Kamerstuk 35600-38

Motie van de leden Harbers en Geurts over opkoop van gronden niet verplicht stellen in de landelijke beëindigingsregeling

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


77,2 %
22,8 %

GL

PvdD

D66

Krol

50PLUS

FVD

CDA

PvdA

vKA

DENK

SGP

VVD

PVV

SP

CU


Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN HARBERS EN GEURTS

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er naast de regeling gerichte opkoop veehouderijen een landelijke beëindigingsregeling veehouderij wordt voorbereid;

constaterende dat bij aankopen het hoofddoel is het wegnemen van de stikstofdepositie van de veehouderij, en er daarnaast ook rekening gehouden kan worden met het realiseren van nevendoelen en functiewaardering van de grond;

overwegende dat er een mogelijkheid moet zijn om de bedrijfsmiddelen op te kopen, maar de grond in bezit van verkopende partijen te laten waarbij er geen nieuwe stikstofdepositie ontstaat;

verzoekt de regering, zich er bij de Europese Commissie voor in te zetten dat opkoop van gronden geen verplichtende voorwaarde wordt in de landelijke beëindigingsregeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Harbers

Geurts