Kamerstuk 35830-XVI-5

Programma Verbetering financieel beheer ministerie van VWS

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 19 mei 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-5.html
ID: 35830-XVI-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2021

We leven al een jaar in de greep van het coronavirus, met zeer ingrijpende gevolgen. De maatschappij is voor een belangrijk deel op slot geraakt, met alle sociale en economische gevolgen van dien. De zorg heeft geworsteld en worstelt nog steeds met de druk die bestaat op goede zorg voor coronapatiënten en ook op de reguliere zorg. De gevolgen van de coronacrisis zijn ook zichtbaar in de ongekende maatregelen die het Ministerie van VWS in 2020 heeft moeten nemen. Zo werd het Ministerie van VWS inkoper van beschermingsmaterialen, moest een omvangrijk testbeleid worden opgezet inclusief de inkoop van testmaterialen en garanties op voldoende laboratoria capaciteit, een grootschalig vaccinatiebeleid worden gestart en werden diverse ondersteuningsmaatregelen en de bonus voor zorgmedewerkers in uitvoering genomen.

Het ging om een radicaal andere werkwijze, die noodgedwongen onder hoge druk vorm kreeg en telkens nieuwe aandachtspunten en ontwikkelingen met zich mee bracht. De coronacrisis vergde snel en slagvaardig handelen, waardoor ordentelijk financieel beheer niet de eerste prioriteit kreeg. De aanpak van de coronacrisis heeft dan ook aanzienlijke risico’s voor het financieel beheer met zich meegebracht. Dit heeft bij het opstellen van het VWS-jaarverslag 2020 geleid tot onder meer problemen ten aanzien van het vaststellen van de rechtmatigheid van de corona gerelateerde uitgaven (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 1).

De Algemene Rekenkamer heeft het Ministerie van VWS hier terecht op gewezen en aangegeven bezwaar te maken op het financieel beheer van het ministerie (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 2). Daarbij heeft de Algemene Rekenkamer aangegeven in aanloop naar verantwoordingsdag een reactie met een adequaat verbeterplan te willen ontvangen om te oordelen of het bezwaar gehandhaafd blijft. Het Ministerie van VWS heeft besloten een programma in te richten dat ten doel heeft een structurele verbetering van het financieel beheer te realiseren. Gezien de inhoud en de aanpak zoals deze is opgenomen in het programmaplan heeft de Algemene Rekenkamer het bezwaar opgeheven. De Algemene Rekenkamer heeft ook gevraagd om hen te informeren over de voortgang.

Uiteraard wil ik ook uw Kamer meenemen in de benodigde verbeteringen die worden geschetst. Bijgaand treft u het programmaplan aan1. Ik vertrouw erop dat met dit plan het financieel beheer van VWS zal verbeteren.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge