Kamerstuk 35426-15

Motie van het lid Kröger over het brede welvaartsbegrip inbedden in gebruikte modellen

Dossier: Regels inzake instelling van een Mobiliteitsfonds (Wet Mobiliteitsfonds)

Gepubliceerd: 10 september 2020
Indiener(s): Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35426-15.html
ID: 35426-15

48,3 %
51,7 %

50PLUS

PvdD

vKA

SP

PvdA

Krol

CU

VVD

CDA

PVV

GL

SGP

D66

FVD

DENK


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 10 september 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Mobiliteitsfonds bereikbaarheidsopgaven en oplossingen in een bredere maatschappelijke context gaat bezien;

overwegende dat de gekozen oplossingen voor vele decennia invloed zullen hebben op modaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid van ons mobiliteitssysteem;

overwegende dat de modellen die de opgaven en oplossingen identificeren en beoordelen op impact en oplossend vermogen, van groot belang zijn in de afweging van oplossingsrichtingen;

verzoekt de regering, om bij de modernisering van de onderliggende modellen, zoals NMCA en MKBA, het brede welvaartsbegrip zoals geformuleerd door de commissie-Grashoff en gebruikt door PBL en SCP, in te bedden in de gebruikte modellen en beleidskeuzes hieraan te wegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger