Gepubliceerd: 6 november 2020
Indiener(s): Stientje van Veldhoven (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (D66), de Graaf (D66)
Onderwerpen: bestuur de nederlandse antillen en aruba natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35629-4.html
ID: 35629-4

Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 15 juli 2020 en het nader rapport d.d. 30 oktober, aangeboden aan de Koning door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 24 juni 2020, nr. 2020001264, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 15 juli 2020, nr. W17.20.0200/IV, bied ik U hierbij aan.

Bij Kabinetsmissive van 24 juni 2020, no.2020001264, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES in verband met het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties, met memorie van toelichting.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal in te dienen.

Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Van de gelegenheid van dit nader rapport is gebruik gemaakt het voorgestelde artikel 10.5a, eerste lid, te verduidelijken. De verduidelijking omvat het toevoegen van de zinsnede «van bestuursdwang of de verschuldigde dwangsom». Tevens is deze verduidelijking in de memorie van toelichting opgenomen.

Ik moge U verzoeken het hierbij gewijzigde voorstel van wet en de memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer