Gepubliceerd: 10 december 2020
Indiener(s): de Graaf (D66) , Barbara Visser (staatssecretaris defensie) (VVD)
Onderwerpen: defensie internationaal luchtvaart verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35674-4.html
ID: 35674-4

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 18 november 2020 en het nader rapport d.d. 4 december 2020, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Defensie. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 26 oktober 2020, no.2020002187, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Defensie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden en invoering van een jaarlijkse rapportageplicht, met memorie van toelichting.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 26 oktober 2020, no.2020002187, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 18 november 2020, no.W07.20.0383/II, bied ik U hierbij aan.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vicepresident van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om in de memorie van toelichting een ten tijde van de advisering nog niet bekend kamerstuknummer alsnog in te vullen.

Ik verzoek U het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser