Gepubliceerd: 29 mei 2020
Indiener(s): Ingrid van Engelshoven (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (D66), Arie Slob (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35481-2.html
ID: 35481-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze derde incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief van 28 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35 420, nr. 43).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Deze Incidentele Suppletoire Begroting heeft betrekking op de uitbraak van het coronavirus/COVID-19 en de daarmee gepaarde grote gevolgen voor de lokale informatievoorziening. Door de gedaalde inkomsten uit reclame en advertenties staat de continuïteit van lokale informatievoorziening door bijvoorbeeld lokale publieke omroepen en huis-aan-huiskranten onder druk, terwijl deze juist nu van vitaal belang is. Het kabinet heeft daarom besloten om een tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening op te zetten. Hiervoor was voor de periode 15 maart tot 15 juni € 11,0 miljoen beschikbaar. U bent hierover geïnformeerd per brief van 7 april jl. (Kamerstukken II 2019/20, 32 827, nr. 186).

De gevolgen van de coronacrisis zijn na afloop van deze periode naar verwachting niet verdwenen, waardoor de druk op de lokale informatievoorziening blijft bestaan. Om die reden heeft het kabinet uw Kamer per brief van BZK van 28 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35 420, nr. 43) geïnformeerd over het besluit om het Steunfonds te verlengen met een periode van 6 maanden, tot eind 2020, en hiervoor eenmalig € 24,0 miljoen extra beschikbaar te stellen. De verlenging van het Steunfonds geldt in ieder geval voor lokale publieke omroepen, HAH-kranten die tenminste negen keer per jaar verschijnen en lokale betaalde nieuwsbladen. Afhankelijk van de resultaten van de uitbreiding van het huidige Steunfonds naar lokale nieuwswebsites (digitale hyperlocals), wordt bezien in hoeverre de verlenging van het Steunfonds ook geldt voor deze doelgroep.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 15 Media

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 (bedragen x € 1.000)
 

Stand vastgestelde begroting 2020 incl. NvW en amendementen

Stand na suppletoire begroting 2020 (inclusief ISB's)1

Mutaties 3e ISB 2020

Stand 3e ISB 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.023.125

1.050.483

24.000

1.074.483

0

0

0

0

Totale uitgaven

1.023.125

1.050.483

24.000

1.074.483

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

98,3%

98,3%

           
                   

Bekostiging

1.009.493

1.022.636

0

1.022.636

0

0

0

0

Publieke Omroep (omroepinstellingen)

893.658

935.775

0

935.775

0

0

0

0

 

Landelijke publieke omroep

736.205

785.708

 

785.708

       
 

Regionale omroep

157.453

150.067

 

150.067

       

Beheertaken landelijke publieke omroep

39.880

40.423

0

40.423

0

0

0

0

 

Stichting Omroep Muziek

16.484

16.708

 

16.708

       
 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

23.396

23.715

 

23.715

       

Dotaties, bijdragen publieke omroep

18.894

14.029

0

14.029

0

0

0

0

 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.190

2.220

 

2.220

       
 

Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)

5.138

0

 

0

       
 

Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)

8.399

8.596

 

8.596

       
 

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.558

1.581

 

1.581

       
 

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.609

1.632

 

1.632

       
 

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

56.281

31.618

 

31.618

       
 

Overige bekostiging media

780

791

 

791

       

Subsidies (regelingen)

8.411

22.562

24.000

46.562

0

0

0

0

Subsidies

8.411

22.562

– 11.000

11.562

       

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

0

35.000

35.000

       

Opdrachten

442

442

0

442

0

0

0

0

Opdrachten

442

442

 

442

       

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.718

4.782

0

4.782

0

0

0

0

Commissariaat voor de Media

4.718

4.782

 

4.782

       

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

61

61

0

61

0

0

0

0

European Audiovisual Observatory

61

61

 

61

       

Ontvangsten

147.854

160.200

0

160.200

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 441, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 464, nr. 1.

Toelichting

Het financieel instrument «Subsidies» wordt in 2020 incidenteel verhoogd met € 24,0 miljoen. Hiermee wordt het huidige Steunfonds met zes maanden verlengd. De uitvoering van het Steunfonds is belegd bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Tevens wordt de € 11,0 miljoen die eerder beschikbaar was gesteld voor hetzelfde doel op hetzelfde subsidiebudget gezet. Hierdoor staan alle middelen voor het Steunfonds bij elkaar.