Gepubliceerd: 15 juni 2020
Indiener(s): Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35493-2.html
ID: 35493-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze eerste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, kan niet worden gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

Ik wil er bij deze gelegenheid op wijzen dat de Corona-gerelateerde uitgaven en verplichtingen van het kabinet met grote spoed en onder zeer grote druk tot stand zijn gekomen. Vanwege het spoedeisende karakter van deze maatregelen is ten aanzien van de uitgaven en verplichtingen het risico op fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid in beginsel groter. Dit risico wordt onderkend en inspanningen zullen erop gericht zijn om dit risico zoveel mogelijk te beheersen. Eén van deze beheersingsmaatregelen is om als hoofdregel te hanteren dat conform wet- en regelgeving wordt gehandeld en daarbij te bezien in hoeverre een beroep kan worden gedaan op wettelijk toegestane uitzonderingsgronden. Zo mag VWS bij aanbestedingen een beroep doen op de uitzonderingsgrond «»dwingende spoed», zodat goederen en diensten direct bij één marktpartij mogen worden verworven.

Ik sluit op voorhand niet uit dat het spoedeisende karakter niet in alle gevallen te verenigen is met de comptabele wet- en regelgeving. Dit zou kunnen leiden tot onzekerheden of fouten in de rechtmatigheid. Deze gevallen zullen, conform de comply or explain-regel, aan Uw Kamer toegelicht worden.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste incidentele suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Eerste incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1 mln.)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2020

1) Uitbreiding testcapaciteit

1

300,3

2) GGD en veiligheidsregio’s COVID-19

1

20,0

3) BCG-vaccin

1

4,5

4) ZonMw Onderzoek COVID-19

1

3,0

5) Vaccinontwikkeling

1

700,0

6) Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen

2 en 3

452,0

7) Campagne «alleen samen»

4

4,0

8) Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19

4 en 10

9,7

9) Ondersteuning Sportsector

6

110,0

     

Totaal uitgaven

 

1.603,5

     
   

Ontvangsten 2020

Verkoop medische hulpmiddelen

2

180,0

     

Totaal ontvangsten

 

180,0

Toelichting

In de beleidsartikelen is een toelichting opgenomen.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

841.280

748.168

1.027.800

1.775.968

0

0

0

0

                 

Uitgaven

1.039.858

1.172.099

1.027.800

2.199.899

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

95,30%

99,00%

           
                 

1. Gezondheidsbeleid

433.721

544.989

3.000

547.989

0

0

0

0

                 

Subsidies

25.007

25.389

0

25.389

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.520

24.889

0

24.889

0

0

0

0

Overige

487

500

0

500

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.080

2.913

0

2.913

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.080

2.913

0

2.913

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

108.907

116.334

0

116.334

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

90.474

94.594

0

94.594

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

17.846

21.141

0

21.141

0

0

0

0

Overige

587

599

0

599

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

297.590

400.338

3.000

403.338

0

0

0

0

ZonMw: programmering

297.590

400.338

3.000

403.338

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

137

15

0

15

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

137

15

0

15

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

439.164

454.489

1.024.800

1.479.289

0

0

0

0

                 

Subsidies

206.085

209.339

0

209.339

0

0

0

0

Ziektepreventie

9.069

14.402

0

14.402

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

147.196

145.228

0

145.228

0

0

0

0

Vaccinaties

49.820

49.709

0

49.709

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

10.355

3.699

700.000

703.699

0

0

0

0

Ziektepreventie

10.355

3.699

700.000

703.699

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

221.680

235.574

324.800

560.374

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

93.396

116.927

324.800

441.727

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

37.631

37.362

0

37.362

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

89.640

81.254

0

81.254

0

0

0

0

Overige

1.013

31

0

31

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan medeoverheden

1.044

5.877

0

5.877

0

0

0

0

Overige

1.044

5.877

0

5.877

0

0

0

0

                 

3. Gezondheidsbevordering

140.318

145.661

0

145.661

0

0

0

0

                 

Subsidies

116.037

121.563

0

121.563

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.114

23.246

0

23.246

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

23.857

24.576

0

24.576

0

0

0

0

Letselpreventie

4.301

4.677

0

4.677

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

67.788

68.062

0

68.062

0

0

0

0

Overige

977

1.002

0

1.002

0

0

0

0

                 

Opdrachten

9.029

8.348

0

8.348

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

9.029

8.348

0

8.348

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.242

1.269

0

1.269

0

0

0

0

Overige

1.242

1.269

0

1.269

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

114

117

0

117

0

0

0

0

Overige

114

117

0

117

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

13.896

14.364

0

14.364

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.896

14.364

0

14.364

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

26.655

26.960

0

26.960

0

0

0

0

                 

Subsidies

24.374

23.566

0

23.566

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.482

17.878

0

17.878

0

0

0

0

Medische Ethiek

6.892

5.688

0

5.688

0

0

0

0

                 

Opdrachten

772

785

0

785

0

0

0

0

Medische Ethiek

772

785

0

785

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.509

2.609

0

2.609

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.509

2.609

0

2.609

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

13.903

23.903

0

23.903

0

0

0

0

Overige

13.903

23.903

0

23.903

0

0

0

0

Uitgaven

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's en RWT's

ZonMw – programmering:

Onderzoek COVID-19

Naast de eerder uitgezette onderzoeken vanwege COVID-19 bij ZonMW is besloten tot aanvullend onderzoek naar mogelijke alternatieven in zowel de diagnostiek als behandeling. Hiervoor is € 3 miljoen nodig.

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Vaccinontwikkeling

Nederland werkt samen met Duitsland, Frankrijk en Italie in de Inclusieve Vaccin Alliantie. Doel van deze samenwerking is zo spoedig mogelijk te beschikken over een goed werkend, veilig en betaalbaar vaccin voor heel Europa en daarbuiten. Door met deze landen – die net als Nederland de faciliteiten in huis hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling en productie – en met de vaccin ontwikkelende en producerende bedrijven samen te werken, kunnen we sneller een vaccin realiseren. Andere EU-Lidstaten en de Europese Commissie bieden we de mogelijkheid om deel te nemen in de initiatieven die voortkomen uit deze samenwerking. Om op de kortst mogelijke termijn over een vaccin te beschikken, wordt € 700 miljoen begroot.

Bijdrage aan agentschappen

RIVM – Opdrachtverlening aan kenniscentra:

Uitbreiding testcapaciteit COVID-19

Vanaf 1 juni kan iedereen met milde klachten getest worden op COVID-19, hiervoor is een uitbreiding van de testcapaciteit nodig (€ 264 miljoen). De test wordt uitgevoerd door de GGD'en. Op 1 juni is het landelijk telefoonnummer 0800–1202 operationeel geworden (€ 36,3 miljoen) waar mensen naar toe kunnen bellen om te kijken of ze in aanmerking komen voor een test.

GGD'en en veiligheidsregio’s COVID-19

Het betreft additionele uitgaven vanwege de uitbreiding van de testcapaciteit. De GGD'en wordt hiermee in staat gesteld om bij positief geteste personen bron- en contactopsporing te doen. Tevens wordt, naar aanleiding van de nieuwe noodverordening, mogelijk gemaakt dat meerkosten die hieruit volgen worden gedekt.

BCG-vaccin

Uit onderzoek blijkt een positieve werking van het BCG-vaccin bij COVID-19 patiënten. Vanwege dit positieve effect is besloten om het BCG-vaccin aan te schaffen voor een bedrag van € 4,5 miljoen.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

3.080.575

4.036.526

450.000

4.486.526

0

0

0

0

                 

Uitgaven

3.117.206

4.153.395

450.000

4.603.395

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,40%

99,40%

           
                 

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

193.180

1.200.019

450.000

1.650.019

0

0

0

0

                 

Subsidies

141.236

1.142.656

– 970.100

172.556

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

80.533

70.440

0

70.440

0

0

0

0

Curatieve ggz

18.909

20.059

0

20.059

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

9.893

10.153

0

10.153

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

20.608

18.571

0

18.571

0

0

0

0

Medische producten

11.293

1.023.433

– 970.100

53.333

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

17.542

17.518

1.420.100

1.437.618

0

0

0

0

Medisch specialistische zorg

1.157

973

0

973

0

0

0

0

Curatieve ggz

4.887

5.217

0

5.217

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

153

156

0

156

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

8.335

7.592

0

7.592

0

0

0

0

Medische producten

3.010

3.580

1.420.100

1.423.680

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

32.208

38.323

0

38.323

0

0

0

0

aCBG

1.694

1.831

0

1.831

0

0

0

0

aCBG

2.200

2.200

0

2.200

0

0

0

0

CIBG

28.314

34.292

0

34.292

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.126

1.520

0

1.520

0

0

0

0

Overige

2.126

1.520

0

1.520

0

0

0

0

         

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

68

2

0

2

0

0

0

0

Overige

68

2

0

2

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

2.924.026

2.953.376

0

2.953.376

0

0

0

0

                 

Subsidies

118.719

146.285

0

146.285

0

0

0

0

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.303

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

58.531

58.635

0

58.635

0

0

0

0

Curatieve ggz

8.981

9.214

0

9.214

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

8.702

8.931

0

8.931

0

0

0

0

Overige

41.202

68.168

0

68.168

0

0

0

0

                 

Bekostiging

2.762.515

2.761.184

0

2.761.184

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.722.900

2.722.900

0

2.722.900

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

39.615

38.284

0

38.284

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

18.523

18.523

0

18.523

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

18.397

18.397

0

18.397

0

0

0

0

Overige

126

126

0

126

0

0

0

0

                 

Opdrachten

5.618

13.265

0

13.265

0

0

0

0

Risicoverevening

1.986

2.019

0

2.019

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.201

1.221

0

1.221

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

118

5.620

0

5.620

0

0

0

0

Curatieve ggz

417

424

0

424

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

100

102

0

102

0

0

0

0

Overige

1.796

3.879

0

3.879

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

13.846

9.813

0

9.813

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

13.846

9.813

0

9.813

0

0

0

0

         

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.803

4.304

0

4.304

0

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.778

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.025

427

0

427

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

2

0

2

0

0

0

0

VenJ: Bijdrage C2000

2

2

0

2

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.053

296.353

180.000

476.353

0

0

0

0

Overige

5.053

296.353

180.000

476.353

0

0

0

0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Opdrachten

Aanschaf en distributie medische hulpmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt van VWS een voorschot voor de inkoop van medische hulpmiddelen. De raming voor de inkoop van medische hulpmiddelen wordt met € 550 miljoen verhoogd.

Hierbij is ook rekening gehouden met een uitbreiding van de doelgroep waarvoor het LCH inkoopt. Het gaat om zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie, waaronder mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners die op basis van een pgb zorg aan kwetsbare mensen leveren. Daarnaast is minder budget benodigd voor de inkoop van beademingsapparatuur dan bij eerste suppletoire geraamd. Dit wordt bijgesteld met € 100 miljoen.

Bij de eerste suppletoire begroting zijn de middelen voor aanschaf en distributie medische hulpmiddelen op «medische producten – subsidies» terecht gekomen, dit had «opdrachten» moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dit verklaart de technische correctie van € 970.100.

Ontvangsten

Doorverkoop van medische beschermingsmiddelen

Tegenover de uitgaven die hierboven zijn benoemd voor de inkoop van medische beschermingsmiddelen door het LCH staan ook ontvangsten. Deze betreffen de verkoop van beschermingsmiddelen aan zorgaanbieders. De extra opbrengst hiervan wordt geraamd op € 180 miljoen.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

7.423.429

3.954.180

2.000

3.956.180

0

0

0

0

                 

Uitgaven

7.259.805

7.285.154

2.000

7.287.154

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

99,30%

           
                 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

214.662

236.579

2.000

238.579

0

0

0

0

                 

Subsidies

70.054

86.160

0

86.160

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

18.668

13.667

0

13.667

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

20.415

43.145

0

43.145

0

0

0

0

Inclusieve samenleving

15.256

14.147

0

14.147

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

10.300

9.734

0

9.734

0

0

0

0

Overige

5.415

5.467

0

5.467

0

0

0

0

                 

Opdrachten

101.761

90.048

2.000

92.048

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.721

60.193

0

60.193

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

6.950

3.765

0

3.765

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.200

2.978

0

2.978

0

0

0

0

Inclusiviteit

12.056

7.261

2.000

9.261

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.500

1.525

0

1.525

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

57

0

57

0

0

0

0

Overige

10.839

14.269

0

14.269

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.847

13.737

0

13.737

0

0

0

0

Doventolkvoorzieningen

12.847

13.737

0

13.737

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

Overige

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

       

0

       

Storting/onttrekking begrotingsreserve

30.000

28.634

0

28.634

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

30.000

28.634

0

28.634

0

0

0

0

                 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

7.045.143

7.048.575

0

7.048.575

0

0

0

0

                 

Subsidies

160.389

127.343

0

127.343

0

0

0

0

Zorg merkbaar beter maken

74.933

60.072

0

60.072

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.924

23.854

0

23.854

0

0

0

0

Palliatieve zorg en ondersteuning

44.532

43.417

0

43.417

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bekostiging

6.741.800

6.748.400

0

6.748.400

0

0

0

0

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.691.800

3.698.400

0

3.698.400

0

0

0

0

Bijdrage Wlz

3.050.000

3.050.000

0

3.050.000

0

0

0

0

                 

Opdrachten

19.472

39.686

0

39.686

0

0

0

0

Zorgdragen voor langdurige zorg

19.472

39.686

 

39.686

       

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

0

500

0

500

0

0

0

0

Overige

0

500

 

500

       
                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

123.482

132.646

0

132.646

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

34.306

36.086

0

36.086

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

89.176

96.560

0

96.560

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.691

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Opdrachten

Distributie en terhandstelling van medische hulpmiddelen

De doelgroep waarvoor het LCH medische beschermingsmiddelen inkoopt wordt uitgebreid voor zorgverleners die zorg verlenen aan cliënten thuis en die niet werkzaam zijn voor een zorgorganisatie. Het betreft mantelzorgers die intensief zorg verlenen, vrijwilligers in de palliatieve zorg en zorgverleners op basis van een pgb aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19, en waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke verpleging en verzorging. Voor de distributie van beschermingsmiddelen aan deze doelgroep wordt € 2 miljoen geraamd.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

957.990

925.205

8.800

934.005

0

0

0

0

                 

Uitgaven

1.079.709

1.175.203

8.800

1.184.003

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

98,30%

           
                 

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

56.700

60.940

4.000

64.940

0

0

0

0

                 

Subsidies

42.967

34.015

0

34.015

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

16.465

0

16.465

0

0

0

0

Transparantie van zorg

25.927

17.509

0

17.509

0

0

0

0

Overige

40

41

0

41

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.740

19.505

4.000

23.505

0

0

0

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.988

6.585

0

6.585

0

0

0

0

Transparantie van zorg

693

704

0

704

0

0

0

0

Overige

4.059

12.216

4.000

16.216

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

4.993

7.420

0

7.420

0

0

0

0

CIBG

4.993

7.420

0

7.420

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

562.563

598.498

0

598.498

0

0

0

0

                 

Subsidies

541.341

574.758

0

574.758

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

541.341

574.758

0

574.758

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.809

9.352

0

9.352

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.809

9.352

0

9.352

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

12.413

14.388

0

14.388

0

0

0

0

CIBG

12.413

14.388

0

14.388

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Informatiebeleid

74.626

95.364

4.800

100.164

0

0

0

0

                 

Subsidies

35.943

35.590

0

35.590

0

0

0

0

Informatiebeleid

10.967

15.288

0

15.288

0

0

0

0

Overige

24.976

20.302

0

20.302

0

0

0

0

                 

Opdrachten

23.592

35.056

4.800

39.856

0

0

0

0

Informatiebeleid

9.460

25.888

4.800

30.688

0

0

0

0

Overige

14.132

9.168

0

9.168

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

15.091

24.718

0

24.718

0

0

0

0

Informatiebeleid

15.091

24.718

0

24.718

0

0

0

0

Overige

   

0

0

0

0

0

0

                 

4. Inrichting Zorgstelsel

251.889

250.584

0

250.584

0

0

0

0

                 

Subsidies

200

205

0

205

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

200

205

0

205

0

0

0

0

                 

Opdrachten

1.839

2.369

0

2.369

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.300

1.821

0

1.821

0

0

0

0

Overige

539

548

0

548

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

247.350

247.953

0

247.953

0

0

0

0

CAK

124.389

118.318

0

118.318

0

0

0

0

NZa

59.970

60.979

0

60.979

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

59.878

65.352

0

65.352

0

0

0

0

CSZ

2.200

2.257

0

2.257

0

0

0

0

Overige

913

1.047

0

1.047

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.500

57

0

57

0

0

0

0

EZK: ACM

2.500

57

0

57

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

133.931

169.817

0

169.817

0

0

0

0

                 

Subsidies

0

3.142

0

3.142

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

0

3.142

0

3.142

0

0

0

0

                 

Bekostiging

133.331

163.761

0

163.761

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

133.331

163.761

0

163.761

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

600

2.914

0

2.914

0

0

0

0

Overige

600

2.914

0

2.914

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

70.655

70.655

0

70.655

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

59.502

59.502

0

59.502

0

0

0

0

Overige

11.153

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Uitgaven

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

Opdrachten

Overige

Campagne «alleen samen»

Ten behoeve van de bestrijding van COVID-19 is publiekscommunicatie een essentieel onderdeel van het maatregelenpakket. Onderdeel van de publiekscommunicatie is een multimedia publiekscampagne. Er is € 4 miljoen begroot voor de publiekscampagne tot en met de zomer.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19

Er is digitale ondersteuning nodig bij bron- en contactonderzoek bij de GGD, dit is geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Om deze digitale ondersteuning effectief in te kunnen zetten is een taskforce ingericht. Er is reeds een programma van eisen opgesteld voor digitale ondersteuning van contactonderzoek. De kosten voor de realisatie digitale ondersteuning worden geraamd op € 9.3 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen voor de kosten van ontwikkeling, waaronder het opstellen van het programma van eisen, en de personeelskosten (zie artikel 10) en € 4,8 miljoen voor de uitvoering van het programma en de publiekscampagne (Informatiebeleid).

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

343.374

366.967

110.000

476.967

0

0

0

0

                 

Uitgaven

373.966

402.229

110.000

512.229

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98,60%

99,00%

           
                 

1. Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

                 

Subsidies

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

                 

2. Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

                 

Subsidies

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

                 

4. Sport verenigt Nederland

371.706

399.427

110.000

509.427

0

0

0

0

                 

Subsidies

162.909

183.079

0

183.079

0

0

0

0

Sportakkoord

68.307

73.571

0

73.571

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

86.871

101.601

0

101.601

0

0

0

0

Kennis en innovatie

7.731

7.907

0

7.907

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

Financiële voorziening topsporters

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

                 

Opdrachten

4.143

4.440

0

4.440

0

0

0

0

Sportakkoord

3.927

4.194

0

4.194

0

0

0

0

Kennis en innovatie

216

246

0

246

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

177.924

193.265

110.000

303.265

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

177.924

182.600

0

182.600

0

0

0

0

Sportakkoord

0

10.665

110.000

120.665

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

230

325

0

325

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

Sportakkoord

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

740

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

740

0

740

0

0

0

0

Uitgaven

4. Sport verenigt Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Ondersteuning Sportsector COVID-19

Met deze middelen wordt de sportsector in Nederland geholpen. In overleg met de gemeenten heeft het kabinet besloten om de sportverenigingen de huur vanaf 15 maart tot en met 15 juni 2020 kwijt te schelden. Deze huur zijn de sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente of het gemeentelijk sportbedrijf. Hiervoor zullen de gemeenten een compensatie ontvangen van € 90 miljoen.

Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met de vaste lasten die dit eigendom met zich meebrengt en er zijn op dit moment geen inkomsten. In totaal gaat het hier om € 20 miljoen.

4. Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 7 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

338.243

394.547

4.900

399.447

0

0

0

0

                 

Uitgaven

340.989

398.371

4.900

403.271

0

0

0

0

Personele uitgaven

261.246

290.454

4.500

294.954

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

248.371

269.544

4.500

274.044

0

0

0

0

waarvan inhuur externen

9.474

17.509

0

17.509

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

3.401

3.401

0

3.401

0

0

0

0

Materiële uitgaven

79.743

107.917

0

107.917

0

0

0

0

waarvan ICT

7.148

15.754

400

16.154

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

50.021

57.072

0

57.072

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

22.574

35.091

0

35.091

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

8.603

26.195

0

26.195

0

0

0

0

Overige

8.603

26.195

0

26.195

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning COVID-19

Er is digitale ondersteuning nodig bij bron- en contactonderzoek bij de GGD. Dit is geadviseerd door het Outbreak Management Team (OMT). Om deze digitale ondersteuning effectief in te kunnen zetten is een taskforce ingericht. Er is reeds een programma van eisen opgesteld voor digitale ondersteuning van contactonderzoek. De kosten voor de realisatie digitale ondersteuning worden geraamd op € 9.3 miljoen, waarvan € 4,5 miljoen voor de kosten van ontwikkeling, waaronder het opstellen van het programma van eisen, en de personeelskosten en € 4,8 miljoen voor de uitvoering van het programma en de publiekscampagne (zie artikel 4, Informatiebeleid).

Materiële uitgaven kerndepartement

Appathon

Op 6 april jl. heeft het Outbreak Management Team (OMT) geadviseerd de mogelijkheden voor ondersteuning van bron- en contactopsporing met behulp van mobiele applicaties te onderzoeken om belasting van de GGD te reduceren. Met een Appathon op VWS is een start gemaakt met de ontwikkeling van digitale ondersteuning. Voor de organisatie van de Appathon zijn kosten gemaakt.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge