Gepubliceerd: 9 oktober 2020
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (D66), Arie Slob (CU)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35596-2.html
ID: 35596-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. Artikelsgewijze Toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze zesde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze zesde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief van 8 oktober 2020 over «Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21» (Kamerstukken II 2020/21, 35 ..., nr. ...).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

B. Begrotingstoelichting

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Deze Incidentele Suppletoire Begroting heeft betrekking op het ophogen van de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Op grond van deze regeling konden scholen voor voorschoolse educatie, primair, speciaal en voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassen onderwijs (vavo) en overige educatie subsidie aanvragen voor schooljaar 2020/2021. Hiermee kunnen zij inhaal- en ondersteuningsprogramma’s (laten) organiseren naast het reguliere onderwijsprogramma. Deze programma’s hebben als doel leerlingen, studenten, vavo-studenten en deelnemers te helpen leer- en ontwikkelachterstanden en studievertraging in de beroepspraktijkvorming, die zij hebben opgelopen in verband met de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen en instellingen dit jaar wegens de uitbraak van COVID-19, weg te werken en hen daarbij te ondersteunen. Op alle sectoren, behalve het vavo1, is sprake van overintekening op deze regeling. Om die reden heeft het Kabinet besloten in 2020 eenmalig € 38,0 miljoen extra ter beschikking te stellen en ook het resterende budget op de subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor voorschoolse educatie (ca. € 5,0 miljoen) hiervoor in te zetten. Dit leidt tot verhoging van de subsidieregelingen van € 43,1 miljoen. Hierover is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 8 oktober 2020 over «Continuïteit van onderwijs in schooljaar 2020/21» (Kamerstukken II 2020/21, 35 ..., nr. ..).

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Primair onderwijs

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)1

Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's)2

Mutaties 6e ISB 2020

Stand 6e ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

11.703.253

12.421.031

7.016

12.428.047

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

       

waarvan overig

11.703.253

12.421.031

7.016

12.428.047

       

Uitgaven

11.673.612

12.391.390

7.016

12.398.406

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,7%

99,9%

           
                   

Bekostiging

11.006.420

11.460.885

0

11.460.885

0

0

0

0

Hoofdbekostiging

10.687.581

11.108.216

 

11.108.216

       
 

Bekostiging Primair Onderwijs

10.669.600

11.087.755

 

11.087.755

       
 

Bekostiging Caribisch Nederland

17.981

20.461

 

20.461

       

Prestatiebox

296.187

306.417

 

306.417

       

Aanvullende bekostiging

22.652

46.252

 

46.252

       
 

Aanpak lerarentekort G5

0

26.700

 

26.700

       
 

Overig

22.652

19.552

 

19.552

       

Subsidies (regelingen)

106.512

353.334

7.016

360.350

0

0

0

0

Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

23.200

23.200

 

23.200

       

Nederlands onderwijs buitenland

12.600

12.600

 

12.600

       

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

12.630

12.630

 

12.630

       

Inhaal- en ondersteunings-programma’s

0

242.000

7.016

249.016

       

Overig

58.082

62.904

 

62.904

       

Opdrachten

11.296

4.897

0

4.897

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

33.145

39.396

0

39.396

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

33.145

39.396

 

39.396

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.734

7.734

0

7.734

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds

5.231

5.231

 

5.231

       

UWV

2.503

2.503

 

2.503

       

Bijdrage aan medeoverheden

508.505

525.144

0

525.144

0

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

492.391

509.184

 

509.184

       

Caribisch Nederland

16.114

15.960

 

15.960

       

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

0

0

0

0

0

0

0

Brede scholen

0

0

 

0

       

Ontvangsten

26.961

26.961

0

26.961

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1.

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35 543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden.

Toelichting

Het financieel instrument subsidies wordt in 2020 éénmalig verhoogd met € 7,0 miljoen. De middelen voor het primair onderwijs (po) op de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's worden éénmalig opgehoogd met € 12,0 miljoen. Hiervan komt ca. € 5,0 miljoen van het resterende budget van voorschoolse educatie (ve). De overige € 7,0 miljoen wordt op het subsidiebudget Inhaal- en ondersteuningsprogramma's gemuteerd.

Beleidsartikel 3. Voortgezet onderwijs

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)1

Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's)2

Mutaties 6e ISB 2020

Stand 6e ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

8.764.097

9.082.083

29.158

9.111.241

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

       

waarvan overig

8.764.097

9.082.083

29.158

9.111.241

       

Uitgaven

8.746.413

9.064.399

29.158

9.093.557

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

99,3%

99,9%

           
                   

Bekostiging

8.550.944

8.863.585

0

8.863.585

0

0

0

0

Hoofdbekostiging

8.220.410

8.522.716

 

8.522.716

       
 

Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum

8.204.489

8.504.917

 

8.504.917

       
 

Bekostiging Caribisch Nederland

15.921

17.799

 

17.799

       

Prestatiebox

313.434

323.769

 

323.769

       
 

Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs

313.434

323.769

 

323.769

       

Aanvullende bekostiging

17.100

17.100

 

17.100

       
 

Resultaatafhankelijke bekostiging

vsv voor vo-scholen

17.100

17.100

 

17.100

       

Subsidies (regelingen)

90.449

86.199

29.158

115.357

0

0

0

0

Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO

19.240

19.240

 

19.240

       

Pilots Zomerscholen

9.000

7.300

 

7.300

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

29.158

29.158

       

Overige projecten

62.209

59.659

 

59.659

       

Opdrachten

6.770

6.686

0

6.686

0

0

0

0

In- en uitbesteding

6.770

6.686

 

6.686

       

Bijdrage aan agentschappen

52.530

54.059

0

54.059

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

52.530

54.059

 

54.059

       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

45.525

53.675

0

53.675

0

0

0

0

ZBO: College voor Toetsen en Examens

4.380

12.790

 

12.790

       

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens)

41.145

40.885

 

40.885

       

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

195

195

0

195

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

195

195

 

195

       

Ontvangsten

7.391

7.391

0

7.391

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1.

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35 543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden.

Toelichting

Het financieel instrument subsidies wordt in 2020 éénmalig verhoogd met € 29,2 miljoen. Het betreft de extra middelen voor de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor het voortgezet onderwijs. De € 65,0 miljoen die reeds bij de Tweede Incidentele Suppletoire Begroting is bijgeboekt, is in deze tabel nog niet zichtbaar. Dit is bij de Begroting 2021 op het juiste artikel in het jaar 2020 geplaatst.

Beleidsartikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)6

Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's)7

Mutaties 6e ISB 2020

Stand 6e ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

4.412.944

4.657.145

1.863

4.659.008

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

       

waarvan overig

4.412.944

4.657.145

1.863

4.659.008

       

Totale uitgaven

4.679.783

4.819.106

1.863

4.820.969

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,7%

99,7%

           
                   

Bekostiging

4.218.548

4.343.072

0

4.343.072

0

0

0

0

Hoofdbekostiging

3.673.007

3.798.077

0

3.798.077

       
 

Bekostiging mbo-instellingen

3.600.387

3.722.559

 

3.722.559

       
 

Bekostiging Caribisch Nederland

7.220

8.153

 

8.153

       
 

Bekostiging vavo

65.400

67.365

 

67.365

       

Kwaliteitsafspraken

440.000

440.000

0

440.000

       
 

Investeringbudget

440.000

440.000

 

440.000

       
 

Resultaatafhankelijk budget

0

0

 

0

       

Aanvullende bekostiging

105.541

104.995

0

104.995

       
 

Regionaal Investeringsfonds

23.075

22.975

 

22.975

       
 

Salarismix Randstadregio's

50.000

51.503

 

51.503

       
 

Regionaal Programma

30.466

30.466

 

30.466

       
 

Gelijke kansen

2.000

51

 

51

       

Subsidies (regelingen)

255.647

266.328

1.863

268.191

0

0

0

0

Subsidieregeling praktijkleren

212.600

224.100

 

224.100

       

Leven Lang Ontwikkelen

11.750

6.631

 

6.631

       

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

14.500

15.200

 

15.200

       

Loopbaanorientatie

1.275

3.275

 

3.275

       

Vakwedstrijden MBO

3.200

3.200

 

3.200

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

0

1.863

1.863

       

Overige subsidies

12.322

13.922

 

13.922

       

Opdrachten

4.990

6.779

0

6.779

0

0

0

0

In- en uitbesteding

4.990

6.779

 

6.779

       

Bijdrage aan agentschappen

19.334

19.356

0

19.356

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

16.334

16.776

 

16.776

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.000

2.580

 

2.580

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

66.399

60.746

0

60.746

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

6.893

0

 

0

       

Wet SLOA

3.273

220

 

220

       

SBB

56.233

60.526

 

60.526

       

Bijdrage aan medeoverheden

114.865

122.825

0

122.825

0

0

0

0

RMC's

35.309

41.451

 

41.451

       

Educatie

60.356

62.174

 

62.174

       

Regionaal Programma

19.200

19.200

 

19.200

       

Ontvangsten

4.000

4.000

0

4.000

0

0

0

0

X Noot
6

Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1.

X Noot
7

Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 481, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 499, nr. 1., Kamerstukken II 2019/20, 35 543, nr. 1., Behandeling van de 5e Incidentele Suppletoire Begroting en de daarmee gepaard gaande stemming heeft nog niet plaatsgevonden.

Toelichting

Het financieel instrument subsidies wordt in 2020 éénmalig verhoogd met € 1,9 miljoen. Het betreft de extra middelen voor de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's voor het middelbaar beroepsonderwijs en overige educatie. De € 68,0 miljoen die reeds bij de Tweede Incidentele Suppletoire Begroting is bijgeboekt, is in deze tabel nog niet zichtbaar. Dit is bij de Begroting 2021 op het juiste artikel in het jaar 2020 geplaatst.