Kamerstuk 35830-XVI-18

Motie van het lid Van Houwelingen over het ontwikkelen van een COVID-19 financiële rapportage

Dossier: Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Gepubliceerd: 23 juni 2021
Indiener(s): Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XVI-18.html
ID: 35830-XVI-18
Wijzigingen: 35830-XVI-22

Nr. 18 MOTIE VAN HET LID VAN HOUWELINGEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de coronacrisis ongekende druk op de capaciteit van de overheid heeft uitgeoefend, en nog steeds uitoefent;

constaterende dat dit problemen met betrekking tot transparantie en een degelijke, transparante financiële huishouding en verantwoording heeft opgeleverd;

constaterende dat niet alleen het Ministerie van VWS, maar ook andere onderdelen van de overheid hier last van hebben gehad;

roept de regering op, het Ministerie van Financiën een COVID-19 financiële rapportage te laten ontwikkelen, die op korte termijn ieder kalenderkwartaal een helder, transparant en gedetailleerd overzicht biedt van de status van alle aan de coronacrisis gerelateerde uitgaven, een en ander beginnend over 2020, met terugwerkende kracht op te stellen en doorlopend in 2021 en 2022, en de rapportage dan te behandelen als een «groot project»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Houwelingen.