Kamerstuk 35590-19

Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Bruins t.v.v. nr. 8 over het schrappen van de mogelijkheid tot toegangsontzegging van kiezers

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 15 oktober 2020
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-19.html
ID: 35590-19
Origineel: 35590-8

Nr. 19 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 15 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 9, zevende lid, vervalt de tweede zin.

Toelichting

Het uitoefenen van het kiesrecht is een fundamenteel recht. Het inperken van dit recht door het verwijderen van kiezers uit het stembureau bij bijvoorbeeld het niet desinfecteren van de handen, is wat indieners betreft een te vergaande stap. Indieners maken een andere afweging van grondrechten. Ook de Kiesraad stelt dat zij «gezien de betrokken belangen niet inziet waarom een weigering van een incidentele kiezer de handen te wassen, opgevolgd moet worden door een dergelijk ingrijpende maatregel om deze kiezer de toegang tot het stemlokaal te ontzeggen.» Met dit amendement wordt die bepaling geschrapt, die ook betrekking kan hebben op naleven van de afstandseis of het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indieners achten een dringend advies en oproep om bij het niet willen naleven van voorschriften een stem via volmacht uit te laten brengen passender, dan een daadwerkelijke mogelijkheid tot verwijdering op basis van deze gronden. Dit staat los van het feit dat de voorzitter van het stembureau bij wet al de bevoegdheid heeft om de orde in het stembureau te handhaven en hiertoe de burgemeester om bijstand kan verzoeken.

Van der Graaf Bruins