Kamerstuk 35925-XIX-5

Nationaal Groeifonds: Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslab

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

Gepubliceerd: 27 oktober 2021
Indiener(s): Stef Blok (minister economische zaken) (VVD), Wopke Hoekstra (minister financiƫn) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XIX-5.html
ID: 35925-XIX-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 oktober 2021

Deze brief informeert uw Kamer over het besluit om het voorwaardelijk toegekende budget vanuit het Nationaal Groeifonds voor het project Nationaal Onderwijslab om te zetten in een onvoorwaardelijke toekenning. Hiertoe is besloten op basis van bijgevoegd positief advies van de beoordelingscommissie1.

In de Kamerbrief van 9 april jl.2 over de uitkomsten van de eerste ronde is toegelicht dat op advies van de beoordelingsadviescommissie er met drie verschillende bekostigingsvormen wordt gewerkt: onvoorwaardelijke toekenningen, voorwaardelijke toekenningen en reserveringen. De onvoorwaardelijke toekenningen van de eerste ronde zijn reeds verwerkt in de Voorjaarsnota (Kamerstuk 35 850, nr. 1) en de 1e suppletoire begroting (Kamerstuk 35 850 XIV). Voor de voorwaardelijke toekenningen dienen de indieners eerst een aangepast voorstel aan te leveren bij de commissie waarin het voorstel versterkt is in lijn met de door de commissie geschetste voorwaarden.

De beoordelingsadviescommissie heeft voor het project Nationaal Onderwijslab het aangepaste voorstel beoordeeld en geeft aan dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Zij adviseert dan ook positief over het definitief onvoorwaardelijk toekennen van de middelen.

De omgezette toekenning betreft een bedrag van 80 miljoen euro. In de Kamerbrief van 9 april jl. en diens bijlagen is nadere toelichting gegeven bij het voorstel. Naast deze toekenning is voor het project ook nog een aanvullende NGF-bijdrage gereserveerd van 63 miljoen euro. Mede op basis van bewezen succes in de eerste fasen en/of nadere onderbouwing van het voorstel zal de commissie op een later moment over de toekenning van deze reservering adviseren.

Het besluit tot omzetting naar een onvoorwaardelijke toekenning zal middels een nota van wijziging (Kamerstuk 35 925 XIX, nr. 4) worden verwerkt in de Ontwerpbegroting 2022 (Kamerstuk 35 925 XIX).

De verwerking zal zijn in de vorm van een budgetoverheveling op de begroting van het Nationaal Groeifonds en op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor de voorwaardelijke toekenning was reeds geld geoormerkt op de NGF-begroting middels de Voorjaarsnota en de 1e suppletoire begroting.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, S.A. Blok

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra