Gepubliceerd: 4 juni 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35854-2.html
ID: 35854-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze achtste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Stand van zaken brief COVID-19 van 11 mei 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25 295, nr. 1179) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 28 mei 2021 met kenmerk 2021Z09285.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste mutaties 8e incidentele suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

A. Begrotingsgefinancierd

       

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

0

     

2) GGD'en en veiligheidsregio's

671,7

     

3) IC-capaciteit

0

     

4) Ondersteuning sportsector

0

     

5) Ondersteuning zorgpersoneel

0

     

6) Onderzoek inzake COVID-19

0

     

7) Testcapaciteit

107,8

     

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

0

0

0

 

9) Zorgbonus

0

     

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

     

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

0

     

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

0

     

Totaal A

779,5

0

0

0

         

B. Premiegefinancierd

       

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

0

     

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

0

     

Totaal B

0

0

0

0

         

Totaal A+B=C

779,5

0

0

0

Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20211

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

A. Begrotingsgefinancierd

       

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

40

– 11

   

2) GGD'en en veiligheidsregio's

1.679

     

3) IC-capaciteit

191

162

   

4) Ondersteuning sportsector

400

     

5) Ondersteuning zorgpersoneel

22

     

6) Onderzoek inzake COVID-19

26

31

11

4

7) Testcapaciteit

4.620

     

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

1.977

426

400

 

9) Zorgbonus

1.036

1

   

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

96

     

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

46

     

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

463

– 4

   

Totaal A

10.595

606

411

4

         

B. Premiegefinancierd

       

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

162

     

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

70

3

   

Totaal B

232

3

0

0

         

Totaal A+B=C

10.827

609

411

4

X Noot
1

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1

Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde en zevende incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze achtste incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 8e ISB

Stand 8e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

7.755.510

779.469

8.534.979

0

0

0

0

               

Uitgaven

9.133.628

779.469

9.913.097

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

             
               

1. Gezondheidsbeleid

593.340

0

593.340

0

0

0

0

               

Subsidies

24.311

0

24.311

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

23.943

0

23.943

0

0

0

0

Overige

368

0

368

0

0

0

0

               

Opdrachten

3.663

0

3.663

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.663

0

3.663

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

122.115

0

122.115

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

99.165

0

99.165

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

22.199

0

22.199

0

0

0

0

Overige

751

0

751

0

0

0

0

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

435.118

0

435.118

0

0

0

0

ZonMw: programmering

435.118

0

435.118

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

0

0

0

               

2. Ziektepreventie

8.379.617

779.469

9.159.086

0

0

0

0

               

Subsidies

700.576

0

700.576

0

0

0

0

Ziektepreventie

478.375

0

478.375

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

152.156

0

152.156

0

0

0

0

Vaccinaties

70.045

0

70.045

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Opdrachten

6.387.279

107.800

6.495.079

0

0

0

0

Ziektepreventie

6.387.279

107.800

6.495.079

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

496.981

0

496.981

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

326.920

 

326.920

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

129.253

0

129.253

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

               

Bijdrage aan medeoverheden

787.781

671.669

1.459.450

0

0

0

0

Overige

787.781

671.669

1.459.450

0

0

0

0

               

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.000

0

7.000

0

0

0

0

Overige

7.000

0

7.000

0

0

0

0

               

3. Gezondheidsbevordering

129.367

0

129.367

0

0

0

0

               

Subsidies

105.047

0

105.047

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

18.726

0

18.726

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

22.271

0

22.271

0

0

0

0

Letselpreventie

4.689

0

4.689

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.473

0

58.473

0

0

0

0

Overige

888

0

888

0

0

0

0

               

Opdrachten

8.029

0

8.029

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

8.029

0

8.029

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

0

0

0

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

0

0

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

14.705

0

14.705

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.705

0

14.705

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Ethiek

31.304

0

31.304

0

0

0

0

               

Subsidies

28.142

0

28.142

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

10.261

0

10.261

0

0

0

0

               

Opdrachten

688

0

688

0

0

0

0

Medische Ethiek

688

0

688

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

2.474

0

2.474

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.474

0

2.474

0

0

0

0

               

Ontvangsten

87.703

0

87.703

0

0

0

0

Overige

87.703

0

87.703

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Spoor 2a: Toegangstesten, fase 3a

Om mensen meer vrijheden te geven, wordt laagdrempelig testen mogelijk gemaakt waarbij een negatief testbewijs gebruikt kan worden voor deelname aan sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen restaurants en overige horeca en doorstroomlocaties. In fase 3a wordt de capaciteit opgeschaald. Er wordt € 107,8 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase 3a.

Suriname

Binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de beheersing van de coronacrisis wordt € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor hulp aan Suriname. Er is reeds besloten om in de komende maand vaccins te doneren, maar met deze € 2 miljoen wordt bezien welke hulp additioneel nodig is. Dit wordt op dit moment in kaart gebracht. Er kan gedacht worden aan inzet van personeel, schenking van beschermingsmiddelen en medicijnen die leiden tot verblijfskosten.

Bijdragen medeoverheden

GGD Meerkosten

De GGD maakt meerkosten voor het opzetten van teststraten en bemensing hiervan, bron- en contactonderzoek en het vaccineren. Er wordt voor 2021 additioneel € 671,7 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan.