Kamerstuk 35600-35

Motie van het lid Futselaar over depositieruimte voor woningbouwbestemmingsplannen

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Gepubliceerd: 10 december 2020
Indiener(s): Frank Futselaar (SP)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-35.html
ID: 35600-35

83,9 %
16,1 %

D66

FVD

SGP

CDA

SP

DENK

vKA

50PLUS

PvdA

Krol

VVD

GL

CU

PvdD

PVV


Nr. 35 MOTIE VAN HET LID FUTSELAAR

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • Nederland een historisch hoog tekort aan woningen heeft;

 • we op de kortst mogelijke termijn meer woningen nodig hebben;

 • starters en mensen met lagere en middeninkomens betere kansen moeten krijgen op een woning;

 • het kabinet de woningbouwproductie wil versnellen, maar gehinderd wordt door het stikstofprobleem;

 • de invoering van de vrijstelling voor bouwprojecten in de Wsn bijdraagt aan die versnelling;

 • er desondanks knelpunten resteren in gebieden zoals Zaanstad en Haaglanden;

overwegende dat:

 • het kabinet aanstuurt op concrete commitment van gemeenten op plancapaciteit, locaties en aantallen en hen oproept hun ruimtelijke instrumenten daarop in te zetten;

 • gemeenten, waaronder bijvoorbeeld Zwolle, vaak geen bestemmingsplannen kunnen vaststellen omdat het SRRS alleen voorziet in stikstofruimte voor vergunningen van woningbouwprojecten;

 • gemeenten zich hierdoor niet kunnen committeren aan plancapaciteit, locaties en aantallen en niet kunnen sturen op de meerjarige woningbouwopgave;

 • bekeken moet worden hoe dit doorbroken kan worden;

verzoekt de regering:

 • om te bezien of depositieruimte in het stikstofregistratiesysteem die niet gebruikt kan worden voor woningbouw- of infrastructuurprojecten met voorrang kan worden besteed aan reserveringen voor bestemmingsplannen voor woningbouw;

 • hiertoe ten minste de mogelijkheden te verkennen en uit te werken in de regio's Zwolle, Arnhem/Nijmegen en Zaanstad;

 • de Tweede Kamer hierover begin 2021 te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Futselaar