Kamerstuk 35530-11

Gewijzigde motie van het lid Leijten over de vergoeding voor politieke ambtsdragers spiegelen aan die voor uitvoerders in de publieke sector (t.v.v. 35530-9)

Dossier: Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Gepubliceerd: 2 juni 2021
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35530-11.html
ID: 35530-11

34,0 %
66,0 %

D66

SP

FVD

BIJ1

Groep Van Haga

CU

PVV

JA21

BBB

Fractie Den Haan

DENK

PvdD

CDA

SGP

VVD

GL

Volt

PvdA


Nr. 11 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 9

Voorgesteld 8 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een adviescommissie moet gaan adviseren over de vergoeding van politiek, waarbij ook «de salarisontwikkelingen in de markt, semipublieke sector en functievergelijkingen kunnen worden meegenomen»;

van mening dat de bestuurlijke en politieke elite in ons land veel te ver afstaat van de werkelijkheid en dat de riante vergoeding daarbij een rol speelt;

verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat de invulling van de vergoeding van politieke ambtsdragers altijd gespiegeld zal zijn aan mensen die hun werk doen in publieke sectoren, waarbij het niet gaat om de topbestuurder, maar de uitvoerders van primaire processen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten