Gepubliceerd: 8 april 2021
Indiener(s): Wouter Koolmees (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35798-2.html
ID: 35798-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om – vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers – uitvoering te geven aan de in deze 2e incidentele suppletoire begroting opgenomen maatregelen. Dit geldt ook voor spoedeisende corona gerelateerde maatregelen in deze incidentele suppletoire begroting. Over de beleidsmatige inhoud van het onderdeel kwijtschelden publieke schulden zijn de Staten-Generaal eerder geïnformeerd per de Kamerbrief «Budgettaire aspecten kwijtschelden van publieke schulden van 8 april 2021». Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 april 2021. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 8 april, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 april 2021.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

1.1 De departementale begroting

In deze tweede Incidentele suppletoire begroting (ISB) van 2021 wordt de begroting voor het jaar 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) gecorrigeerd in verband met de maatregelen voor het kwijtschelden van publieke schulden van toeslagengedupeerden en in verband met diverse wijzigingen in corona gerelateerde maatregelen. Onderstaande bedragen hebben betrekking op 2021, de mutaties in overige jaren worden onder «2. Beleidsartikelen» toegelicht.

Uitgaven en verplichtingen

  • De uitgaven van beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt worden voor NL leert door in 2021 door een kasschuif verlaagd met € 34,6 miljoen en verhoogd met € 5,0 miljoen in verband met de budgettaire verwerking van de motie Weyenberg/Smeulders over vitaal thuiswerken.

  • De uitgaven van beleidsartikel 5 Werkloosheid worden voor 2021 verlaagd met per saldo € 1,8 miljoen. Deze verlaging komt voornamelijk door een overboeking naar artikel 11 Uitvoering premiegefinancierd voor uitvoeringskosten van het UWV in het kader van crisisdienstverlening.

  • De uitgaven van beleidsartikel 7 Kinderopvang worden voor 2021 met € 74,0 miljoen verhoogd voor de tegemoetkoming van ouders in de eigen bijdrage voor kinderopvang in verband met de gesloten buitenschoolse opvang.

  • De uitgaven van artikel 96 Apparaat kerndepartement worden in 2021 verlaagd met € 1,5 miljoen. Deze verlaging komt voornamelijk door een kasschuif in de uitvoeringskosten NOW van 2021 naar latere jaren.

  • De uitgaven van artikel 98 Algemeen worden voor 2021 verhoogd met € 0,2 miljoen voor de uitvoeringskosten NOW.

  • Op artikel 99 Nog te verdelen worden de uitgaven voor 2021 met per saldo € 102,8 miljoen verhoogd. Dit komt door de intensivering Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK; € 130,0 miljoen), een intensivering in eilandelijk beleid Caribisch Nederland (€ 1,0 miljoen), een reservering in het kader van het pakket sociaal welzijn (€ 5,0 miljoen), een reservering in het kader van kwijtschelding schulden (€ 1,0 miljoen) en een kasschuif (–/– € 13,7 miljoen) voor de uitvoeringskosten van de NOW. Verder is er sprake van een kasschuif naar latere jaren voor uitvoeringskosten van het UWV in het kader van crisisdienstverlening (–/– € 10,3 miljoen) en tot slot zijn er diverse overboekingen van artikel 99 naar andere artikelen op de SZW-begroting (€ –/– 10,2 miljoen), al dan niet nadat deze middelen uit 2021 naar 2022 of 2023 zijn geschoven.

Ontvangsten

  • Voor de derving van terugontvangsten van de KOT door kwijtschelding is er in 2021 op artikel 7 Kinderopvang € 11,7 miljoen minder ontvangsten begroot.

  • Voor de derving van terugontvangsten van de WKB door kwijtschelding is er in 2021 op artikel 10 Tegemoetkoming ouders € 5,7 miljoen minder ontvangsten begroot.

Uitgaven premiegefinancierd

  • Op artikel 11 Uitvoering premiegefinancierd zijn de uitgaven in 2021 met € 2,4 miljoen verhoogd voor de crisisdienstverlening door het UWV.

