 230,3 mln. toegevoegd voor de uitgaven van het Programma Natuur die ofwel via een specifieke uitkering of door een toevoeging aan de Algemene Uitkering beschikbaar worden gesteld aan de provincies. Ook wordt er vanuit het budget van Natuur en biodiversiteit op land € 4,7 mln. overgeheveld voor het Agroprogramma Groningen. Vanaf het opdrachtenbudget Klimaatimpuls Natuur en biodiversiteit wordt € 7,5 mln. overgeheveld bestemd voor het Programma Veenweide. Op dit budget wordt een kasschuif toegepast van € 1,6 mln. naar latere jaren. Andere grote mutaties zien op de toevoeging van € 4,3 mln. van de onderuitputting 2021 bestemd voor de SNL-beheervergoeding voor provincies en de overheveling van € 2,6 mln. naar het BTW-Compensatiefonds vanwege de specifieke uitkering in het kader van het Programma Natuur.

3.3 Artikel 23 Kennis en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

229.587

0

229.587

20.534

250.121

15.296

19.287

19.203

13.729

           
 

Uitgaven

244.539

0

244.539

14.716

259.255

16.961

18.349

15.975

9.711

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Beleidsondersteunend onderzoek

28.844

0

28.844

9.994

38.838

4.838

4.888

2.648

847

 

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

66.784

0

66.784

0

66.784

0

0

0

0

 

Kennisverspreiding en groen onderwijs

24.465

0

24.465

8.155

32.620

10.608

14.379

13.360

10.510

 

Opdrachten

         
 

Kennisontwikkeling en innovatie

14.546

0

14.546

‒ 189

14.357

‒ 3.302

‒ 5.337

‒ 4.525

‒ 4.844

 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

8.060

0

8.060

4.957

13.017

2.955

2.709

2.836

1.661

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

         
 

Wageningen Research

101.825

0

101.825

‒ 8.445

93.380

1.862

1.710

1.656

1.537

 

ZonMw

15

0

15

244

259

0

0

0

0

           
 

Ontvangsten

12.107

0

12.107

335

12.442

0

69

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Kennisontwikkeling en innovatie

12.107

0

12.107

335

12.442

0

69

0

0

Toelichting op de uitgaven

Subsidies

Beleidsondersteunend onderzoek

Het budget voor beleidsondersteunend onderzoek wordt met € 10,0 mln. verhoogd. Deze verhoging bestaat uit een aantal bijdragen aan beleidsondersteunend onderzoek. Zo is er € 2,7 mln. extra voor een voerpilot gangbare melkveehouderij, € 2,0 mln. extra voor subsidiebeschikking WR in verband met onderzoeksprojecten bodem en klimaatadaptatie en € 1,2 mln. voor subsidiebeschikking WR in verband met onderzoeksprojecten programmering RIVM.

Daarnaast is er ook € 0,9 mln. beschikbaar gesteld voor de pilot experimenteergebieden kringlooplandbouw die uitgevoerd worden bij onderzoeksprogrammering van SKI. Tevens is er € 0,9 mln. beschikbaar voor monitoring, evaluatie en rapportage over de doelen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering.

Daarnaast is sprake van diverse andere kleinere mutaties.

Kennisspreiding en groen onderwijs

Het budget voor kennisspreiding en groen onderwijs neemt met € 8,2 mln. toe. Dit komt onder andere doordat er € 6 mln. wordt meegenomen uit 2021 voor de SABE-regeling. Hiervan wordt € 5,4 mln. doorgeschoven naar andere jaren in verband met vertraging in openstelling en uitvoering. Daarnaast is er € 2,5 mln. extra budget voor demobedrijven en bedrijfsplannen als onderdeel van de SABE-regeling ter innovatie op het boerenerf.

Door de eerder genoemde herrubricering van begrotingsposten is er € 4,6 mln. van de uitgaven elders in de begroting verantwoord.

Bijdrage aan agentschappen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

De bijdrage aan het RIVM neemt met € 5,0 mln. toe. De verhoging bestaat uit diverse bijdrages die zijn gedaan aan het RIVM. Zo is er € 1,8 mln. beschikbaar voor AERIUS. Ook is er € 1,0 mln.bijgedragen aan het RIVM apparaat voor het landelijk meetnet m.b.t. de effecten van het mestbeleid. Daarnaast is er € 0,6 mln. voor monitoring, evaluatie en rapportage over de doelen van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering. Hieraast is er sprake van diverse andere kleinere mutaties.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Wageningen Research

De verlaging van het budget voor de bijdrage aan Wageningen Research bestaat voornamelijk uit een bijdrage Wageningen Food Safety Research (WFSR) van € 5,5 mln. Daarnaast is er € 4,2 mln. overgeheveld naar RVO voor een opdracht ten behoeve van kennis en innovatie.

