Gepubliceerd: 2 november 2020
Indiener(s): Sander Dekker (minister zonder portefeuille veiligheid en justitie) (VVD), Cora van Nieuwenhuizen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35618-1.html
ID: 35618-1

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ter uitvoering van het op 23 maart 2001 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie, 2001 (Trb. 2005, 329).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

’s-Gravenhage, 2 november 2020

Willem-Alexander