Kamerstuk 35570-VII-5

Gegevensuitwisseling Duitse parkeerders inzake naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 29 september 2020
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VII-5.html
ID: 35570-VII-5

Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 september 2020

In navolging op de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Laan-Geselschap (beiden VVD) van uw Kamer over het bericht «Buitenlanders ontlopen parkeerboete, landen willen adressen niet geven» d.d. 9 juli 2019 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 3416) door de Minister van Justitie & Veiligheid, breng ik u op de hoogte van de uitkomst van nader ambtelijk overleg hierover met Duitsland.

In de schriftelijke vragen stond de problematiek centraal dat onder andere Duitse automobilisten vaak een naheffingsaanslag parkeerbelasting ontlopen, omdat de Duitse Kraftfahrt Bundesambt (KBA) niet meewerkt aan de gegevensuitwisseling. Zoals destijds in de beantwoording aangegeven geldt voor parkeerbelasting in beginsel, dat eigenaren van voertuigen uit Duitsland waarvoor geen parkeerbelasting wordt betaald, een naheffingsaanslag van de desbetreffende gemeente krijgen opgestuurd. Op enig moment in 2018 is in Duitsland twijfel ontstaan over de tot dan toe gebruikte juridische grondslag voor uitwisseling van kentekengegevens door de Duitse KBA aan de RDW ten behoeve van handhaving op deze feiten. Duitsland heeft daarom het verstrekken van de gegevens ten behoeve van de inning van naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgeschort.

Naar aanleiding van het stoppen van de gegevensuitwisseling heeft overleg met de Duitse autoriteiten plaatsgevonden. Dit overleg heeft geleid tot de constatering dat er een juridische grondslag bestaat voor uitwisseling van kentekengegevens ten behoeve van de inning van naheffingsaanslagen parkeerbelasting. Naar aanleiding hiervan is de gegevensuitwisseling tussen het KBA en de RDW weer opgestart. Gemeenten kunnen derhalve ten behoeve van de inning van de naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgelegd aan Duitse parkeerders weer gebruik maken van de gegevens verstrekt door de Duitse autoriteiten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren