Kamerstuk 35598-16

Gewijzigd amendement 35598 nr. 16 ter vervanging van nr. 13 over geen overlap van de 3 maanden kinderopvang in relatie tot adoptieverlof bij arbeidsbeƫindiging

Dossier: Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met enkele wijzigingen met betrekking tot het recht op kinderopvangtoeslag

Gepubliceerd: 16 november 2020
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35598-16.html
ID: 35598-16
Origineel: 35598-16
Wijzigingen: 35598-16

45,3 %
54,7 %

SP

PVV

vKA

FVD

VVD

CDA

Krol

D66

50PLUS

Van Haga

CU

SGP

PvdD

PvdA

GL

DENK


Nr. 16 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 16 november 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel F, wordt in het vijfde lid de tweede zin als volgt gewijzigd:

1. Na «samenvalt met» wordt ingevoegd «:

a.»

2. Na «bevalling,» wordt ingevoegd «of

  • b. de periode waarin de persoon wiens arbeid is beëindigd, in verband met adoptie verlof opneemt voor ten hoogste 42 aaneengesloten dagen,

».

II

In artikel I, onderdeel G, wordt in het zevende lid de tweede zin als volgt gewijzigd:

1. Na «samenvalt met» wordt ingevoegd «:

a.»

2. Na «bevalling,» wordt ingevoegd «of

  • b. de periode waarin de persoon wiens arbeid is beëindigd, in verband met een adoptie verlof opneemt voor ten hoogste 42 aaneengesloten dagen,

    ».

Toelichting

Het wetsvoorstel voorziet in een regeling waarin het recht op 3 maanden kinderopvang na afloop van beëindiging van arbeid niet overlapt met de periode waarin een persoon zwangerschapsverlof opneemt. Dit amendement regelt eenzelfde soort regeling voor een persoon die een kind adopteert, hiervoor een aaneengesloten periode van maximaal 42 dagen adoptieverlof voor aanvraagt, en in deze periode zijn of haar baan verliest. Het amendement voorziet er specifiek in dat de periode van 3 maanden kinderopvang na arbeidsbeëindiging pas ingaat na afloop van de aaneengesloten dagen adoptieverlof die door de desbetreffende persoon zijn opgenomen. Hiermee wordt de situatie van bevallende vrouwen en personen die een kind adopteren binnen deze specifieke context meer gelijk getrokken. De budgettaire effecten van dit voorstel zijn zeer beperkt, daar het een amendement betreft dat een substantiële oplossing biedt voor een zeer kleine groep personen.

Westerveld