Gepubliceerd: 9 november 2021
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU), Alexander Hammelburg (D66)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35930-9.html
ID: 35930-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN GRINWIS EN HAMMELBURG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 61

Ontvangen 9 november 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Onze Minister van Financiën zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Met het oog op onzekerheden inzake de toepassing van dit wetsvoorstel en gelet op de kritische bejegening van dit wetsvoorstel door de Raad van State stellen de indieners voor een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel op te nemen, zodat noodzaak, nut en toegevoegde waarde van de Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen en de daarin mogelijke gemaakte delegatiegrondslagen te zijner tijd tegen het licht worden gehouden. Deze evaluatie zou plaats moeten vinden binnen drie jaar na inwerkingtreding.

Grinwis Hammelburg