3.4 Artikel 24 Uitvoering en toezicht

Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid art.24 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

431.026

275

431.301

72.439

503.740

42.065

37.381

36.288

34.264

           
 

Uitgaven

431.026

275

431.301

72.439

503.740

42.065

37.381

36.288

34.264

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

233.474

0

233.474

27.624

261.098

29.502

29.502

29.813

29.502

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

197.552

275

197.827

44.815

242.642

12.563

7.879

6.475

4.762

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de uitgaven

Bijdrage aan agentschappen

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De bijdrage aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit neemt met € 27,6 mln. toe. Het grootste gedeelte van deze toename bestaat uit een overheveling van de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën naar de LNV begroting voor de NVWA. Dit gaat in 2022 om € 21,0 mln. Hiernaast wordt er ook € 5,5 mln. bijgedragen aan de Wageningen Food Safety Research (WFSR) die uitgevoerd wordt door de NVWA. Ook doet de NVWA als opdracht aanvullende controles ten behoeve van het visserijtoezicht op onder andere de beschermde gebieden op de Noordzee. Hiervoor draagt LNV € 1,0 mln. bij.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De bijdrage aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland neemt met € 44,8 mln. toe. Met de goedkeuring van het RVO jaarplan 2022 zijn er veel opdrachten waarvoor de bijbehorende uitvoeringskosten overgeheveld zijn naar de agentschapsbijdrage RVO. De grootste hiervan zijn: implementatie herziene Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (€ 13,0 mln.), Registratie landschapselementen (€ 4,0 mln.), Basisregistratie Grootschalige Topografie (€ 2,1 mln.), Natuurbank (€ 2,0 mln.), opdrachten ten behoeve van kennis en innovatie (€ 2,3 mln.), aandeel uitvoeringskosten LNV van Natuurambitie Grote Wateren (€ 1,5 mln.) en het Europees Visserijfonds EMFAF (€ 2,3 mln.).

Naast deze uitvoeringskosten is ook budget toegevoegd voor de inkoopkosten van het InkoopUitvoeringscentrum (IUC) EZK/LNV als onderdeel van een wijziging in pay-per-use systematiek wat € 1,0 mln. bedraagt. Tezamen met een aantal andere mutaties resulteert het tot een bedrag van € 44,8 mln.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 50 Apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid art. 50 Apparaat (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

150.403

0

150.403

12.750

163.153

13.891

12.102

12.355

11.400

           
 

Uitgaven

150.403

0

150.403

12.750

163.153

13.891

12.102

12.355

11.400

           
 

Personele uitgaven

         
 

Eigen personeel

106.351

0

106.351

10.348

116.699

12.424

10.581

10.610

9.652

 

Externe inhuur

3.784

0

3.784

1.075

4.859

0

0

0

0

 

Overige personele uitgaven

3.944

0

3.944

‒ 2.282

1.662

‒ 2.264

‒ 2.210

‒ 2.186

‒ 2.183

 

Materiële uitgaven

         
 

ICT

510

0

510

0

510

0

0

0

0

 

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

0

12.929

0

12.929

0

0

0

0

 

SSO DICTU

14.271

0

14.271

7.005

21.276

5.755

4.815

4.815

4.815

 

Overige materiële uitgaven

8.614

0

8.614

‒ 3.396

5.218

‒ 2.024

‒ 1.084

‒ 884

‒ 884

           
 

Ontvangsten

2.786

0

2.786

127

2.913

64

0

0

0

           
 

Ontvangsten

         
 

Ontvangsten

2.786

0

2.786

127

2.913

64

0

0

0

Toelichting

De toename in budget op artikel 50 wordt grotendeels veroorzaakt door twee mutaties in het personele budget. De eerste mutatie is een kasschuif van 2023 naar 2022 van middelen uit het transitiefonds ter waarde van €6 mln., zodat er in 2022 al kon worden begonnen met het aantrekken van capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan het gebiedsgericht werken. De tweede mutatie is een som van tegenvallers uit de gezamenlijke directies optellend tot € 3,5 mln. (o.a. de directie bedrijfsvoering). Dit betreft kosten voor uitloop ICT projecten en kosten voor inrichting van de thuiswerkplek naast een aantal kleinere tegenvallers. De overige mutaties worden veroorzaakt door meerdere kleinere mutaties van minder dan € 1,0 mln.

Apparaat 51 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid art. 51 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

 
 

Verplichtingen

22.637

0

22.637

80.074

102.711

110.202

76.293

71.156

75.419

           
 

Uitgaven

22.637

0

22.637

80.074

102.711

110.202

76.293

71.156

75.419

           
 

Prijsbijstelling

0

0

0

53.996

53.996

38.144

34.534

36.214

31.851

 

Loonbijstelling

0

0

0

19.923

19.923

19.132

18.388

18.318

17.873

 

Nog te verdelen

22.637

0

22.637

6.155

28.792

52.926

23.371

16.624

25.695

           
 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 is bij Voorjaarsnota 2022 op artikel 51 Nog onverdeeld geplaatst. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van diverse prijsindexen. Bij de Miljoenennota zullen deze budgetten toegedeeld worden aan de relevante onderdelen op de LNV begroting.

Nog te verdelen

Het onderdeel Nog te verdelen wordt verhoogd met € 6,1 mln. Dit betreft een saldo van meerdere mutaties. De toename wordt met name verklaard door een overheveling van € 4,2 mln. ten behoeve van de uitvoeringskosten Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

5 Agentschappen

5.1 Agentschap NVWA

Baten-lastenagentschap NVWA. Eerste Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000))
 

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

    

Baten

   

- Omzet

419.773

34.830

454.603

waarvan omzet moederdepartement

198.125

17.477

215.602

waarvan omzet overige departementen

111.024

7.828

118.852

waarvan omzet derden

110.624

9.525

120.149

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

40.985

5.346

46.331

Totaal baten

460.758

40.176

500.934

    

Lasten

   

Apparaatskosten

449.724

40.155

489.879

- Personele kosten

265.572

33.346

298.918

waarvan eigen personeel

231.758

29.514

261.272

waarvan inhuur externen

20.627

4.869

25.496

waarvan overige personele kosten

13.187

‒ 1.037

12.150

- Materiële kosten

184.152

6.809

190.961

waarvan apparaat ICT

2.150

0

2.150

waarvan bijdrage aan SSO's

57.999

‒ 1.504

56.495

waarvan overige materiële kosten

124.003

8.313

132.316

Rentelasten

20

80

100

Afschrijvingskosten

10.514

‒ 59

10.455

- Materieel

2.237

‒ 577

1.660

waarvan apparaat ICT

250

‒ 50

200

waarvan overige materiële afschrijvingskosten

1.987

‒ 527

1.460

- Immaterieel

8.277

518

8.795

Overige lasten

500

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

460.758

40.176

500.934

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting

Toelichting op de baten

Bij Coalitieakkoord 2021-2025 zijn er middelen gereserveerd voor de NVWA. Een gedeelte van deze middelen is van de Aanvullende Post van het ministerie van Financiën overgeboekt naar de NVWA. Ten opzichte van de vastgestelde begroting is de omzet mede daarom gestegen als gevolg van aanvullende opdrachten van het moederdepartement, met name op het gebied van Dierenwelzijn, Dierlijke bijproducten en Fytosanitair.

De hogere omzet bij overige departementen is het gevolg van extra, -met name coalitieakkoord- middelen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor opdrachten op het gebied van Productveiligheid, tabakscontroles en tabaksontmoediging.

De omzet derden neemt toe ten opzichte van de begroting door verwachte hogere marktvraag, o.a. als gevolg van Brexit. In verband met nieuwe regelgeving zijn hiervoor ten opzichte van 2021 extra middelen toegevoegd.

De bijzondere baten zijn ten opzichte van de begroting toegenomen met € 5,3 mln. De vergoedingen zijn verhoogd voor voorbereidende fytosanitaire werkzaamheden import en export (€ 2,4 mln.), omdat besloten is de kosten van deze retribueerbare activiteiten pas per 1 januari 2023 door te berekenen, demping tarieven (€ 1,6 mln.), en BTW-compensatie Brexit (€ 1,2 mln.). In het Jaarplan 2021 en de begroting 2022 was een voor Brexit gereserveerd budget van € 4,0 mln. vervallen, dit is bij de 1e suppletoire begroting 2022 in mindering gebracht op de ‘correctie integrale kostprijs’.

Omzet moederdepartement (bedragen x € 1.000)

Deze tabel laat de verdeling van de omzet moederdepartement over de productgroepen zien. In de oorspronkelijke begroting was deze specificatie niet opgenomen. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld de activiteiten die Wageningen Food Safety Research voor de NVWA uitvoert in het kader van het WOT Voedselveiligheidsbeleid. Dit is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de Europese verplichtingen.

Omzet moederdepartement
 

Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

1e suppletoire begroting 2022

Handhaven

157.192

175.681

Keuren certificering op afstand

407

725

Keuren import

2.638

1.058

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

22.592

21.157

Overig

10.816

16.981

Totaal

193.645

215.602

Omzet overige departementen (bedragen x € 1.000)

Deze tabel laat de verdeling van de omzet overige departementen over de productgroepen zien. In de oorspronkelijke begroting was deze specificatie niet opgenomen. De categorie ‘overig’ betreft werkzaamheden die aan derden worden uitbesteed zoals bijvoorbeeld laboratorium onderzoek door Wageningen Food Safety Research of onderzoeken door het RIVM.

Omzet overige departementen
 

Slotwet 2021

Vastgestelde begroting 2022

1e suppletoire begroting 2022

Handhaven

86.137

92.062

Keuren certificering op afstand

103

Keuren import

914

834

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

897

1.203

Overig

22.729

24.753

Totaal

110.780

118.852

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De personele kosten nemen toe met € 33,3 mln., door stijging van het aantal fte, als gevolg van extra werk voor de departementen en derden. Dit betreft zowel eigen personeel als inhuur. De overige personele kosten dalen doordat er meer thuis wordt gewerkt (minder reisbewegingen).

Materiële kosten

De materiële kosten zijn € 6,8 mln. hoger dan begroot.

De bijdragen aan SSO’s zijn € 1,5 mln. lager dan begroot, door lagere reguliere ICT-kosten van DICTU. Dit betreft de kosten voor werkplekondersteuning (hardware en software) en het applicatiebeheer. Het gaat daarbij zowel om ontwikkeling als om exploitatie.

De overige materiële kosten stijgen met € 8,3 mln. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er meer werkzaamheden aan derden worden uitbesteed. Daarnaast stijgen de huisvestingskosten en nemen de kosten van dienstauto’s toe. Dit hangt samen met de stijging van het aantal fte. 

Afschrijvingskosten materieel

Deze kosten zijn € 0,6 mln. lager dan begroot doordat enkele investeringen in laboratoriumapparatuur zijn uitgesteld van 2021 naar 2022. De afschrijving hierop zal dus pas in de loop van 2022 beginnen.

Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

28.079

26.925

55.004

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

460.758

40.176

500.934

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-/- 449.744

-/- 40.235

-/- 489.979

2.

Totaal operationele kasstroom

11.014

-/- 59

10.955

 

Totaal investeringen (-/-)

-/- 8.750

-/- 2.300

-/- 11.050

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

3.

Totaal investeringskasstroom

-/- 8.750

-/- 2.300

-/- 11.050

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

 

Aflossingen op leningen (-/-)

-/- 8.319

963

-/- 7.356

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

8.750

2.300

11.050

4.

Totaal financieringskasstroom

431

3.263

3.694

5.

Rekening-courant RHB 31 december (=1+2+3)

30.774

27.829

58.603

Toelichting

De totale kasstroom is € 27,8 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting. Het verschil kan als volgt worden gespecificeerd:

Rekening-courant RHB 1 januari + depositorekeningen

Ten opzichte van de begroting is de rekening courant € 26,9 mln. hoger. Dit komt met name doordat de materiële kosten in 2021 lager zijn uitgevallen dan ingeschat bij het opstellen van de begroting over 2022. Hierdoor was de operationele kasstroom in 2021 hoger.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom verandert nauwelijks ten opzichte van de begroting. De extra opbrengsten leiden tot een vergelijkbare stijging van de kosten.

Investeringskasstroom

De totale investeringen zijn € 2,3 mln. hoger dan begroot. Dit betreft met name laboratoriumapparatuur. Enkele investeringen die Europees aanbesteed moesten worden zijn doorgeschoven van 2021 naar 2022. Daarnaast wordt in 2022 apparatuur voor diverse soorten analyses vervangen.

