Gepubliceerd: 11 april 2022
Indiener(s): Maarten Hijink
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35816-7.html
ID: 35816-7
Wijzigingen: 35816-8

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 11 april 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door «, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Aanbestedingswet 2012» en wordt «en Wmo 2015» vervangen door «, Wmo 2015 en Aanbestedingswet 2012».

II

In de beweegreden wordt «en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015» vervangen door «, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Aanbestedingswet 2012».

III

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIa

Na artikel 2.6a van de Aanbestedingswet 2012 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.6b

In afwijking van de artikelen 2.2, 2.3 en 2.6a is het bepaalde bij of krachtens deel 2 van deze wet niet van toepassing op voor sociale en andere specifieke diensten, bedoeld in bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU, indien het de uitoefening van hun taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet of de Participatiewet betreft.

IV

In artikel V wordt «en Wmo 2015» vervangen door «, Wmo 2015 en Aanbestedingswet 2012».

Toelichting

Indiener regelt met dit amendement dat gemeenten de ruimte en het inzicht krijgen om zonder aanbestedingen de gemeentelijke zorg en -voorzieningen in het sociaal domein te organiseren. Indiener is van mening dat aanbestedingen vaak niet bijdragen aan meer kwaliteit van zorg en ondersteuning en duurzame en hechte relaties tussen gemeenten en zorgaanbieders. Om uitvoering van zorg en ondersteuning zonder aanbesteden mogelijk te maken acht indiener het noodzakelijk om een uitzondering te creëren binnen de Aanbestedingswet 2012. In dit amendement wordt geregeld dat in de Aanbestedingswet 2012 een artikel wordt toegevoegd waarin geregeld wordt dat binnen het sociaal domein Europese aanbestedingstrajecten niet langer verplicht zijn.

Hijink