Waar van toepassing lopen de uitgaven voor de noodmaatregelen door in verdere jaren.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

1.2 Beleid

1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties.
Tabel 1 Overzicht belangrijkste uitgaven mutaties 2e ISB (bedragen x € 1.000)
 

uitgaven 2021

artikel nr

Stand begroting 2021 incl NvW, amendementen en ISB

58.409.239

alle

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Kasschuif subsidie NL leert door

– 34.600

1

Motie vitaal thuiswerken

5.000

1

Crisisdienstverlening

– 1.825

5

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang

74.000

7

Uitvoeringskosten NOW

– 1.473

96

Uitvoeringskosten NOW

248

98

Kasschuif uitvoeringskosten NOW

– 13.657

99

Middelen sociaal welzijn

5.000

99

Aanvullend eilandelijk beleid

1.000

99

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

130.000

99

Kwijtschelden schulden

1.000

99

Overboeking naar andere artikelen binnen SZW (begrotingsgefinancierd)

– 10.236

99

Kasschuif uitvoeringskosten UWV crisisdienstverlening

– 10.262

99

     

Stand begroting 2021 na 2e ISB

58.553.434

 
Tabel 2 Overzicht belangrijkste ontvangsten mutaties 2e ISB (bedragen x € 1.000)
 

ontvangsten 2021

artikel nr

Stand begroting 2021 incl NvW, amendementen en ISB

1.831.107

alle

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Derving ontvangsten KOT ivm kwijtschelden

– 11.654

7

Derving ontvangsten WKB ivm kwijtschelden

– 5.695

10

     

Stand begroting 2021 na 2e ISB

1.813.758

 

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

11.342.271

– 29.600

11.312.671

34.600

0

0

0

Uitgaven:

11.372.602

– 29.600

11.343.002

34.600

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,80%

 

99,80%

       
               

Inkomensoverdrachten

578.672

0

578.672

0

0

0

0

Lage-inkomensvoordeel

391.198

0

391.198

0

0

0

0

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

0

18.767

0

0

0

0

Loonkostenvoordelen

168.707

0

168.707

0

0

0

0

               

Subsidies

10.770.872

– 34.600

10.736.272

34.600

0

0

0

Overige subsidies algemeen

2.893

0

2.893

0

0

0

0

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

9.870

0

9.870

0

0

0

0

Stimuleringsregeling LLO in MKB

28.356

0

28.356

0

0

0

0

Stimulering Arbeidsmarkt Positie

0

0

0

0

0

0

0

Tijd. noodmaatregel overbrugging werkbehoud

10.186.000

0

10.186.000

0

0

0

0

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

18.900

0

18.900

0

0

0

0

NL leert door

174.853

– 34.600

140.253

34.600

0

0

0

Tofa

0

0

0

0

0

0

0

Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

350.000

0

350.000

0

0

0

0

               

Opdrachten

17.532

5.000

22.532

0

0

0

0

               

Bekostiging

550

0

550

0

0

0

0

               

Bijdrage aan andere begrotingen

792

0

792

0

0

0

0

Ministerie van VWS

692

0

692

0

0

0

0

Ministerie van EZK

100

0

100

0

0

0

0

               

Bijdrage agentschappen

4.184

0

4.184

0

0

0

0

RIVM

4.017

0

4.017

0

0

0

0

CJIB

167

0

167

0

0

0

0

               

Ontvangsten

24.975

0

24.975

0

0

0

0

Toelichting

Kasschuif NL leert door

De middelen voor NL leert door worden in een nieuw kasritme geplaatst om beter aan te sluiten bij het jaar waarin de subsidieregeling tot betalingen leidt. Dit heeft te maken met het feit dat er een voorschot bij de start van een subsidiebeschikking wordt gegeven en de eindafrekening plaatsvindt na afloop van de subsidieperiode. De mutatie is de som van de kasschuif NL leert door met inzet van scholing 2020 (€ 13,6 miljoen), NL leert door met inzet van scholing 2021 (€ 3 miljoen) en NL leert door sectoraal maatwerk (€ 18 miljoen).

Motie vitaal thuis werken

Op 2 februari jl. is de motie van Weyenberg/Smeulders (Tweede Kamer, 35 669, nr. 36) over vitaal thuiswerken aangenomen door de Tweede Kamer. Deze motie verzoekt initiatieven om vitaal thuis te werken in overleg met sociale partners te stimuleren en te ondersteunen, en hiervoor € 5 miljoen vrij te maken.

2.2 Artikel 5

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting 2021 artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

253.616

5.460

259.076

0

0

0

0

Uitgaven:

255.146

– 1.825

253.321

4.724

2.562

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

 

100,00%

       
               

Inkomensoverdrachten

114.839

0

114.839

0

0

0

0

IOW

114.418

0

114.418

0

0

0

0

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

0

107

0

0

0

0

Werknemers Westhaven

314

0

314

0

0

0

0

               

Subsidies

8.030

775

8.805

4.724

2.562

0

0

Overige subsidies algemeen

1.530

0

1.530

0

0

0

0

Coordinatie crisisdienstverlening

6.500

775

7.275

4.724

2.562

0

0

               

Bijdrage aan zbo's en rwt's

132.277

– 2.600

129.677

0

0

0

0

Scholing WW

26.000

0

26.000

0

0

0

0

Crisisdienstverlening

106.277

– 2.600

103.677

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Coordinatie crisisdienstverlening: Projectsubsidies

Er is voor € 0,8 miljoen in 2021, € 4,7 miljoen in 2022 en voor € 2,6 miljoen in 2023 aan subsidies op artikel 5 toegevoegd voor projectsubsidies in het kader van de crisisdienstverlening. In 2021 was reeds € 6,5 miljoen beschikbaar voor projectsubsidies op artikel 5. Het gaat om subsidies aan diverse partijen zoals FNV, CNV, VNO-NCW en VCP. De middelen zijn afkomstig van de reservering voor crisisdienstverlening op artikel 99.

Crisisdienstverlening

Er wordt –/– € 3,5 miljoen van het ontschot budget voor MBO praktijkleren overgeboekt naar artikel 11 Uitvoering premiegefinancierd voor uitvoeringskosten van het UWV in het kader van crisisdienstverlening. Daarnaast wordt € 0,9 miljoen van artikel 99 overgeboekt om de beschikbare middelen op artikel 5 in lijn te brengen met de afspraken die gemaakt zijn met sociale partners (per saldo –/– € 2,6 miljoen).

2.3 Artikel 7

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting 2021 artikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

3.771.509

74.000

3.845.509

0

0

0

0

Uitgaven:

3.771.509

74.000

3.845.509

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

99,80%

 

99,80%

       
               

Inkomensoverdrachten

3.736.795

74.000

3.810.795

0

0

0

0

Kinderopvangtoeslag

3.513.295

0

3.513.295

0

0

0

0

Vergoeding eigen bijdrage KO

223.500

74.000

297.500

0

0

0

0

               

Subsidies

2.050

0

2.050

0

0

0

0

Kinderopvang

1.850

0

1.850

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

200

0

200

0

0

0

0

               

Opdrachten

22.803

0

22.803

0

0

0

0

Overige opdrachten

4.576

0

4.576

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

18.227

0

18.227

0

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

9.861

0

9.861

0

0

0

0

DUO

9.861

0

9.861

0

0

0

0

               

Bijdrage medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

Versterking Kinderopv. Samenwerk. BES(t) 4 kids CN

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving VNG

0

0

0

0

0

0

0

               

Ontvangsten

1.543.876

– 11.654

1.532.222

– 19.650

– 19.650

– 19.650

– 10.424

Werkgeversbijdrage kinderopvang

1.279.633

0

1.279.633

0

0

0

0

Ontvangsten overig

264.243

– 11.654

252.589

– 19.650

– 19.650

– 19.650

– 10.424

Toelichting

Vergoeding eigen bijdrage KO

Het bedrag van € 74 miljoen heeft betrekking op de tegemoetkoming voor de eigen bijdrage die ouders betalen voor de buitenschoolse opvang voor de periode van 8 februari t/m 18 april. Waar de dagopvang en gastouderopvang sinds 8 februari 2021 weer open is, blijft de buitenschoolse opvang vooralsnog gesloten. De tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor kinderopvang volgt uit de Kamerbrieven «Stand van zakenbrief COVID-19». Bij een verlenging van de sluitingsperiode, zal de tegemoetkoming opnieuw worden herijkt.

Het bedrag van € 74 miljoen bestaat grotendeels uit de tegemoetkoming van de eigen bijdrage voor ouders met kinderopvangtoeslag en een tegemoetkoming voor personen die facturen van de kinderopvang betalen zonder aanvullende overheidsbijdrage.

Ontvangsten overig

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) scheldt, als onderdeel van het kwijtschelden van publieke schulden, de openstaande Kinderopvangtoeslagschulden van KOT-gedupeerden en hun huidige partner kwijt. Dit leidt in de jaren 2021–2025 tot in totaal € 81 miljoen minder ontvangsten uit terugvorderingen Kinderopvangtoeslag.

De eerder beschikbaar gestelde middelen voor de Toeslagenhersteloperatie bevatten reeds cumulatief € 58 mln. ter dekking van derving op openstaande terugvorderingen kinderopvangtoeslag. Deze middelen worden nu overgeboekt van de begroting van FIN en worden met een kasschuif in het verwachte ritme van ontvangstenderving over de jaren verdeeld. Voor het deel van ontvangstenderving door kwijtschelden dat boven de reeds beschikbaar gestelde middelen uitgaat (€ 23 miljoen), zijn additionele middelen door het Kabinet beschikbaar gesteld. Deze middelen worden met een kasschuif in het juiste ritme over de jaren verdeeld.

2.4 Artikel 10

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting 2021 artikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

6.521.835

0

6.521.835

0

0

0

0

Uitgaven:

6.521.835

0

6.521.835

0

0

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

 

100,00%

       
               

Inkomensoverdrachten

6.521.835

0

6.521.835

0

0

0

0

AKW

3.638.806

0

3.638.806

0

0

0

0

Kinderbijslagvoorziening BES

4.373

0

4.373

0

0

0

0

WKB

2.878.656

0

2.878.656

0

0

0

0

               

Ontvangsten

198.080

– 5.695

192.385

– 4.926

– 2.741

– 1.922

0

Toelichting

Ontvangsten WKB

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid scheldt, als onderdeel van het kwijtschelden van publieke schulden, de openstaande Kindgebondenbudgetschulden van KOT-gedupeerden en hun huidige partner kwijt. Dit leidt in de jaren 2021–2024 tot in totaal € 15 miljoen minder ontvangsten uit terugvorderingen kindgebonden budget.

2.5 Artikel 96

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting 2021 artikel 96 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

372.070

– 1.473

370.597

8.700

5.673

0

0

Uitgaven:

407.222

– 1.473

405.749

8.700

5.673

0

0

               

Personele uitgaven

327.135

– 1.353

325.782

7.890

5.199

0

0

waarvan eigen personeel

317.862

– 1.403

316.459

7.840

5.174

0

0

waarvan externe inhuur

6.403

50

6.453

50

25

0

0

waarvan overige personele uitgaven

2.870

0

2.870

0

0

0

0

               

Materiële uitgaven

80.087

– 120

79.967

810

474

0

0

waarvan ICT

15.018

0

15.018

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

48.132

– 120

48.012

810

474

0

0

waarvan overige Materiële uitgaven

16.937

0

16.937

0

0

0

0

               

Ontvangsten

58.761

0

58.761

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringkosten NOW

De uitvoeringskosten NOW van het kerndepartement SZW vallen hoger uit dan in eerste instantie geraamd, wegens een hoger beroep op de regeling dan waar in de eerdere raming rekening mee is gehouden. De eerder gereserveerde middelen worden in het juiste kasritme geplaatst door een kasschuif van € 1,0 miljoen van 2021 naar 2022. Verder worden de beschikbare middelen verhoogd met in totaal € 8,7 miljoen. Dit wordt gedekt uit een bestaande reservering voor uitvoeringskosten van de NOW op artikel 99.

