Kamerstuk 35600-34

Motie van de leden Geurts en Von Martels over de norm voor ammoniakreductie onderzoeken

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


83,2 %
16,8 %

VVD

FVD

D66

CU

GL

CDA

vKA

PvdD

SP

PvdA

DENK

Krol

PVV

50PLUS

SGP


Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN VON MARTELS

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het rapport van de commissie-Remkes een voorzet wordt gedaan om tot emissiereductie te komen;

overwegende dat ammoniakreductie op verschillende innovatieve manieren gerealiseerd kan worden;

van mening dat melkveehouders op hun eigen bedrijf zelf aan de knoppen moeten kunnen blijven draaien en dat doelvoorschriften leidend moeten zijn;

overwegende dat de indicatie kg. NH3/ha. een geschikte doelgerichte norm (KPI) zou kunnen zijn;

verzoekt de regering, samen met de melkveehouderij te onderzoeken in hoeverre deze bruikbaar zou kunnen zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Von Martels