Kamerstuk 35593-12

Amendement van het lid Van den Berg c.s. ter vervanging van nr. 10 over het nader duiden van het begrip kwetsbaarheid

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 101

Ontvangen 10 juni 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt in het voorgestelde onderdeel i na «verkeren,» ingevoegd «voor zover daartoe aanleiding is na toepassing van een adequaat signaleringsinstrument,».

Toelichting

Met dit amendement willen de indieners het begrip kwetsbaarheid nader duiden, door in de gemeente een signaleringsinstrument te gebruiken dat eenduidig handvatten biedt en de definitie wat kwetsbaar is inperkt. Daar dergelijke signaleringsinstrumenten eenduidige handvatten bieden om de verschillende aspecten van kwetsbaarheid in samenhang te beoordelen, wordt de toepassing van een adequaat signaleringsinstrument als voorwaarde toegevoegd.

Van den Berg Agema Van der Staaij Aukje de Vries