Kamerstuk 35570-B-15

Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2021

Gepubliceerd: 16 december 2020
Indiener(s): Kajsa Ollongren (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-B-15.html
ID: 35570-B-15

Nr. 15 BRIEF VAN DE BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2020

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst, de decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2020 ter informatie1. De circulaires zijn op www.rijksoverheid.nl geplaatst.

De decembercirculaires geven een actueel beeld over de gemeente- en provinciefondsuitkeringen voor 2020 en verder, gebaseerd op de Najaarsnota 2020 van het Rijk2 en de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021 van het gemeentefonds3.

De circulaires bevatten ook informatie over het aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 vanwege de coronacrisis. Ik heb u parallel aan de aanbieding van de circulaires over deze maatregelen geïnformeerd.

In het algemeen geldt voor de informatie uit de circulaires het voorbehoud van parlementaire besluitvorming. Dat geldt dit jaar uiteraard ook.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren