Kamerstuk 35600-30

Motie van de leden Geurts en Harbers over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden

Dossier: Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)


67,8 %
32,2 %

vKA

PVV

Krol

D66

SGP

CDA

PvdA

PvdD

DENK

GL

VVD

50PLUS

SP

CU

FVD


Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN HARBERS

Voorgesteld 10 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende de uitkomsten in het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof;

constaterende dat een groot detailniveau gepaard gaat met grote onzekerheid;

overwegende dat de mate van detaillering in de berekening van de depositie niet in balans is met de onzekerheid van de verschillende factoren die de depositie bepalen;

verzoekt de regering, een modellenensemble te gaan maken van de verschillende modellen en daarbij de kritische depositiewaarden (KDW) te betrekken;

verzoekt de regering, tevens spoedig een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden in Nederland uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Harbers