Gepubliceerd: 12 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-8.html
ID: 35816-8
Origineel: 35816-7

39,3 %
59,3 %

VVD

D66

BBB

BIJ1

Fractie Den Haan

Volt

SP

GL

PVV

PvdD

Groep Van Haga

PvdA

Omtzigt

SGP

CU

FVD

CDA

JA21

DENK


Nr. 8 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 12 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door «, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Aanbestedingswet 2012» en wordt «en Wmo 2015» vervangen door «, Wmo 2015 en Participatiewet».

II

In de beweegreden wordt «en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door «, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Aanbestedingswet 2012», wordt «als bedoeld in die wetten» vervangen door «als bedoeld in de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen» en wordt «van dergelijke diensten» vervangen door «van diensten als bedoeld in de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015».

III

In artikel I, onderdeel B, komt het voorgestelde artikel 2.12 te luiden:

Artikel 2.12

Het college selecteert derden als bedoeld in artikel 2.11, eerste lid, niet louter op grond van de laagste prijs en houdt bij de selectie altijd rekening met de kwaliteit van de te leveren werkzaamheden.

IV

In artikel II, onderdeel B, komt het voorgestelde artikel 2.6.4 te luiden:

Artikel 2.6.4

Het college selecteert derden als bedoeld in artikel 2.6.3, eerste lid, niet louter op grond van de laagste prijs en houdt bij de selectie altijd rekening met de kwaliteit van de te leveren werkzaamheden.

V

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Na artikel 2.6a van de Aanbestedingswet 2012 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.6b

In afwijking van de artikelen 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 en 2.6a is het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet niet van toepassing op overheidsopdrachten of prijsvragen voor sociale en andere specifieke diensten, bedoeld in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU, indien het de uitoefening van gemeentelijke taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen betreft.

VI

In artikel V wordt «en Wmo 2015» vervangen door «, Wmo 2015 en Participatiewet».

Toelichting

Indiener regelt met dit amendement dat gemeenten de ruimte en het inzicht krijgen om zonder aanbestedingen de gemeentelijke zorg en -voorzieningen in het sociaal domein te organiseren. Indiener is van mening dat aanbestedingen vaak niet bijdragen aan meer kwaliteit van zorg en ondersteuning en duurzame en hechte relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders. Om uitvoering van zorg en ondersteuning zonder aanbesteden mogelijk te maken acht indiener het noodzakelijk om een uitzondering te creëren binnen de Aanbestedingswet 2012. In dit amendement wordt onder andere geregeld dat in de Aanbestedingswet 2012 een artikel wordt toegevoegd, waarin geregeld wordt dat binnen het sociaal domein Europese aanbestedingstrajecten niet langer verplicht zijn.

Hijink