Gepubliceerd: 1 december 2021
Indiener(s): Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35975-VIII-1.html
ID: 35975-VIII-1

Ontvangen 01 december 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vastelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

46.480.278

46.223.313

1.533.457

5.977.457

2.751.414

32.514

875.046

771.021

59.549

           
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

23.412.746

23.121.963

1.345.405

1.678.301

825.869

12.814

1.232.965

885.587

44.127

 

Beleidsartikelen

         

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.244.409

5.210.074

4.000

420.369

147.785

0

‒ 38.277

‒ 16.993

1.100

06

Hoger beroepsonderwijs

4.623.320

4.116.595

1.213

456.109

202.523

0

19.805

‒ 1.230

385

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.333.855

5.888.630

16

467.960

237.373

0

59.800

4.491

772

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

3.583

3.493

0

3.272

3.272

0

11

Studiefinanciering

5.087.666

5.087.666

1.147.989

7.585

7.585

0

880.255

880.255

35.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

66.108

66.108

2.183

1.350

1.350

0

‒ 62

‒ 62

0

13

Lesgelden

14.038

14.038

188.743

281

281

0

‒ 378

‒ 378

0

14

Cultuur

614.519

1.299.772

494

215.821

147.720

12.814

209.414

11.476

3.988

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

70.500

43.951

0

108.769

14.957

‒ 23

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

8.954

8.019

0

‒ 142

‒ 710

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

277.929

277.929

567

25.789

25.789

0

‒ 9.491

‒ 9.491

2.905

          

0

 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

23.067.532

23.101.350

188.052

4.299.156

1.925.545

19.700

‒ 357.919

‒ 114.566

15.422

 

Beleidsartikelen

        

0

01

Primair onderwijs

12.586.750

12.556.750

15.961

2.354.554

965.591

12.900

‒ 215.218

‒ 66.684

8.073

03

Voortgezet onderwijs

9.277.818

9.341.636

7.391

1.887.010

905.364

0

‒ 117.842

‒ 34.518

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

164.303

164.303

9.000

31.090

28.090

‒ 2.500

‒ 23.594

‒ 12.101

10

15

Media

1.038.661

1.038.661

155.700

26.502

26.500

9.300

‒ 1.265

‒ 1.263

7.339

Tabel 2 Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap DUO voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Naam

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

318.935

318.935

0

26.206

26.206

0

43.575

46.675

‒ 3.100

Totaal

318.935

318.935

0

26.206

26.206

0

43.575

46.675

‒ 3.100

Tabel 3 Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap DUO voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

54.500

33.200

 

47.000

45.600

 

‒ 21.000

Totaal

54.500

33.200

 

47.000

45.600

 

‒ 21.000