Kamerstuk 35830-XVI-19

Reactie op motie Sneller c.s. (Kamerstuk 35830-9) en over het financieel beheer en de bedrijfsvoering van het ministerie van VWS

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 22 juni 2021
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-19.html
ID: 35830-XVI-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2021

Met deze brief wil ik invulling geven aan de motie van het lid Sneller c.s. (Kamerstuk 35 830, nr. 9) die tijdens het Verantwoordingsdebat d.d. 9 juni is ingediend en vraagt om twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang van de onvolkomenheden, zodat uw Kamer haar controlerende taak kan vervullen. In de motie wordt aandacht gevraagd voor zowel de timing als de inhoud van deze rapportage. Daarnaast is door het ministerie d.d. 11 juni een technische briefing verzorgd over het financieel beheer en de bedrijfsvoering van het Ministerie van VWS. Toegezegd is tot slot een vraag van Kamerlid Van den Berg over het integrale inkoopsysteem schriftelijk te beantwoorden voorafgaand aan het wetgevingsoverleg d.d. 23 juni 2021.

Motie Sneller c.s.

Door de Algemene Rekenkamer is bij de verantwoording van het Ministerie van VWS over 2020 een ernstige onvolkomenheid geconstateerd ten aanzien van het financieel beheer. Naar aanleiding daarvan, en het bezwaar van de Algemene Rekenkamer, is een programma verbetering financieel beheer opgezet. Het programmaplan heeft uw Kamer op d.d. 19 mei ontvangen (Kamerstuk 35 830 XVI, nr. 5). De Algemene Rekenkamer heeft naar aanleiding van dit programmaplan het bezwaar opgeheven.

In het programmaplan zijn op hoofdlijnen verbeteracties en mijlpalen opgenomen. Op korte termijn richt het programma zich op: (a) voldoende kennis en focus op de comptabele wet- en regelgeving, (b) de financiële administratie, (c) en beheer (inkoop- en subsidiebeheer). Het betreft verbeteringen voor zowel de corona-gerelateerde uitgaven als de reguliere uitgaven binnen de VWS-begroting. Daarnaast beoogt het programma het financieel beheer ook structureel te versterken met oog op (1) versterking van de financiële kolom en (2) aandacht voor de VWS-brede organisatie en cultuur.

Ik ben voornemens uw Kamer in het najaar en in het voorjaar ruim voor het wetgevingsoverleg over het jaarverslag en de Slotwet 2021 te informeren over de voortgang van het programma «verbetering financieel beheer» met een voortgangsrapportage. De opzet van de voortgangsrapportage zal vanuit het programma worden ontwikkeld en worden afgestemd met onder meer de Algemene Rekenkamer en de Auditdienst Rijk.

In het najaar 2021 kunnen we ook ingaan op de resultaten van het externe onderzoek waarin onder andere advies is gevraagd over de structurele borging van het financieel beheer. Uiteraard zal bij deze voortgangsrapportages worden geborgd dat uw Kamer hiermee voldoende inzicht krijgt in de manier waarop de onvolkomenheid wordt aangepakt.

Beantwoording vraag geïntegreerd inkoopsysteem (vraag Kamerlid Van den Berg)

Tijdens de technische briefing over het financieel beheer en de bedrijfsvoering van het Ministerie van VWS heeft het lid Van den Berg de vraag gesteld wat de stand van zaken is met betrekking tot een geïntegreerd inkoopsysteem en of de onzekerheid in de uitgaven voorkomen had kunnen worden indien er een geïntegreerd systeem zou zijn geweest. De onzekerheid over de uitgaven is niet veroorzaakt door het huidige DigiInkoop-systeem. De als onzeker aangemerkte uitgaven zijn buiten DigiInkoop uitgevoerd en zijn onzeker als gevolg van het ontbreken van een adequate koppeling tussen vastlegging en verwerking van de factuur en de prestatieverklaring hierover. Deze onzekerheid volgt uit handelen in de coronacrisis en niet uit de onderliggende systemen.

Het Ministerie van VWS maakt gebruik gemaakt van de Rijks inkoopapplicatie DigiInkoop. Er is, vanuit het Ministerie van BZK, besloten om DigiInkoop medio 2023 uit te faseren. Mede naar aanleiding hiervan heeft het Ministerie van VWS besloten om de inkoopprocessen te ondersteunen met een geïntegreerd standaard-inkoopsysteem. Het ministerie heeft ter verkenning van een inkoopsysteem intern opgehaald wat de behoeften zijn. Deze oplossing moet uiteraard ook aansluiten op de manier waarop VWS in de inkoopketen functioneert. Zo maakt VWS gebruik van de diensten van het Haagse Inkoopsamenwerking (onderdeel van het Ministerie van BZK) en het Financieel Dienstencentrum voor het verrichten van betalingen (onderdeel van het Ministerie van SZW). Dit betekent dat er bij een standaardvoorziening rekening moet worden gehouden met de integratie tussen de shared service organisaties die delen van het inkoop- en het financieel proces uitvoeren voor het Ministerie van VWS. De aanbesteding van een geïntegreerd inkoopsysteem is momenteel in voorbereiding en zal binnenkort gepubliceerd worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge