Kamerstuk 35483-48

Motie van het lid Segers c.s. over borgen van goed inburgeringsonderwijs bij de roc's

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)


85,3 %
14,7 %

DENK

PvdA

50PLUS

CU

VVD

PvdD

SGP

D66

SP

CDA

GL

Van Haga

PVV

FVD


Nr. 48 MOTIE VAN HET LID SEGERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat roc's inburgeringsonderwijs geven zonder winstoogmerk en dat hiermee de stap naar een beroepsopleiding en daadwerkelijke inburgering kleiner wordt voor nieuwkomers;

constaterende dat als gevolg van marktwerking, de coronacrisis en regelgeving de kosten van het inburgeringsonderwijs hoger zijn dan de baten, maar dat het roc's wettelijk verboden is dit te compenseren met gelden die bedoeld zijn voor regulier beroepsonderwijs;

constaterende dat de roc-taalscholen ook geen gebruik kunnen maken van de NOW-regeling;

verzoekt het kabinet, om in gesprek te gaan met de betrokken roc's en de MBO Raad en te borgen dat goed, toegankelijk en betrouwbaar inburgeringsonderwijs mogelijk blijft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Segers

Van Meenen

Van den Berge

Peters

Stoffer