42,7 %
57,3 %

CDA

BIJ1

Groep Van Haga

SGP

FVD

PvdA

SP

Fractie Den Haan

CU

D66

BBB

VVD

GL

DENK

PVV

JA21

Omtzigt

Volt

PvdD


Nr. 7 AMENDEMENT VAN DE LEDEN POUW-VERWEIJ EN OMTZIGT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 51

Ontvangen 17 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

Met ingang van 1 april 2022 wordt de Wet publieke gezondheid als volgt gewijzigd:

A

In artikel 58a, eerste lid, vervallen de onderdelen «niet-essentiële detailhandel» en «niet-essentiële dienstverlening».

B

In artikel 58ra, eerste lid, wordt aan het slot van onderdeel d «of» toegevoegd, wordt de puntkomma aan het slot van onderdeel e vervangen door een punt en vervallen de onderdelen f en g.

Toelichting

De voorgestelde wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) bevat een ingrijpende uitbreiding van de werkingssfeer van de inzet van coronatoegangsbewijzen. Om de tijdelijkheid te waarborgen, is het nodig om deze te laten vervallen op een wettelijk vastgelegd tijdstip. Indieners stellen voor in het wetsvoorstel op te nemen dat de uitbreiding tot niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen met ingang van 1 april 2022 van rechtswege vervalt.

Pouw-Verweij Omtzigt