Financieringskasstroom

De totale financieringskasstroom is € 3,3 mln. hoger dan in de vastgestelde begroting. Ten opzichte van de vastgestelde begroting wordt er € 1,0 mln. minder afgelost en wordt voor € 2,3 mln. extra beroep gedaan op de leenfaciliteit, conform de toename in de investeringen.

Rekening courant

De verwachte stand rekening-courant neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting toe met € 27,8 mln. tot € 58,6 mln.

Doelmatigheidsindicatoren

Overzicht doelmatigheidsindicatoren
 

2022

2022

 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Gemiddelde kostprijs (€/uur)

121,17

121,17

Tarieven

  

Index 2012 = € 94,07 = 100

128,8

128,8

Omzet per productgroep ( in € mln.)

  

Handhaven

262,2

284,9

Keuren certificering op afstand

10

13

Keuren import

19,3

23,5

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

101

102,6

FTE

  

Aantal FTE (excl. Externe inhuur)1

2.718

3.064

Verhouding FTE direct/indirect (exclusief externe inhuur)

2.095/623

2.362/702

Salariskosten per fte

85.268

85.268

Saldo van baten en lasten als % van de totale baten

0%

0%

Kwaliteit

  

Afhandelsnelheid informatieverzoeken, klachten en meldingen

90%

90%

Tijdig betaalde facturen (< 30 dagen)

95%

95%

X Noot
1

De gerealiseerde gemiddelde bezetting is niet alleen exclusief herplaatsingskandidaten, maar ook exclusief VanWerkNaarWerk-kandidaten.

6 De begroting van het Diergezondheidsfonds (DGF)

Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (bedragen x € 1.000)

Art. 1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

 
 

Verplichtingen

34.986

0

34.986

3.694

38.680

       
 

Uitgaven

34.986

0

34.986

11.709

46.695

 

waarvan juridisch verplicht

16%

    
       
 

Programmauitgaven

34.986

0

34.986

11.709

46.695

       
 

Opdrachten

34.986

0

34.986

11.709

46.695

       
 

Waarvan:

     
 

1. Bewaking van dierziekten

20.466

0

20.466

341

20.807

 

2. Bestrijding van dierziekten

9.762

0

9.762

12.962

22.724

 

3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

     
 

4. Overig

4.758

0

4.758

‒ 1.594

3.164

       
 

Ontvangsten

27.177

0

27.177

41.187

68.364

       
 

Ontvangsten LNV

11.171

0

11.171

0

11.171

 

Ontvangsten sector

13.506

0

13.506

0

13.506

 

Ontvangsten EU

2.500

0

2.500

0

2.500

 

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

41.187

41.187

Toelichting verplichtingen

Tot 2021 heeft het Diergezondheidsfonds het zogenoemde «kas=verplichtingen» -principe gehanteerd. In de administratie zijn de uitgaven (kas) dan leidend en de verplichtingen worden hieraan gelijk gemaakt. In 2021 is het verplichtingen-kasstelsel ingevoerd waarbij alle vaststaande verplichtingen met derden zijn vastgelegd. Door deze stelselwijziging is een inhaalslag gemaakt met als gevolg een gewijzigde realisatie van de aangegane verplichtingen.

Toelichting uitgaven

De verwachte uitgaven voor bewaking van dierziekten zijn hoger dan oorspronkelijk geraamd. Er is een hogere overloop voorzien van uitgaven uit voorgaande jaren door de ontvangst van de eindafrekeningen over 2019 en 2020 voor diagnostiek.

De verwachte uitgaven voor bestrijding van dierziekten zijn verhoogd met € 13,0 mln. Dit hangt met name samen met uitbraken van vogelgriep en mycoplasma. Zo zijn de voorziene uitgaven in verband met de huidige uitbraken van hoogpathogene vogelgriep met € 11,0 mln verhoogd. Op basis van de informatie tot en met 7 februari 2022 wordt begroot op 20 uitbraken in 2022. Daarnaast is er sprake van overloop van uitgaven door de uitbraken van vogelgriep eind 2021.

De verwachte overige uitgaven zijn verlaagd met € 1,6 mln. door lagere uitvoeringskosten RVO. Binnen de begroting was rekening gehouden met een groot aantal bezwaren en beroepschriften vanuit de rundersector. Dit blijkt mee te vallen. Hierdoor zullen de begrote uitgaven lager uitvallen.