Gepubliceerd: 12 mei 2021
Indiener(s): Arie Slob (CU)
Onderwerpen: basisonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35671-7.html
ID: 35671-7
Origineel: 35671-2

Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 17 mei 2021

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

Aan artikel 13, eerste lid, worden, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel n en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een komma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

p. de wijze van totstandkoming van het schooladvies en het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 45d, eerste en derde lid, en

q. de wijze waarop het bevoegd gezag ouders en leerlingen actief informeert over de totstandkoming van het schooladvies en het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 45d, eerste en derde lid.

B

In artikel I, onderdeel J, in het voorgestelde artikel 45d, eerste lid, in artikel III, onderdeel G, in het voorgestelde artikel 48e, eerste lid en in artikel V, onderdeel G, in het voorgestelde artikel 51d, eerste lid, wordt «in de laatste drie weken van januari» telkens vervangen door «in de periode van 10 januari tot en met 31 januari, voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets,».

C

In artikel I, onderdeel J, in het voorgestelde artikel 45e, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede «, en het vaststellen van het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 45d, derde lid».

D

In artikel I, onderdeel J, in het voorgestelde artikel 45d, derde lid, in artikel III, onderdeel G, in het voorgestelde artikel 48e, derde lid, en in artikel V, onderdeel G, in het voorgestelde artikel 51d, derde lid, wordt «stelt het bevoegd gezag het definitieve schooladvies vast» telkens vervangen door «stelt het bevoegd gezag uiterlijk 24 maart het definitieve schooladviest vast».

E

Aan artikel I. wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

M

Aan hoofdstuk IV wordt een artikel toegevoegd [waarvan de nummering aansluit op het laatste artikel van dat hoofdstuk], luidende:

Artikel #. Overgangsrecht leerresultaten doorstroomtoets

Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel D, van de Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling-en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs, worden de leerresultaten als bedoeld in artikel 10a, derde lid, op de volgende wijze beoordeeld:

a. in het schooljaar na inwerkingtreding van dat artikel tot het moment waarop de resultaten van de doorstroomtoetsen, bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs beschikbaar zijn, beoordeeld op basis van de in de drie schooljaren voorafgaand aan inwerkingtreding van dat artikel, afgelegde centrale eindtoetsen of andere eindtoetsen als bedoeld in artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs, zoals dat artikel luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van Wet tot tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling-en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs.

b. in het schooljaar na inwerkingtreding van dat artikel, vanaf het moment dat de resultaten van de doorstroomtoetsen, bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, beschikbaar zijn:

1°. voor het voorafgaande schooljaar beoordeeld op basis van de afgelegde doorstroomtoetsen, en

2°. voor de twee daaraan voorafgaande schooljaren op basis van de afgelegde centrale eindtoetsen of andere eindtoetsen als bedoeld in artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs, zoals dat artikel luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van de Wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling-en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs;

3. in het tweede schooljaar na inwerkingtreding van dat artikel:

1°. voor twee schooljaren beoordeeld op basis van de afgelegde doorstroomtoetsen, bedoeld in artikel 45b, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs, en

2°. voor het daaraan voorafgaande schooljaar op basis van de afgelegde centrale eindtoetsen of andere eindtoetsen als bedoeld in artikel 9b van de Wet op het primair onderwijs, zoals dat artikel luidde voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, van de Wet tot tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling-en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs.

F

In artikel II, onderdeel B, in het voorgestelde achtste lid, wordt «in de laatste week van maart» vervangen door «in de periode van 25 maart tot en met 31 maart».

G

Artikel II, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 11.89 vervalt.

H

Artikel III, onderdeel D, komt te luiden:

D

Aan artikel 22, eerste lid, worden, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel k en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een komma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

m. de wijze van totstandkoming van het schooladvies en het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 48e, eerste en derde lid, en

n. de wijze waarop het bevoegd gezag ouders en leerlingen actief informeert over de totstandkoming van het schooladvies en het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 48e, eerste en derde lid.

I

In artikel III, onderdeel G, in het voorgestelde artikel 48f, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede «, en het vaststellen van het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 48e, derde lid».

J

Artikel V, onderdeel E, komt te luiden:

E

Aan artikel 16, eerste lid, worden, onder het vervallen van «en» aan het slot van onderdeel m en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een komma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

o. voor wat betreft het openbare lichaam Bonaire, de wijze van totstandkoming van het schooladvies en het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 51d, eerste en derde lid, en

p. voor wat betreft het openbare lichaam Bonaire, de wijze waarop het bevoegd gezag ouders en leerlingen actief informeert over de totstandkoming van het schooladvies en het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 51d, eerste en derde lid.

K

In artikel V, onderdeel G, in het voorgestelde artikel 51e, eerste lid, onderdeel a, vervalt de zinsnede «, en het vaststellen van het definitieve schooladvies, bedoeld in artikel 51d, derde lid».

L

Aan Artikel V wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

K

Na artikel 167g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 167h. Overgangsrecht leerresultaten doorstroomtoets

In afwijking van artikel 13a, tweede lid, worden de leerresultaten die zijn behaald in de drie schooljaren voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel V, onderdeel B, van de wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs, niet meegenomen in de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs.

M

Onder vernummering van Artikel XV. tot Artikel XIV., komt artikel XIV. te vervallen.

Toelichting

1. Algemeen

Met deze nota van wijziging, bestaande uit de onderdelen A tot en met M, worden enkele wijzigingen aangebracht in het voorstel van wet tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs. Het betreft verduidelijkingen van een aantal onderdelen van het wetsvoorstel en het herstel van technische onvolkomenheden.

Deze toelichting wordt gegeven mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

2. Artikelsgewijs

Onderdelen A, H en J

Met de voorgestelde wijziging wordt de voorgestelde redactie van de onderdelen p, m en o van de artikelen 13 WPO, 22 WEC en 16 WPO BES gewijzigd en wordt aan de artikelen een nieuw onderdeel toegevoegd. De nieuwe redactie beoogt op de eerste plaats nadrukkelijker tot uitdrukking te brengen dat het bevoegd gezag, met betrekking tot de wijze waarop het schooladvies tot stand komt, een actieve informatieplicht heeft. Dit houdt in dat het bevoegd gezag uit eigen beweging de ouders en leerlingen over de tostandkomingsprocedure van het schooladvies informeert. Daarnaast beoogt de nieuwe redactie de leesbaarheid van het artikel te vergroten.

Onderdeel B

De voorgestelde wijziging betreft een verduidelijking. Door concrete data te noemen wordt benadrukt dat het schooladvies uiterlijk 31 januari moet zijn opgesteld en ook voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets aan de ouders en leerlingen moet zijn medegedeeld. Daarnaast worden door middel van deze nota van wijziging de belangrijkste data in het tijdpad rond de totstandkoming van het schooladvies op wetsniveau verankerd. Dit sluit beter aan bij het gewicht dat deze data hebben in de totstandkomingsprocedure van het schooladvies.

Onderdelen C, I en K

Door deze wijziging vervalt de mogelijkheid om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur het moment vast te stellen waarop het definitieve schooladvies dient te worden vastgesteld. Deze grondslag komt te vervallen, omdat het vaststellen van dit moment, zo volgt uit wijzigingsonderdeel D, wordt overgeheveld naar wetsniveau.

Onderdeel D

In de voorgestelde artikelen 45d, derde lid, WPO, 48e, derde lid, WEC en 51d, derde lid, WPO BES wordt «stelt het bevoegd gezag het definitieve schooladvies vast» vervangen door «stelt het bevoegd gezag uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies vast». Aanvankelijk was beoogd de concrete datum waarop het definitieve schooladvies uiterlijk dient te worden vastgesteld – 24 maart – in een nog vast te stellen AmvB op te nemen. Met deze nota van wijziging worden de data, die essentiële ankerpunten vormen in de doorstroom van het po naar het vo op wetsniveau vastgelegd.

Onderdeel E

Het overgangsrecht voor de beoordeling van de leerresultaten in de WPO werd geregeld in artikel XIV. Door deze wijziging wordt het overgangsrecht, in lijn met de aanwijzingen voor de regelgeving, opgenomen in de WPO.

Onderdeel F

In artikel 8.8 WVO, achtste lid, WVO 2020 wordt «in de laatste week van maart» vervangen door «in de periode van 25 maart tot en met 31 maart». Deze periode vormt een belangrijke waarborg in het garanderen van toegang tot het voortgezet onderwijs en moet om die reden op het niveau van de wet in formele zin worden verankerd. Daarnaast voorkomt het noemen van expliciete data dat er overlap tussen perioden kan ontstaan.

Onderdeel G

Artikel 11.89 van de WVO 2020 komt door deze wijziging te vervallen. Deze bepaling schrijft voor dat artikel 8.6, tweede lid, WVO 2020 niet van toepassing is op de BES. Artikel 8.6, tweede lid, schrijft voor dat het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs de belissing over toelating baseert op het (definitieve) schooladvies. In plaats daarvan wordt in artikel 11.89 voorgeschreven dat op de BES het onderwijskundig rapport bij de toelatingsbeslissing moet worden betrokken. Daarnaast kan het bevoegd gezag een onderzoek naar de geschiktheid uitvoeren. In de praktijk is artikel 11.89 alleen van toepassing op Bonaire. Op Saba en Sint Eustatius volgt men immers het CXC onderwijs en is men gebonden aan de in het Besluit Saba Comprehensive School en Gwendoline van Puttenschool BES opgenomen voorschriften. Dit besluit bevat een eigen bepaling omtrent de toelating van leerlingen. Daarnaast volgt reeds uit artikel 2.86 WVO 2020 dat artikel 8.6, tweede lid, niet op Saba en Sint Eustatius van toepassing is. Omdat het wetsvoorstel beoogt de doorstroomtoets ook op Bonaire in te voeren en artikel 8.6, tweede lid, daarmee ook op Bonaire van toepassing zal worden – zo volgt uit artikel II, onderdeel A van het wetsvoorstel – is artikel 11.89 niet langer nodig.

Onderdeel L

Het overgangsrecht voor de beoordeling van de leerresultaten in de WPO BES werd geregeld in artikel XIV van de Wet doorstroomtoetsen po. Door deze wijziging wordt het overgangsrecht, in lijn met de aanwijzingen voor de regelgeving, opgenomen in de WPO BES.

Onderdeel M

De onderdelen E en L regelen dat het overgangsrecht wordt opgenomen in de WPO en WPO BES hierdoor kan het artikel XIV. komen te vervallen.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob