Kamerstuk 35513-11

Motie van het lid Bromet over een kader voor democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen

Dossier: Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Gepubliceerd: 25 mei 2021
Indiener(s): Laura Bromet (GL)
Onderwerpen: bestuur gemeenten provincies waterschappen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-11.html
ID: 35513-11

99,3 %
0,0 %

FVD

D66

CU

BIJ1

PvdD

GL

PVV

PvdA

JA21

SP

Volt

DENK

VVD

CDA

Groep Van Haga

SGP

Fractie Den Haan

BBB


Nr. 11 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld 25 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gemeenten, provincies en waterschappen op diverse beleidsterreinen in gemeenschappelijke regelingen samenwerken;

overwegende dat decentrale overheden naast samenwerkingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen ook regelmatig via privaatrechtelijke constructies, bijvoorbeeld via akkoorden, convenanten en andere vormen, samenwerkingen aangaan;

overwegende dat de controle- en participatiemechanismen die op gemeenschappelijke regelingen van toepassing zijn niet gelden voor privaatrechtelijke samenwerking, terwijl decentrale volksvertegenwoordigers ook op dit soort samenwerkingen goed zicht moeten kunnen houden;

verzoekt de regering, om in overleg met de decentrale overheden een kader op te stellen voor democratische controle op privaatrechtelijke samenwerkingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet