Kamerstuk 35925-XIX-6

Sluiten Toegangspoort en proces tweede ronde Nationaal Groeifonds (NGF)

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 1 november 2021
Indiener(s): Wopke Hoekstra (minister financiƫn) (CDA), Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIX-6.html
ID: 35925-XIX-6

Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 november 2021

Deze brief informeert u over het proces omtrent de tweede investeringsronde van het Nationaal Groeifonds en het sluiten van de Toegangspoort van het Nationaal Groeifonds. Op 31 oktober 2021 is de Toegangspoort gesloten. Dat wil zeggen dat het vanaf nu niet meer mogelijk is voor departementen om voorstellen in te dienen, en de technische toets van de voorstellen van start is gegaan.

Proces tweede ronde

In de brief over het kabinetsbesluit over de bekostiging van voorstellen uit de eerste ronde van het NGF, zoals met u gedeeld op 9 april jl.1, is ook de start van de tweede ronde aangekondigd. Ook in deze ronde konden alleen departementen voorstellen indienen. Vanaf het startmoment zijn de indienende departementen hard aan de slag gegaan met het identificeren van kansen om het verdienvermogen te verhogen en het ontwikkelen van voorstellen om dit te verwezenlijken. Hierbij zijn de Groeiplannen voor Nederland ook van grote waarde geweest. Veldpartijen (bedrijven, decentrale overheden, burgers, kennisinstellingen etc.) hadden gedurende de maand mei de mogelijkheid om ideeën aan te leveren die departementen konden gebruiken bij de voorstelontwikkeling. Deze optie werd met veel enthousiasme aangegrepen en heeft geresulteerd in een respons van 244 Groeiplannen2. In de voorstelontwikkeling vond op basis van deze Groeiplannen vaak nauwe samenwerking met veldpartijen plaats.

Tijdens de ontwikkelingsfase kon er deze ronde gebruik worden gemaakt van een zogenaamde vooraanvraag. Departementen konden een (vroege) conceptversie van hun voorstel voorleggen aan medewerkers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waarna zij verbeterpunten hebben ontvangen voor de verdere uitwerking van hun voorstel. Hiermee kregen indieners de kans om beter beslagen ten ijs te komen.

Voor de indiening van voorstellen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) was voor de tweede ronde voorzien dat de toenmalig Staatssecretaris van EZK de voorstellen op het gebied van R&D&I en kennisontwikkeling zou indienen en de Staatssecretaris voor Klimaat en Energie (KE) de voorstellen op het gebied van (energie)infrastructuur. Op deze manier zou de duidelijke scheiding bij het Ministerie van EZK tussen de rol van fondsbeheerder (vervuld door de Minister van EZK) en beleidsverantwoordelijke indiener (vervuld door beide staatssecretarissen) geborgd zijn. Recentelijk heeft de Minister van EZK de portefeuille van de Staatssecretaris van EZK overgenomen. Om zijn onafhankelijk rol als fondsbeheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft de Minister van EZK besloten de R&D&I- en kennisvoorstellen wel formeel in te dienen, zonder daarbij enige inhoudelijke betrokkenheid te hebben. Zodoende is er besloten om de voorstellen die ambtelijk zijn opgesteld zonder betrokkenheid van de Minister in te dienen. Indien nodig is de Staatssecretaris voor Klimaat en Energie inhoudelijk aanspreekpunt voor alle EZK-voorstellen.

Toegangspoort

Inmiddels is de Toegangspoort gesloten. In totaal zijn er 37 voorstellen ingediend door de departementen. Dit komt neer op 6 voorstellen in de pijler Infrastructuur, 10 voorstellen in de pijler Kennisontwikkeling en 21 voorstellen in de pijler R&D&I. Op de website van het Nationaal Groeifonds3 is een overzicht gepubliceerd van de ingediende voorstellen inclusief een korte beschrijving. Tevens vindt u in de bijlage een lijst met de titels van de voorstellen inclusief de naam van het indienend departement, onderverdeeld per pijler4.

RVO zal in opdracht van de fondsbeheerders de komende tijd een technische toets – de toegangspoort – uitvoeren op de ingediende voorstellen.

Het gaat niet om een inhoudelijke beoordeling, maar enkel om het toetsen van de toegangspoortcriteria. Dit betreft een toets of het voorstel een uitgewerkt en compleet plan bevat, binnen één van de drie aangewezen pijlers valt, additioneel is aan geplande publieke investeringen en bekostigingsmogelijkheden, een minimale omvang heeft van 30 miljoen euro en tot slot of het voorstel binnen de financiële kaders van het fonds valt en niet-structureel is. De toegangspoort velt geen inhoudelijk oordeel over de kwaliteit van het voorstel, maar is wel streng op de concreetheid van het voorstel en de bruikbaarheid van de informatie. De voorstellen die deze toets positief doorstaan zullen ter beoordeling verzonden worden naar de adviescommissie. Dit zal aan het begin van 2022 plaatsvinden.

Vervolg

Na de toegangspoorttoets zullen wij uw Kamer informeren over de voorstellen die doorgeleid worden naar de adviescommissie, die de voorstellen inhoudelijk zal beoordelen. We verwachten tegen het einde van het eerste kwartaal van 2022 een advies van de adviescommissie te ontvangen waarin zij de fondsbeheerders adviseert over de bekostiging van voorstellen uit de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds.

Dit zwaarwegende advies zal de basis vormen voor het kabinetsbesluit dat met uw Kamer gedeeld zal worden conform het proces zoals gevolgd in de eerste ronde.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra