Kamerstuk 35590-14

Motie van het lid Bruins c.s. over de effecten van drie volmachtstemmen per kiezer

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)


Nr. 14 MOTIE VAN HET LID BRUINS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal uit te brengen volmachtstemmen tijdelijk wordt verhoogd naar drie per kiezer;

constaterende dat onder meer de Kiesraad en de OVSE al lange tijd kritiek uiten op het stelsel van volmachtstemmen en wijzen op het gevaar van het ronselen van stemmen en de inbreuk op het stemgeheim en het one-man-one-voteprincipe;

verzoekt de regering, in de evaluatie van de herindelingsverkiezingen nadrukkelijk de positieve en negatieve effecten van deze uitbreiding in kaart te brengen en nog voor de Tweede Kamerverkiezingen tot een nieuw weegmoment over deze uitbreiding te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins

Van der Graa

Van Raak

Snoeren