Gepubliceerd: 19 november 2020
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35641-1.html
ID: 35641-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 november 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat voor het jaar 2020 (5e incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba)

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (5e incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begrotingen1

Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

54.763

83.279

38.516

435.509

435.509

0

248.400

248.400

0

                     
 

Beleidsartikelen

29.481

57.997

38.516

424.819

424.819

0

247.500

247.500

0

1

Versterken rechtsstaat

13.643

13.643

0

– 1.309

– 1.309

0

0

0

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

15.838

15.838

0

45.849

45.849

0

0

0

0

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

0

28.516

38.516

354.850

354.850

0

247.500

247.500

0

8

Wederopbouw Bovenwindse eilanden

0

0

0

25.429

25.429

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

25.282

25.282

0

10.690

10.690

0

900

900

0

6

Apparaat

23.722

23.722

0

571

571

0

900

900

0

7

Nog onverdeeld

1.560

1.560

0

10.119

10.119

0

0

0

0

X Noot
1

Bevat de mutaties van de 1e ISB (Kamerstukken II, 2109/20, 35443, nr. 1), de 1e suppletoire begroting (Kamerstukken II, 2019/20, IV, nr. 1), de 2e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35459, nr. 1) en de 3e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35474, nr. 1) en de 4e ISB (Kamerstukken II, 2019/20, 35545, nr. 1)