2.6 Artikel 98

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting 2021 (ISB) artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

25.997

248

26.245

264

20

0

0

Uitgaven:

27.851

248

28.099

264

20

0

0

               

Subsidies

2.000

0

2.000

0

0

0

0

Artikel 98

2.000

0

2.000

0

0

0

0

               

Opdrachten

16.380

248

16.628

264

20

0

0

Handhaving

3.178

0

3.178

0

0

0

0

Opdrachten overig

13.202

248

13.450

264

20

0

0

               

Bekostiging

7.442

0

7.442

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

7.442

0

7.442

0

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

329

0

329

0

0

0

0

RVO

329

0

329

0

0

0

0

               

Bijdrage aan andere begrotingen

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Ministerie van Financiën

1.700

0

1.700

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringskosten NOW

Dit betreft de uiteindelijke toedeling aan artikel 98 van de eerder op artikel 96 gereserveerde middelen voor de uitvoeringskosten NOW van het kerndepartement SZW. Het betreft hier beleidsondersteunend budget voor ICT en onderzoek dat op artikel 98 wordt verantwoord.

2.7 Artikel 99

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting (ISB) artikel 99 Nog te verdelen (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

335.224

94.785

430.009

1.000

1.000

0

0

Uitgaven:

335.224

102.845

438.069

1.000

1.000

0

0

               

Overige beleidsuitgaven

335.224

102.845

438.069

1.000

1.000

0

0

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

335.224

102.845

438.069

1.000

1.000

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) beoogt dat gemeenten huishoudens tegemoet kunnen komen die door de coronacrisis een sterke terugval in inkomsten hebben en daardoor hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen. Inmiddels is gebleken dat het oorspronkelijk beschikbare bedrag van € 130 miljoen door veel gemeenten als ontoereikend wordt beschouwd. De Minister van SZW heeft dit ook met bestuurders van VNG en Divosa besproken. Dat heeft ertoe geleid dat het kabinet het beschikbare bedrag voor de TONK verdubbelt. Er is nu € 260 miljoen beschikbaar voor het eerste halfjaar van 2021. De eerder afgesproken € 65 miljoen voor de eerste tranche blijft beschikbaar volgens de afgesproken verdeelsleutel. In de tweede tranche wordt het resterende budget van € 195 miljoen over gemeenten verdeeld, deze middelen worden op een later moment van artikel 99 overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Aanvullend eilandelijk beleid

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland middelen toe te kennen aan gemeenten voor de TONK, zijn eerder voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid. Deze extra middelen worden nu verdubbeld, waarmee de eilandelijke middelen voor de eerste helft 2021 in totaal op € 3 mln. uitkomen. Deze middelen worden overgemaakt naar het BES-fonds en toegevoegd aan de vrije uitkering Caribisch Nederland.

Middelen sociaal welzijn

In het kader van het steunpakket sociaal en mentaal welzijn is € 5,0 miljoen budget beschikbaar gesteld op de begroting van SZW (naast middelen voor o.a. gemeenten en VWS) voor activiteiten om de mentale weerbaarheid van werkenden te stimuleren (Kamerbrief «Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl» van 12 februari 2021). Dit bedrag zal zodra de uitwerking voldoende compleet is naar het juiste beleidsartikel worden overgeboekt.

Kasschuif uitvoeringskosten NOW

Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de uitvoeringskosten NOW van het kerndepartement SZW wordt een kasschuif gedaan van 2021 (–/– € 13,7 miljoen) naar 2022 (€ 8,0 miljoen) en 2023 (€ 5,7 miljoen). Daarnaast worden de naar 2022 en 2023 geschoven middelen direct overgeboekt naar artikel 96.

Herstelactie Kinderopvangtoeslag

In het kader van de herstelactie kinderopvangtoeslag is besloten tot het kwijtschelden van publieke schulden bij direct gedupeerden en hun huidige partner. Naar inschatting leidt dit bij SZW-regelingen van UWV, SVB en DUO in totaal (cumulatief) tot € 3 miljoen minder ontvangsten uit openstaande terugvorderingen over de jaren 2021–2023. Bij nadere uitwerking wordt dit nader verdeeld over de betreffende regelingen.

Diverse kasschuiven en overboekingen: crisisdienstverlening

Er is sprake van verschillende kasschuiven en budgettair neutrale herschikkingen in het kader van crisisdienstverlening op artikel 99. Voor het ontschot budget van de sociale partners wordt aanvullend € 0,9 miljoen overgeboekt naar artikel 5. Voor de projectsubsidies in het kader van crisisdienstverlening worden middelen uit 2021 (–/– € 7,3 miljoen) geschoven naar 2022 (€ 4,7 miljoen) en 2023 (€ 2,6 miljoen). De naar 2022 en 2023 geschoven middelen worden direct overgeboekt naar subsidies op artikel 5. Ook wordt in 2021 € 0,8 miljoen overgeboekt van artikel 99 naar artikel 5 voor dit doeleinde.

Daarnaast worden voor uitvoeringskosten van het UWV in het kader van crisisdienstverlening middelen uit 2021 geschoven (–/– € 10,3 miljoen) naar 2022 (€ 8,3 miljoen), 2023 (€ 1,4 miljoen) en 2024 (€ 0,5 miljoen). Tot slot wordt voor de Leerwerkloketten € 1,5 miljoen geschoven van 2021 naar 2022. Voornoemde middelen worden direct overgeboekt naar artikel 11 Uitvoering (premiegefinancierd).

2.8 Premie gefinancierd artikel 11

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid 2e Incidentele suppletoire begroting premie gefinancierd artikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp-begroting

Mutaties 2e ISB

Stand 2e ISB

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

 

2021 incl. NvW, amendementen en ISB

   

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen:

1.946.194

2.394

1.948.588

10.968

1.400

500

0

Uitgaven:

1.946.194

2.394

1.948.588

10.968

1.400

500

0

               

Bijdrage aan zbo's en rwt's

1.946.194

2.394

1.948.588

10.968

1.400

500

0

Uitvoeringskosten UWV

1.778.367

2.394

1.780.761

10.968

1.400

500

0

Uitvoeringskosten SVB

135.407

0

135.407

0

0

0

0

Uitvoeringskosten UWV nominaal

30.122

0

30.122

0

0

0

0

Uitvoeringskosten SVB nominaal

2.298

0

2.298

0

0

0

0

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Uitvoeringskosten crisisdienstverlening

Voor de uitvoeringskosten van crisisdienstverlening door het UWV wordt er in 2021 € 3,5 miljoen, voor 2022 € 8,4 miljoen, voor 2023 € 1,4 en voor 2024 € 0,5 miljoen aan budget overgeboekt. Er is in 2021 reeds € 9,3 miljoen beschikbaar op artikel 11 voor dit doeleinde. Daarnaast wordt € 1,5 mln. in 2022 beschikbaar gesteld voor de leerwerkloketten (onderdeel van de crisisdienstverlening). Er is in 2021 reeds € 1,5 miljoen beschikbaar op artikel 11 voor dit doeleinde.

De € 3,5 miljoen in 2021 is afkomstig van artikel 5, de overige overboekingen zijn afkomstig van de reservering voor crisisdienstverlening op artikel 99.

Crisisdienstverlening kasschuiven

Om aan te sluiten bij het kasritme voor de uitvoeringskosten crisisdienstverlening is er een kasschuif van 2021 (–/– € 1,1 miljoen) naar 2022.