42,7 %
57,3 %

CDA

JA21

VVD

DENK

CU

SGP

PvdA

SP

D66

BIJ1

Fractie Den Haan

BBB

GL

Volt

PvdD

PVV

Groep Van Haga

FVD


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel I, wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

In de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt «geneesheer-directeur» telkens vervangen door «geneeskundig-directeur».

II

Artikel III wordt als volgt gewijzigd:

1. «In artikel 13, derde lid, van de Participatiewet» wordt vervangen door «De participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 13, derde lid,»,

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. In artikel 64, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, aanhef, wordt «geneesheer-directeur» vervangen door «geneeskundig-directeur».

2.

III

Na artikel IV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IVa

In artikel 39e, vierde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt «geneesheer-directeur» vervangen door «geneeskundig-directeur».

Toelichting

De indiener is van mening dat taal er toe doet, juist ook in wetgeving. De overheid dient zich zo neutraal mogelijk op te stellen in wetsteksten. In de huidige wet- en regelgeving wordt de term geneesheer-directeur gebruikt om een arts aan te duiden, als bedoeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Deze arts is aangewezen door en in dienst van de zorgaanbieder en verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken op het terrein van zorg en de verlening van verplichte zorg. De functie van geneesheer-directeur kan onafhankelijk van gender uitgeoefend worden. Daarom is de indiener van mening dat de term geneesheer-directeur niet meer van deze tijd is en stelt voor deze te vervangen in geneeskundig-directeur.

Westerveld