Gepubliceerd: 25 mei 2021
Indiener(s): Joost Sneller (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35548-10.html
ID: 35548-10

85,3 %
14,0 %

PvdA

JA21

BBB

Volt

Groep Van Haga

PVV

BIJ1

CU

Fractie Den Haan

GL

PvdD

FVD

VVD

SP

D66

DENK

CDA

SGP


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID SNELLER

Ontvangen 25 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

DDDD

In artikel 166 wordt «Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers» vervangen door «Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers».

II

Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA

In bijlage 2, artikel 3, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 6 van de Wet Nationale ombudsman, de artikelen 28 en 33 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, artikel 1.2, tweede lid, van de Wet normering topinkomens, het opschrift van paragraaf 7 en de artikelen 17 en 19 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, artikelen 7, 8, 9 en 17 van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, artikel 1, vierde lid, onder d, van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en de artikelen 10 en 15 van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer wordt «Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers» telkens vervangen door «Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers».

III

In artikel XI, onderdelen 1 en 2, wordt «Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers» vervangen door «Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers».

Toelichting

Dit amendement beoogt de citeertitel van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers te wijzigen in Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers.

Deze wet regelt de toekenning van een ontslaguitkering en pensioen aan politieke ambtsdragers, en pensioen aan hun nabestaanden. Thans wordt echter slechts het pensioendeel vermeld in de citeertitel, waardoor onduidelijk is dat de wet ook alle regels omtrent het wachtgeld van politieke ambtsdragers bevat. De citeertitel dekt de lading niet, en is daarmee verwarrend. Nu de wet zowel een pensioendeel én een uitkeringsdeel bevat, ligt het wat indiener betreft in de rede dit ook tot uitdrukking te brengen in de citeertitel. Met dit amendement verheldert indiener de strekking van de wet.

Gezien het feit dat de afkorting van de citeertitel, «Appa», alom bekend is, is het de wens van indiener deze te handhaven. Daarom is gekozen voor de samentrekking «pensioen- en uitkeringswet», die in de afkorting slechts tot de letter «p» leidt.

De wijziging van de citeertitel wordt met dit amendement tevens doorgevoerd in de overige wetten waar hiernaar wordt verwezen.

Sneller