Gepubliceerd: 8 mei 2020
Indiener(s): Carola Schouten (viceminister-president , minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CU)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35452-1.html
ID: 35452-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 8 mei 2020

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 8 mei van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 8 mei, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 8 mei 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2020 (3e incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie & maatregelen inzake aanpak stikstof) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

(inclusief NvW en ISB's)

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.487.657

1.418.795

89.339

87.016

54.668

43.827

1.267.575

760.700

3.000

                     
 

Beleidsartikelen

                 

11

Een weerbaar, veerkrachtig en veilig agro-, voedsel- en visserijsysteem

1.033.095

950.081

46.897

57.758

32.833

43.827

1.249.875

743.000

3.000

12

Natuur en biodiversiteit

118.749

132.901

39.656

66.476

59.053

0

9.912

9.912

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

50

Apparaat

126.761

126.761

2.786

15.350

15.350

0

7.788

7.788

0

51

Nog onverdeeld

209.052

209.052

0

– 52.568

– 52.568

0

0

0

0