Kamerstuk 35570-B-4

Septembercirculaires 2020 gemeentefonds en provinciefonds

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 15 september 2020
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-B-4.html
ID: 35570-B-4

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2020

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de septembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De septembercirculaires 2020 geven een actueel beeld over de gemeente- en provinciefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de Miljoenennota 2021 van het Rijk.

Deze circulaire bevat ook informatie over het financiële effect voor individuele gemeenten van het «Aanvullend compensatiepakket corona medeoverheden» waarover u in mijn brief van 31 augustus 2020 bent geïnformeerd.2

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren