Kamerstuk 35669-15

Motie van het lid Aartsen c.s. over ondernemers die buiten de boot vallen onder de startersregeling laten vallen

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)


100,0 %
0,0 %

CU

D66

GL

Krol

SP

PVV

CDA

VVD

FVD

SGP

DENK

PvdA

50PLUS

Van Kooten-Arissen

PvdD


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID AARTSEN C.S.

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is om met een aparte startersregeling te komen;

overwegende dat nog steeds een grote groep ondernemers buiten de boot valt bij deze regeling;

verzoekt de regering, de regeling ook te laten gelden voor ondernemers die zich hebben ingeschreven in het Handelsregister tussen 30 september 2019 en 1 januari 2020,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aartsen

Van Weyenberg

Amhaouch

Bruins