Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Sigrid Kaag (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken, minister buitenlandse zaken) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-XVII-2.html
ID: 35850-XVII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 3

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,S.A.M. Kaag

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2021 van hoofdstuk XVII van de begroting van het Rijk.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de extra maatregelen die genomen zijn als gevolg van de impact van het coronavirus (COVID-19). Het betreffen uitgaven welke binnen de bestaande budgettaire kaders op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking worden opgevangen en zijn een aanvulling op de eerder gepresenteerde steunpakketten als genoemd in Kamerstuk 33 625 XVII nr. 293 en Kamerstuk 33 625 XVII nr. 320.

Tabel 1 Mutaties COVID-19 steunmaatregelen (bedrag x EUR 1 000)

Artikel

Maatregel

Verplichtingen 2021

Realisatie 2021

Relevante Kamerstukken

3

Access to COVID Tools Accelerator (ACT-A)

52 000

52 000

 

3

COVAX

25 000

25 000

Kamerstuk 25 295 nr. 874

5

Poverty Reduction Growth and Trustfund (PRGT)

20 000

20 000

 

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen met de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking met een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Hoofdstuk 3 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Na de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel is een aantal begrotingswijzigingen opgenomen die per saldo leiden tot een verhoging van de geraamde uitgaven op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) met EUR 12 miljoen en daling van de ontvangsten met EUR 2 miljoen.

De belangrijkste uitgavenmutaties bij eerste suppletoire begroting worden in onderstaande tabel weergegeven en toegelicht. De uitgebreide toelichtingen zijn per beleidsartikel opgenomen in hoofdstuk 3.

Tabel 3 Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

3 064 088

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1) Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

1.2

6 199

2) Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

3.1

97 127

3) Maatschappelijk Middenveld

3.3

‒ 52 865

4) Multilaterale samenwerking

5.1

20 170

5) Overig armoedebeleid

5.2

16 205

6) Nog te verdelen ivm wijzigingen BNI e/o toerekeningen

5.4

‒ 67 422

   

Overige mutaties

 

‒ 7 618

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

3 075 884

Toelichting uitgaven

Het ODA-budget is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Bruto Nationaal Inkomen (BNI). Als gevolg van tegenvallende economische omstandigheden nam het meerjarig ODA-budget in 2020 structureel fors af. In 2020 is dit gecompenseerd binnen de Rijksbegroting. De meerjarige afname is bij Miljoenennota 2021 en begroting 2021 bij de verschillende beleidsartikelen op het instrument «nog te verdelen» geboekt. De mutaties zijn, zoals ook in de begroting 2021 en antwoorden op de Kamervragen toegelicht, vervolgens doorgevoerd en worden nu in deze eerste suppletoire begroting 2021 binnen het beleidsartikel op instrumentniveau verwerkt. Deze mutaties worden alleen toegelicht bij het desbetreffende beleidsartikel. Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties nadien.

1) Er is extra budget vrijgemaakt voor de financiering van het RVO-impulspakket voor Nederlandse ondernemers ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19, voor btw-compensatie in relatie tot de oprichting van Invest International en voor de financiering van de Dubai Wereldtentoonstelling die met een jaar is uitgesteld door de COVID-pandemie.

2) Dit betreft een verhoging vanwege extra bijdragen ter bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen, te weten EUR 25 miljoen voor COVAX (Kamerstuk 25 295 nr. 874) en later nog eens EUR 52 miljoen verdeeld over EUR 40 miljoen voor GAVI ten behoeve van COVID-19 vaccines global access (COVAX) en EUR 12 miljoen voor het COVID-19 response mechanism van het Global Fund to Fight AIDS TB en Malaria (GFATM). Tenslotte is er EUR 20 miljoen overgeheveld vanuit artikel 3.3 voor de nieuwe SRGR-partnerschappen.

3) Dit betreft een overheveling naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids ter dekking van een extra bijdrage aan COVAX en voor een bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.

4) Dit betreft een extra bijdrage van EUR 20 miljoen aan Poverty Reduction Growth and Trustfund (PRGT) van het IMF om de beschikbaarheid van concessionele financiering voor ontwikkelingslanden te vergroten zodat kan worden ingezet op groen en inclusief herstel ter bestrijding van de impact van COVID-19.

5) Dit saldo betreft vooral een reservering voor de resterende verdragsmiddelen voor Suriname (Kamerbrief 5 oktober 2020). Hiervoor is ongeveer EUR 17 miljoen gereserveerd.

6) Het budget op het 'verdeel'artikel 5.4 muteert in 2021 en volgende jaren significant. De recent bijgestelde groeiramingen van het Centraal Planbureau (CEP 2021) geven een correctie op de ramingen van vorig jaar waardoor het ODA-budget stijgt. Daarnaast geeft de lager dan verwachte toerekening voor eerste jaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen budgettaire ruimte op de BHOS-begroting. Dit maakt het mogelijk om de in 2020 doorgevoerde kasschuif voor de jaren 2021-2025 terug te draaien en zo de beoogde oplopende buffercapaciteit van het verdeelartikel te herstellen. Verder is in 2021 EUR 72 miljoen (zie de punten 2) en 4)) hierboven vrijgemaakt voor de bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1: Duurzame Economische ontwikkeling, handel en investeringen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Duurzame economische ontwikkling, handel en investeringen (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

304 533

0

304 533

194 068

498 601

71 785

30 290

‒ 92 550

‒ 66 285

 

waarvan garantieverplichtingen

74 000

0

74 000

0

74 000

    
 

waarvan overige verplichtingen

230 533

0

230 533

194 068

424 601

    
           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

513 365

0

513 365

7 586

520 951

7 744

5 250

4 857

2 765

 

waarvan juridisch verplicht

97%

   

100%

    
           

1.1

Duurzaam handels- en investeringssysteem, incl. MVO

28 781

0

28 781

‒ 225

28 556

744

2.250

1.857

‒ 235

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

9 575

0

9 575

3 000

12 575

3 000

3 000

3 000

3 000

 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

1 867

0

1 867

‒ 225

1 642

744

2 250

1 857

‒ 235

           
 

Opdrachten

         
 

MVO en beleidsondersteuning (non-ODA)

2 294

0

2 294

0

2 294

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1 850

0

1 850

0

1 850

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

MVO en beleidsondersteuning (ODA)

8 000

0

8 000

‒ 3 000

5 000

‒ 3 000

‒ 3 000

‒ 3 000

‒ 3 000

 

Contributies internationaal ondernemen (non-ODA)

5 195

0

5 195

0

5 195

0

0

0

0

           

1.2

Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie

91 777

0

91 777

6 199

97 976

5 000

3 000

3 000

3 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Programma's internationaal ondernemen

15 846

0

15 846

‒ 5 846

10 000

‒ 4 996

‒ 4 996

‒ 4 996

‒ 4 996

 

Versterking concurrentiepositie Nederland

6 502

0

6 502

0

6 502

0

0

0

0

 

Invest Internationaal

9 000

0

9 000

0

9 000

0

0

0

0

 

Dutch Trade and Investment Fund

9 210

0

9 210

‒ 200

9 010

‒ 330

‒ 330

‒ 330

‒ 330

           
 

Garanties

         
 

Dutch Trade and Investment Fund

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Programma's internationaal ondernemen

1 500

0

1 500

10 716

12 216

10 566

8 566

8 566

8 566

 

Dutch Trade and Investment Fund

250

0

250

200

450

330

330

330

330

 

Wereldtentoonstelling Dubaï

2 000

0

2 000

2 450

4 450

0

0

0

0

 

China-strategie

500

0

500

‒ 500

0

‒ 500

‒ 500

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

42 848

0

42 848

500

43 348

500

500

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Programma's internationaal ondernemen

500

0

500

‒ 500

0

0

0

0

0

           
 

Bijdragen aan ander begrotingshoofdstuk

         
 

Versterking economische functie

570

0

570

‒ 570

0

‒ 570

‒ 570

‒ 570

‒ 570

 

Overig

51

0

51

‒ 51

0

0

0

0

0

           

1.3

Versterkte private sector en arbeidsmarkt in ontwikkelingslanden

392 807

0

392 807

1 612

394 419

2 000

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

5 450

0

5 450

0

5 450

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

26 400

0

26 400

4 000

30 400

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

37 000

0

37 000

0

37 000

‒ 5 190

‒ 6 000

‒ 6 000

0

 

Infrastructuurontwikkeling

34 350

0

34 350

0

34 350

0

‒ 940

0

0

 

Duurzame productie en handel

39 700

0

39 700

0

39 700

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

8 000

0

8 000

0

8 000

0

0

0

0

           
 

Leningen

         
 

Infrastructuurontwikkeling

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

19 000

0

19 000

‒ 5 000

14 000

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Financiële sector ontwikkeling

1 000

0

1 000

 

1 000

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Marktontwikkeling en markttoegang

12 000

0

12 000

0

12 000

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

18 000

0

18 000

0

18 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

4 000

0

4 000

0

4 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

750

0

750

0

750

0

0

0

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

27 250

0

27 250

‒ 6 375

20 875

‒ 9 945

‒ 8 400

‒ 8 000

‒ 4 200

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

36 000

0

36 000

‒ 2 000

34 000

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

International Labour Organisation

5 700

0

5 700

0

5 700

0

0

0

0

 

Lokale private sector ontwikkeling

27 100

0

27 100

1 194

28 294

4 844

5 600

6 000

6 000

 

Marktontwikkeling en markttoegang

8 500

0

8 500

0

8 500

0

0

0

0

 

Partnershipprogramma ILO

5 500

0

5 500

‒ 600

4 900

0

0

0

0

 

Economic governance and institutions

7 000

0

7 000

0

7 000

0

0

0

0

 

Financiële sector ontwikkeling

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Infrastructuurontwikkeling

45 000

0

45 000

0

45 000

0

‒ 2 000

‒ 1 493

0

 

(Jeugd)werkgelegenheid

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

 

Nexus onderwijs en werk

19 500

0

19 500

0

19 500

3 100

‒ 200

‒ 1 000

‒ 1 800

           
 

Nog te verdelen

‒ 10 393

0

‒ 10 393

10 393

0

11 191

13 940

12 493

0

           
           
 

Ontvangsten

6 264

0

6 264

0

6 264

0

0

0

0

           

1.10

Ontvangsten duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

3 264

0

3 264

0

3 264

0

0

0

0

           

1.30

Ontvangsten DGGF

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor artikel 1 Duurzame Economische Ontwikkeling, Handel en Investeringen is voor de jaren 2021 t/m 2023 verhoogd. Het accent van de verhoging ligt op artikel 1.3 Private Sectorontwikkeling en komt hoofdzakelijk door de verstrekking van nieuwe 10-jarige subsidies in het kader van economic governance and institutions aan FNV en CNV in 2021 en door een meerjarige verplichting met het Programma Uitzending Managers (PUM). Daarnaast is er in het kader van het Nexus onderwijs- en werkprogramma en in het kader van lokale private sectorontwikkeling aan diverse ambassades verplichtingenbudget toegekend. Zo start in 2022 een nieuwe Youth Employment activiteit in Zuid Soedan. Verder zijn er diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 1.2

Het uitgavenbudget voor artikel 1.2 Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie neemt meerjarig toe. Deze verhoging bestaat uit een som van verschillende mutaties. Zo is er meerjarig extra budget vrijgemaakt voor de financiering van het RVO-impulspakket voor Nederlandse ondernemers ter bestrijding van de gevolgen van COVID-19. Dit impulspakket bevat o.a. impulsvouchers voor Starters International Business (SIB) en extra middelen voor publiek private samenwerking in strategische markten.

Ook is er meerjarig extra budget vrijgemaakt voor Invest International. Invest International gaat via één loket het Nederlandse bedrijfsleven helpen projecten in het buitenland te ontwikkelen en financieren en heeft tevens als doel om een bijdrage te leveren aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken, zoals eerder toegelicht in de BHOS-begroting 2021. Een aantal regelingen van BHOS zal in de loop van dit jaar worden onderbracht bij Invest International. Hierdoor ontstaat een btw-plicht die voorheen bij de uitvoering door de RVO niet bestond. De BHOS-begroting wordt hiervoor gecompenseerd.

Verder is er voor 2021 extra budget vrijgemaakt voor financiering van de Dubai Wereldtentoonstelling. De wereldtentoonstelling Expo 2020 Dubai is met een jaar uitgesteld als gevolg van de huidige COVID-pandemie wat extra kosten met zich meebrengt. Nederland neemt deel met een circulair paviljoen onder het thema Uniting Water, Energy and Food. Vanwege het uitstel moeten de lopende contracten met een jaar worden verlengd wat onvoorziene extra kosten met zich meebrengt.

Artikel 1.3

Het uitgavenbudget voor Artikel 1.3 Versterkte Private Sector neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting in 2021 en 2022 per saldo toe. Dit is het resultaat van een verhoging van het budget voor economic governance and institutions door een overheveling uit artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid vanwege een activiteit met de organisatie Agriterra in 2021 en voor het TRACE programma in Tunesië in 2022. Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en opgevangen op de instrumenten voor leningen in de financiële sector, voor opdrachten jeugdwerkgelegenheid (meerjarig) en voor de RVO uitvoeringskosten (meerjarig) in het kader van private sector ontwikkeling. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd in verband met een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname, die zijn opgenomen onder artikelonderdeel 5.2 Overig Armoedebeleid.

3.2 Beleidsartikel 2: Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en ketens

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Artikel 2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

514 813

0

514 813

247 379

762 192

‒ 16 645

36 412

5 378

‒ 12 682

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

735 277

0

735 277

‒ 8 181

727 096

‒ 2 000

0

20

0

 

waarvan juridisch verplicht

93%

   

100%

    
           

2.1

Voedselzekerheid

321 095

0

321 095

4 352

325 447

8 974

13 671

12 271

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

26 000

0

26 000

‒ 10 650

15 350

‒ 15 615

‒ 16 495

‒ 14 345

‒ 7 695

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

39 800

0

39 800

‒ 6 675

33 125

0

0

0

1 500

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

2 000

0

2 000

0

2 000

‒ 1 000

‒ 2 000

‒ 2 000

‒ 2 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

23 000

0

23 000

‒ 9 100

13 900

327

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

37 000

0

37 000

‒ 13 000

24 000

‒ 4 000

‒ 4 000

‒ 4 000

‒ 4 000

 

Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen

11 450

0

11 450

‒ 4 950

6 500

‒ 5 000

‒ 5 000

‒ 5 000

‒ 5 000

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

4 000

0

4 000

‒ 267

3 733

245

‒ 396

238

445

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Voedselzekerheid

160 850

0

160 850

2 489

163 339

6 420

6 150

4 500

‒ 250

 

Realiseren Ecologische Houdbare Voedselsystemen

0

0

0

3 000

3 000

5 000

5 000

5 000

5 000

 

Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect.

17 195

0

17 195

4 805

22 000

‒ 3 000

0

0

0

 

Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid

14 000

0

14 000

12 000

26 000

6 000

6 000

6 000

6 000

 

Uitbannen huidige honger en voeding

4 000

0

4 000

8 500

12 500

0

0

0

6 000

           
 

Nog te verdelen

‒ 18 200

0

‒ 18 200

18 200

0

19 597

24 412

21 878

0

           
           

2.2

Water

193 714

0

193 714

‒ 5 819

187 895

‒ 5 095

‒ 6 347

‒ 5 688

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Waterbeheer

21 000

0

21 000

‒ 4 349

16 651

‒ 8 955

‒ 10 047

‒ 5 088

0

 

Drinkwater en sanitatie

20 459

0

20 459

0

20 459

0

0

0

600

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

2 000

0

2 000

0

2 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Waterbeheer

91 700

0

91 700

‒ 5 910

85 790

1 160

1 900

‒ 600

‒ 600

 

Drinkwater en sanitatie

58 555

0

58 555

4 440

62 995

2 700

1 800

0

0

           

2.3

Klimaat

220 468

0

220 468

‒ 6 714

213 754

‒ 5 879

‒ 7 324

‒ 6 563

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Klimaat algemeen

32 400

0

32 400

0

32 400

0

0

0

0

 

Hernieuwbare energie

35 000

0

35 000

0

35 000

0

0

0

0

 

Dutch Fund for Climate and Development

40 000

0

40 000

0

40 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter) nationale organisaties

         
 

Contributie IZA/IZT

357

0

357

0

357

0

0

0

0

 

Klimaatprogramma's (non-ODA)

1 150

0

1 150

0

1 150

0

0

0

0

 

Klimaat algemeen

83 561

0

83 561

‒ 5 856

77 705

‒ 5 021

‒ 6 466

‒ 5 705

858

 

Hernieuwbare energie

17 000

0

17 000

0

17 000

0

0

0

0

 

UNEP

8 000

0

8 000

‒ 858

7 142

‒ 858

‒ 858

‒ 858

‒ 858

           
Toelichting

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget ligt vooral op het gebied van voedselzekerheid en water met het accent van de verhoging in 2021. De verhoging komt enerzijds door diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. Anderzijds is verplichtingenruimte ter beschikking gesteld voor diverse programma’s die als gevolg van COVID-19 in 2020 vertraging opliepen in Ethiopië, Nigeria, Zuid-Soedan en Rwanda.

Daarnaast neemt het verplichtingenbudget voor water in 2021 aanzienlijk toe door de verstrekking van subsidies voor nieuwe activiteiten in het kader van integraal waterbeheer waaronder met IHE Delft en aan het regionale programma Kenya Innovative Finance Facility for Water (KIFFWA-2). Ook worden er verplichtingen afgesloten op het gebied van integraal waterbeheer en drinkwater en sanitatie voor bijdragen aan organisaties met activiteiten in onder andere Zuid-Soedan en Mali.

Tenslotte neemt het verplichtingenbudget voor artikel 2.3 Klimaat parallel aan de verlaging van het uitgavenbudget voor de bijdrage van UN Environment Programme (UNEP) in 2022 en 2025 af. De bijdrage overeenkomst met UNEP wordt om de vier jaar vernieuwd.

Uitgaven

Artikel 2.1

Het uitgavenbudget voor voedselzekerheid neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting per saldo t/m 2024 jaarlijks toe. Het saldo onder ‘nog te verdelen’ als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en geheel verwerkt in diverse instrumenten binnen artikel 2. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd in verband met een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname, die zijn opgenomen onder artikelonderdeel 5.2 Overig Armoedebeleid. Daarnaast is in het kader van de bevordering van inclusieve, duurzame groei in de agrarische sector uitgavenbudget overgeheveld naar artikelonderdeel 1.3 Private Sectorontwikkeling voor een subsidie aan Agriterra in 2021 en voor het TRACE programma in Tunesië in 2022.

Artikel 2.2

Het uitgavenbudget voor water neemt meerjarig af. Dit saldo is eveneens toe te schrijven als aandeel in de dekking van het saldo ‘nog te verdelen’ zoals toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. Verder zijn in onder andere Jordanië en Ethiopië de budgetten voor bijdragen in het kader van integraal waterbeheer verlaagd met het oog op nog in ontwikkeling zijnde programma's en voor een bijdrage aan het aandeel in de dekking van openstaande verdragsverplichtingen Suriname. Met de verlaging van het centrale budget voor subsidies integraal waterbeheer zijn kasmiddelen vrijgemaakt en ingezet op andere instrumenten binnen artikel 2.2, waaronder op het gebied van drinkwater en sanitatie in Benin en Jemen.

Artikel 2.3

Het uitgavenbudget voor klimaat neemt meerjarig af als aandeel in de dekking van het saldo ‘nog te verdelen’ zoals toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021. De effecten van het aandeel worden gezien de grootte van het budget op het instrument «bijdragen klimaat algemeen» opgevangen. Daarnaast is het budget voor de bijdrage aan UNEP meerjarig verlaagd. Een deel van de bijdrage aan UNEP is namelijk afkomstig van andere departementen en dit is nu verwerkt.

3.3 Beleidsartikel 3: Sociale vooruitgang

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 Sociale vooruitgang (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

212 015

0

212 015

255 194

467 209

180 289

33 260

106 582

28 363

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

744 709

0

744 709

47 728

792 437

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

97%

   

99%

    
           

3.1

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids

403 189

0

403 189

97 127

500 316

22 358

22 736

22 468

20 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

SRGR en hiv/aids

145 958

0

145 958

‒ 65 875

80 083

‒ 60 115

‒ 64 056

‒ 57 285

‒ 37 100

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

10

0

10

‒ 10

0

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

SRGR en hiv/aids

0

0

0

26 562

26 562

7 000

7 000

7 000

7 000

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

0

0

400

400

100

100

100

100

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

WHO/PAHO

6 713

0

6 713

‒ 500

6 213

0

0

0

0

 

SRGR en hiv/aids

104 100

0

104 100

108 650

212 750

32 350

34 750

30 300

30 000

 

UNFPA

58 000

0

58 000

0

58 000

0

0

0

0

 

UNAIDS

20 000

0

20 000

0

20 000

0

0

0

0

 

Partnershipprogramma WHO

12 013

0

12 013

0

12 013

0

0

0

0

 

Global Fund to Fight Aids, Malaria and Tuberculosis

51 990

0

51 990

10

52 000

0

0

0

0

 

UNICEF

7 000

0

7 000

0

7 000

‒ 3 000

0

0

0

 

Vrouwenrechten en keuzevrijheid

16 000

0

16 000

9 295

25 295

26 000

20 000

20 000

20 000

           
 

Nog te verdelen

‒ 18 595

0

‒ 18 595

18 595

0

20 023

24 942

22 353

0

           
           

3.2

Vrouwenrechten en gendergelijkheid

52 439

0

52 439

‒ 1 034

51 405

‒ 796

‒ 772

‒ 696

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Vrouwenrechten

35 074

0

35 074

‒ 1 344

33 730

1 104

‒ 772

‒ 696

0

           
 

Opdrachten

         
 

Vrouwenrechten

1 000

0

1 000

0

1 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan agentschappen

         
 

Rijksdienst voor ondernemend Nederland

0

 

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Vrouwenrechten

10 365

0

10 365

310

10 675

‒ 1 900

0

0

0

 

UNWOMEN

6 000

0

6 000

0

6 000

    
           

3.3

Maatschappelijk middenveld

219 531

0

219 531

‒ 52 865

166 666

‒ 21 562

‒ 21 964

‒ 21 772

‒ 20 000

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Twinningsfaciliteit Suriname

325

0

325

1 291

1 616

700

700

700

700

 

Versterking maatschappelijk middenveld

205 791

0

205 791

‒ 64 159

141 632

‒ 23 030

‒ 23 713

‒ 23 040

‒ 19 788

           
 

Opdrachten

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

0

0

0

14 000

14 000

4 000

4 000

4 000

4 000

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Versterking maatschappelijk middenveld

13 415

0

13 415

‒ 3 997

9 418

‒ 3 232

‒ 2 951

‒ 3 432

‒ 4 912

           
           

3.4

Onderwijs

69 550

0

69 550

4 500

74 050

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

0

1 500

0

0

0

0

           
 

Garanties

         
 

Onderwijs

0

 

0

0

0

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Onderzoeksprogramma's

1 500

0

1 500

‒ 1 500

0

‒ 1 500

500

500

0

 

Hoger Onderwijs

46 300

0

46 300

1 679

47 979

951

‒ 665

‒ 500

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Onderwijs

5 250

0

5 250

4 321

9 571

549

165

0

0

 

Global partnership for education

15 000

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

           
Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2021 is vanwege een aantal ontwikkelingen verhoogd. De verhoging hangt samen met uitstel van een regionaal programma op het gebied van HIV/AIDS-SRGR van 2020 naar 2021 en meerjarig vanwege de start van het tweede programma 'Versterking gezondheidssysteem/SRGR service (Niger)'. Ook is het verplichtingenbudget verhoogd om nieuwe contracten te kunnen sluiten voor Product Development Partnerships (PDP’s) en voor een nieuwe bijdrage aan de West African Health Organisation (WAHO).

Verder is het verplichtingenbudget meerjarig verhoogd voor het jaarlijkse boardlidmaatschap van de Global Financing Facility (GFF) en om ruimte te maken voor uitgestelde verplichtingen in verband met de partnerschappen Power of Voices die in 2021 gecommitteerd worden in plaats van in 2020.

Tenslotte neemt het verplichtingenbudget meerjarig toe vanwege diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 3.1

Het uitgavenbudget voor SRGR neemt meerjarig toe. Deze toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door extra bijdragen aan COVID-19 Vaccines Global Access (COVAX) en Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) in verband met de COVID-19 pandemie, zie ook de tabel in de leeswijzer.

Daarnaast vindt een overheveling plaats voor de jaren 2021 t/m 2025 van artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids als bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.

Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en vrijwel geheel verwerkt in de instrumenten voor SRGR subsidies. Artikel 3.4 Onderwijs is hierin ontzien. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd vanwege een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname die zijn opgenomen onder artikel 5.2 Overig armoede beleid.

Artikel 3.3

Het uitgavenbudget maatschappelijk middenveld neemt voor de komende jaren af. De daling wordt veroorzaakt door een verlaging ter compensatie van een eerdere verhoging van het budget voor uitgaven binnen de tender voor VMM (versterking maatschappelijk middenveld) in 2020.

In 2020 heeft er een overheveling plaats gevonden tussen artikel 3.4 Onderwijs en artikel 3.3 Maatschappelijk Middenveld als gevolg van het niet doorgaan van International Finance Facility for Education (IFFEd) in 2020. Deze overheveling wordt in 2021 deels teruggedraaid. Daarnaast vindt er een overheveling plaats van artikel 3.3 naar artikel 3.1 SRGR en hiv/aids ter dekking van een extra bijdrage aan COVAX en voor een bijdrage aan de nieuwe SRGR-partnerschappen.

Tenslotte is er een beperkte mutatie vanwege een aandeel in de hierboven genoemde verwerking van het saldo 'nog te verdelen'.

3.4 Beleidsartikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

509 568

0

509 568

122 699

632 267

‒ 33 520

‒ 26 434

16 143

7 695

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

748 586

0

748 586

‒ 4 290

744 296

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

75%

   

98%

    
           

4.1

Humanitaire hulp

370 017

5 000

375 017

0

375 017

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Noodhulpprogramma's

87 000

5 000

92 000

0

92 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Noodhulpprogramma's

200 000

0

200 000

0

200 000

0

0

0

0

 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

0

1 017

0

1 017

0

0

0

0

 

UNHCR

33 000

0

33 000

0

33 000

0

0

0

0

 

UNRWA

13 000

0

13 000

0

13 000

0

0

0

0

 

Wereldvoedselprogramma

36 000

0

36 000

0

36 000

0

0

0

0

           

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

162 000

5 000

167 000

0

167 000

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Opvang in de regio

5 000

0

5 000

0

5 000

0

0

0

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Opvang in de regio

123 000

5 000

128 000

0

128 000

0

0

0

0

 

Migratie en ontwikkeling

34 000

0

34 000

0

34 000

0

0

0

0

           

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

216 569

‒ 10 000

206 569

‒ 4 290

202 279

0

0

0

0

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Legitieme stabiliteit

16 950

0

16 950

‒ 9 950

7 000

‒ 9 950

‒ 9 950

‒ 9 950

0

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

8 000

0

8 000

0

8 000

0

‒ 2 000

0

0

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

6 000

0

6 000

0

6 000

0

0

0

0

 

Functionerende rechtsorde

29 038

0

29 038

‒ 11 729

17 309

‒ 10 873

‒ 11 793

‒ 11 193

0

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

Legitieme stabiliteit

10 305

0

10 305

‒ 1 305

9 000

‒ 1 305

‒ 1 305

‒ 1 305

‒ 305

 

Functionerende rechtsorde

129 950

0

129 950

20

129 970

2 020

2 000

0

‒ 500

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

35 000

‒ 10 000

25 000

0

25 000

0

‒ 2 000

0

805

           
 

Nog te verdelen

‒ 18 674

0

‒ 18 674

18 674

0

20 108

25 048

22 448

0

           
           
Toelichting

Verplichtingen

Er is een toename van het verplichtingenbudget in 2021. Dit heeft meerdere redenen, waaronder een hoger verplichtingenbudget in 2021 voor Afghanistan (voor een belangrijk deel naar voren gehaald vanuit de jaren 2022 en 2023) in verband met de uitvoering van de lopende programma's, voor Mali vanwege een uit 2022 en 2023 naar voren gehaalde verplichting in verband met fase twee van het lokaal bestuur programma Programme de Gouvernance Locale Redevable (PGLR) en een nieuw rechtsorde programma met UNDP. Daarnaast zijn er nieuwe activiteiten in verband met de recent geopende post in Niger (Niamey), voor de post Tunis (naar voren gehaald vanuit 2022) op het gebied van functionerende rechtsorde en voor de post Sana'a in Jemen vanwege nieuwe activiteiten op het gebied van vredes- en politieke processen (naar voren gehaald vanuit 2022, 2023 en 2024).

Tenslotte zijn er diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget van de vastgestelde begroting op artikel 4.1 voor Noodhulp wordt met EUR 5 miljoen opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Artikel 4.2

Het budget van de vastgestelde begroting op artikel 4.2 voor Opvang in de regio wordt met EUR 5 miljoen opgehoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Artikel 4.3

Het budget van de vastgestelde begroting op artikel 4.3 voor Inclusieve politieke en vredesprocessen wordt met EUR 10 miljoen verlaagd ten opzichte van de ontwerpbegroting in verband met de verwerking van amendement 35570 XVII nr. 11 van het lid Bouali cs. over opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio.

Het budget voor Veiligheid en Rechtsorde neemt ten opzichte van de vastgestelde begroting per saldo af. Het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 wordt met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en geheel verwerkt in de instrumenten voor legitieme stabiliteit en functionerende rechtsorde van artikel 4.3. Bovenop deze aanpassing is een extra korting doorgevoerd vanwege een bijdrage aan de dekking van nog openstaande verdragsverplichtingen Suriname die zijn opgenomen onder artikel 5.2 Overig armoede beleid.

3.5 Beleidsartikel 5: Multilaterale samenwerking en overige inzet

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Multilaterale samenwerking en overige inzet (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2025

  

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

32 396

0

32 396

24 962

57 358

6 519

596

7 266

‒ 28 662

 

waarvan garantieverplichtingen

102 461

0

102 461

‒ 3 250

99 211

    
 

waarvan overige verplichtingen

‒ 70 065

0

‒ 70 065

28 212

‒ 41 853

0

0

0

0

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

322 151

0

322 151

‒ 31 047

291 104

55 226

313 509

452 939

552 133

 

waarvan juridisch verplicht

98%

   

99%

    
           

5.1

Multilaterale samenwerking

171 654

0

171 654

20 170

191 824

1 213

172

0

1 338

           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

UNIDO

1 950

0

1 950

0

1 950

0

0

0

0

 

UNDP

30 000

0

30 000

0

30 000

‒ 1 186

‒ 1 750

‒ 1 500

 
 

UNICEF

33 000

0

33 000

‒ 2 146

30 854

‒ 1 186

‒ 1 750

‒ 1 500

0

 

Speciale multilaterale activiteiten

11 077

0

11 077

0

11 077

0

0

0

0

 

Assistent deskundigenprogramma

9 000

0

9 000

‒ 812

8 188

0

0

0

0

 

Internationale Financiële Instellingen

18 324

0

18 324

17 166

35 490

‒ 2 834

‒ 4 324

‒ 4 166

0

 

Middelenaanvullingen multilaterale banken en fondsen

67 789

0

67 789

0

67 789

0

0

0

0

 

Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbanken

6 476

0

6 476

0

6 476

0

0

0

0

           
 

Nog te verdelen

‒ 5 962

 

‒ 5 962

5 962

0

6 419

7 996

7 166

1 338

           
           

5.2

Overig armoedebeleid

81 277

0

81 277

16 205

97 482

‒ 3 240

‒ 27

‒ 35

‒ 35

           
 

Subsidies (regelingen)

         
 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

7 870

 

7 870

10

7 880

2 240

2 200

2 205

2 115

 

Nationale SDG Implementatie

0

0

0

800

800

0

0

0

0

           
 

Opdrachten

         
 

Nationale SDG Implementatie

0

0

0

50

50

0

0

0

0

           
           
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

         
 

UNESCO

4 400

0

4 400

0

4 400

0

0

0

0

 

Diverse ondersteunende activiteiten

12 791

0

12 791

16 894

29 685

‒ 2 027

‒ 27

‒ 35

‒ 35

 

Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling

2 445

0

2 445

‒ 10

2 435

‒ 2 240

‒ 2 200

‒ 2 205

‒ 2 115

 

Schuldverlichting

53 521

0

53 521

‒ 1 539

51 982

‒ 1 213

0

0

0

 

Voorlichting op het terrein van Ontwikkelingssamenwerking

250

0

250

0

250

0

0

0

0

           
           

5.4

Nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNI en/of toerekeningen

69 220

0

69 220

‒ 67 422

1 798

57 253

313 364

452 974

550 830

           
           
 

Ontvangsten

50 397

0

50 397

‒ 2 430

47 967

1 548

1 548

4 798

0

           

5.20

Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen

29 221

0

29 221

‒ 2 430

26 791

1 548

1 548

1 548

0

           

5.21

Ontvangsten OS

21 176

0

21 176

0

21 176

0

0

3 250

0

           

5.22

Koersverschillen OS

pm

0

pm

 

pm

0

0

0

0

           

5.23

Diverse ontvangsten non-ODA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor beleidsartikel 5 Multilaterale samenwerking en overige inzet wordt voor 2021 verhoogd. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door het aangaan van een verplichting voor de financiering van de subsidy account van het IMF Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). Voor het overige betreft het een som van verschillende mutaties waaronder diverse technische mutaties in relatie tot het verwerken van het saldo «nog te verdelen» uit de Miljoenennota 2021 en begroting 2021.

Uitgaven

Artikel 5.1

Op het artikel onderdeel 5.1 Multilaterale Samenwerking neemt het uitgavenbudget per saldo toe. Dit betreft een som van mutaties. Enerzijds wordt het saldo onder «nog te verdelen» als toegelicht in de Miljoenennota 2021 en begroting 2021 voor de jaren 2021 tot en met 2024 met deze suppletoire begroting meerjarig tegengeboekt en verwerkt in de instrumenten voor UNDP, UNICEF, het budget voor Internationale Financiële Instellingen en het assistent-deskundigenprogramma. Anderzijds is er een intensivering op Internationale Financiële Instellingen vanwege een bijdrage aan het Poverty Reduction Growth and Trustfund (PRGT) van het IMF voor de bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen.

Artikel 5.2

Het budget voor Overig Armoedebeleid neemt voor 2021 per saldo toe. De voornaamste reden voor deze verhoging is het opnemen van een reservering voor de resterende verdragsmiddelen voor Suriname (Kamerbrief 5 oktober 2020). Hiervoor is ongeveer EUR 17 miljoen gereserveerd. Verder is voor 2021 het budget voor de SDG-partnerschappen eenjarig verhoogd en is het budget voor schuldverlichting verlaagd vanwege de verwerking van het saldo onder 'nog te verdelen'.

Artikel 5.4

Om de inzichtelijkheid van de BHOS-begroting verder te verbeteren is met ingang van begrotingsjaar 2017 artikel 5.4 gecreëerd, het 'verdeelartikel'. Zie ook Kamerbrief 34 300 XVII, nr. 62 over de inzichtelijkheid van de BHOS-begroting. De ontwikkeling van het ODA-budget is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BNI en wordt hiervoor bijgesteld. In het kader van behoedzaamheid en stabiliteit in de begroting worden groei en krimp in beginsel niet direct door vertaald in de OS-programmalijnen. Deze zogeheten BNI-ruimte kan immers weer toenemen of afnemen als in de loop van het jaar de BNI-raming wordt bijgesteld. Daarnaast kan er sprake zijn van nog te verdelen toerekeningen aan het ODA-budget. Per saldo neemt het budget van dit artikelonderdeel in 2021 af met EUR 67 miljoen, terwijl in de jaren vanaf 2022 juist sprake is van verhogingen.

Als gevolg van de meest recente ramingen van het Centraal Planbureau (CEP 2021) is de ontwikkeling van het BNI, en daarmee het ODA-budget, meerjarig naar boven bijgesteld. Daarnaast is, op basis van bijgestelde in- en uitstroomramingen, de toerekening voor eerste jaarsopvang van asielzoekers uit DAC-landen lager geworden. Deze meevallers hebben het mogelijk gemaakt om enerzijds de in 2020 doorgevoerde kasschuif op ODA terug te draaien voor de jaren 2021-2025, en anderzijds te werken aan herstel van een oplopende buffercapaciteit op artikel 5.4.

Ook is extra ingezet op de bestrijding van de impact van COVID-19 in de armste landen door in 2021 EUR 72 miljoen vrij te maken. Deze inzet wordt toegelicht bij de beleidsartikelen 3.1 en 5.1 en is vermeld in de leeswijzer bij deze suppletoire begroting.

Ontvangsten

Artikel 5.20

De verwachte ontvangsten op artikelonderdeel 5.20 nemen in 2021 af. Reden hiervoor zijn de naar beneden bijgestelde ramingen op terugbetalingen op leningen die worden beheerd door de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden (NIO). Deze zijn naar beneden bijgesteld vanwege het door de G20 ingeroepen schuldenmoratorium (DSSI) dat tot eind 2021 actief is. De inschatting is dat deze uitgestelde terugbetalingen op leningen in de periode 2023 tot en met 2025 worden gecompenseerd door hogere af- en rentebetalingen.

Artikel 5.21

De extra uitgaven voor de NIO ter financiering van de garanties op de kapitaalmarktleningen stromen naar verwachting over enkele jaren terug. In anticipatie daarop is het inkomstenbudget voor 2024 verhoogd.