Gepubliceerd: 20 april 2021
Indiener(s): Jasper van Dijk , Peter Kwint
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35613-25.html
ID: 35613-25
Origineel: 35613-16

38,3 %
61,1 %

CDA

BBB

BIJ1

PVV

50PLUS

FVD

VVD

D66

PvdA

DENK

PvdD

CU

JA21

SGP

GL

Volt

SP


Nr. 25 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 20 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «2.» geplaatst en in de tekst wordt «Aan artikel 4:2b» vervangen door «Er».

2. Voor onderdeel 2 (nieuw) worden een aanhef en een onderdeel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:2b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot voor de punt wordt ingevoegd «, maar naar rato van de overeengekomen arbeidsduur ten minste het loon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag».

b. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij de berekening van de uitkering wordt uitgegaan van een arbeidsduur van 40 uren per week.

3. In onderdeel 2 (nieuw) wordt in het zevende lid «70%» vervangen door «100%».

II

In artikel I, onderdeel E, wordt voor onderdeel 1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • 01. In het eerste lid wordt na de eerste zin een zin ingevoegd luidende: Bij de aanvraag wordt de arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling van de werknemer aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen overgelegd.

III

In artikel I, onderdeel I, wordt artikel 6:3 als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot voor de punt wordt ingevoegd «, maar naar rato van de overeengekomen arbeidsduur ten minste het loon, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag».

b. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Bij de berekening van de uitkering wordt uitgegaan van een arbeidsduur van 40 uren per week.

2. In het zevende lid wordt «50%» vervangen door «100%».

IV

In artikel I, onderdeel J, wordt in artikel 6:3a, eerste lid, na de eerste zin een zin ingevoegd, luidende:

Bij de aanvraag wordt de arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling van de werknemer aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen overgelegd.

V

In artikel I, onderdeel Mb, vervalt in artikel 6.10a «en zevende».

Toelichting

Met het amendement willen de indieners ervoor zorgen dat niemand onder het wettelijk minimumloon betaald wordt, als aanspraak bestaat op het ouderschapsverlof of het geboorteverlof. Dit gebeurt naar rato van het aantal gewerkte uren.

Dit amendement wordt nader gewijzigd als gevolg van de ingediende derde nota van wijziging.1

Jasper van Dijk Kwint