Kamerstuk 35590-17

Gewijzigd amendement van de leden Van der Graaf en Bruins t.v.v. nr. 7 over het mogen betreden van het stemlokaal indien niet aan de gezondheidscheck wordt voldaan

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 15 oktober 2020
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Stieneke van der Graaf (CU)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-17.html
ID: 35590-17
Origineel: 35590-7

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN BRUINS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 7

Ontvangen 15 oktober 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. In het zesde lid vervalt de tweede zin.

Toelichting

Het uitoefenen van het kiesrecht is een fundamenteel recht. Het inperken van dit recht door het ontzeggen van de toegang tot het stembureau bij niet voldoen aan de gezondheidscheck, is wat indieners betreft een te vergaande stap. Indieners maken een andere afweging van grondrechten. Wanneer iemand verkoudheidsklachten heeft, of een huisgenoot met klachten, is het hem op grond van artikel 9, tweede en zesde lid, momenteel niet toegestaan in het stemhokje de stem uit te brengen. Met dit amendement wordt dat verbod geschrapt. Indieners achten een dringend advies en oproep om een stem via volmacht uit te laten brengen passender, dan een daadwerkelijke ontzegging van de toegang tot het stemlokaal. Een dergelijke ontzegging is wat indiener betreft een te fundamentele inbreuk en vermoedelijk ook weinig effectief.

Zo is het geen vanzelfsprekendheid dat iedereen een naaste heeft – niet zijnde een huisgenoot – die zij dermate vertrouwen dat zij hen vertrouwen om een volmachtsstem uit te brengen. Het is immers bekend dat een volmachtsstem een inbreuk betekent op het stemgeheim van een kiezer. Daarnaast zijn indieners van mening dat de kans zeer groot is dat kiezers bewust de vragen van de check onjuist zullen beantwoorden, omdat zij hun stem willen kunnen uitbrengen. Een dergelijke bepaling creëert daarmee ook een schijnveiligheid. Daarbij brengt deze bepaling ook stembureauleden in een zeer ingewikkelde positie.

Wel is het zaak om nadrukkelijk te informeren over de alternatieven die er zijn en kiezers op het hart te drukken bij klachten van die alternatieven gebruik te maken.

Van der Graaf Bruins