Kamerstuk 35590-12

Motie van de leden Snoeren en Terpstra over uiterlijk één maand na de herindelingsverkiezingen de evaluatie naar de Kamer sturen

Dossier: Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19)

Gepubliceerd: 14 oktober 2020
Indiener(s): Snoeren , Julius Terpstra (CDA)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-12.html
ID: 35590-12

99,3 %
0,0 %

SP

50PLUS

Krol

DENK

GL

PvdD

VVD

PvdA

Van Haga

CU

D66

vKA

SGP

CDA

FVD

PVV


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SNOEREN EN TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering van plan is de ervaringen van de gemeenten die betrokken zijn bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 te gebruiken bij de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021;

overwegende dat het staand beleid is dat elke verkiezing wordt geëvalueerd;

van mening dat de Kamer de mogelijkheid moet hebben de evaluatie van de voorgenoemde herindelingsverkiezingen te bespreken;

van mening dat gemeenten naar aanleiding van de evaluatie voldoende tijd moeten hebben om eventuele aanpassingen door te voeren;

verzoekt de regering, de evaluatie ten uiterste één maand na de herindelingsverkiezingen aan de Kamer te doen toekomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Snoeren

Terpstra