Gepubliceerd: 17 december 2020
Indiener(s): Arie Slob (CU), Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35682-1.html
ID: 35682-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021(Incidentele Suppletoire Begroting inzake extra middelen voor coronabanen in het hoger onderwijs in verband met COVID-19) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

43.357.974

44.174.553

1.444.964

24.470

24.470

0

               
 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

20.923.898

21.706.659

1.262.412

23.970

23.970

0

 

Beleidsartikelen

           

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

4.816.679

4.901.765

4.000

     

06

Hoger beroepsonderwijs

3.636.053

3.688.678

1.213

11.317

11.317

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

5.602.699

5.552.247

16

8.683

8.683

0

08

Internationaal beleid

12.255

12.255

99

     

11

Studiefinanciering

4.773.438

4.773.438

1.005.737

3.970

3.970

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

72.432

72.432

3.167

     

13

Lesgelden

13.997

13.997

247.018

     

14

Cultuur

580.519

1.265.772

494

     

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.134.046

1.134.749

101

     

25

Emancipatie

4.601

14.147

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

0

0

0

     

95

Apparaat Kerndepartement

277.179

277.179

567

     
               
 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

22.434.076

22.467.894

182.552

500

500

0

 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

12.274.752

12.244.752

10.461

250

250

0

03

Voortgezet onderwijs

8.962.351

9.026.169

7.391

250

250

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

163.803

163.803

9.000

     

15

Media

1.033.170

1.033.170

155.700