Gepubliceerd: 18 maart 2020
Indiener(s): Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35412-2.html
ID: 35412-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 4

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Artikel 1 Belastingen

 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Mutaties ISB 2020

Stand na ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

2.864.839

– 18.000

2.846.839

– 19.000

– 5.000

– 3.000

– 1.000

waarvan betalingsverplichtingen

2.864.594

– 18.000

2.846.594

– 19.000

– 5.000

– 3.000

– 1.000

               

waarvan garantieverplichtingen

245

0

245

0

0

0

0

Procesrisico's

245

0

245

0

0

0

0

               

Uitgaven (1) + (2)

2.944.639

– 18.000

2.926.639

– 19.000

– 5.000

– 3.000

– 1.000

               

(1) Programma-uitgaven

495.609

– 18.000

477.609

– 19.000

– 5.000

– 3.000

– 1.000

waarvan juridisch verplicht

68,8%

68,8%

               

Bekostiging

6.178

0

6.178

0

0

0

0

Vergoeding proceskosten

6.178

0

6.178

0

0

0

0

               

Garanties

245

0

245

0

0

0

0

Proces risico's

245

0

245

0

0

0

0

               

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

14.908

0

14.908

0

0

0

0

Waarderingskamer

1.953

0

1.953

0

0

0

0

Kadaster

1.971

0

1.971

0

0

0

0

Kamer van Koophandel

4.270

0

4.270

0

0

0

0

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

6.714

0

6.714

0

0

0

0

               

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

437

0

437

0

0

0

0

Internationale Douaneraad

175

0

175

0

0

0

0

Overige internationale organisaties

262

0

262

0

0

0

0

               

Opdrachten

258.961

0

258.961

0

0

0

0

ICT opdrachten

209.043

0

209.043

0

0

0

0

Overige opdrachten

49.918

0

49.918

0

0

0

0

               

Bijdrage agentschappen

104.880

0

104.880

0

0

0

0

Logius

104.690

0

104.690

0

0

0

0

CIBG

190

0

190

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

0

               

Rente

110.000

– 18.000

92.000

– 19.000

– 5.000

– 3.000

– 1.000

Belasting- en invorderingsrente

110.000

– 18.000

92.000

– 19.000

– 5.000

– 3.000

– 1.000

               

(2) Apparaatsuitgaven

2.449.030

0

2.449.030

0

0

0

0

waarvan: Uitvoering fiscale wet- en regelgeving en douanetaken Caribisch Nederland

13.000

0

13.000

0

0

0

0

               

Personele uitgaven

2.109.698

0

2.109.698

0

0

0

0

waarvan: Eigen personeel

1.868.318

0

1.868.318

0

0

0

0

waarvan: Inhuur externen

233.664

0

233.664

0

0

0

0

waarvan: Overig Personeel

7.716

0

7.716

0

0

0

0

               

Materiële uitgaven

339.332

0

339.332

0

0

0

0

waarvan: ICT

22.188

0

22.188

0

0

0

0

waarvan: Bijdrage SSO's

199.745

0

199.745

0

0

0

0

waarvan: Overige

117.399

0

117.399

0

0

0

0

               

Ontvangsten (3) + (4)

156.369.310

– 165.000

156.204.310

– 133.000

– 33.000

– 16.000

– 9.000

               

(3) Programma-ontvangsten

156.326.216

– 165.000

156.161.216

– 133.000

– 33.000

– 16.000

– 9.000

waarvan: Belastingontvangsten

155.435.235

0

155.435.235

0

0

0

0

               

Rente

474.377

– 106.000

368.377

– 133.000

– 33.000

– 16.000

– 9.000

Belasting- en invorderingsrente

474.377

– 106.000

368.377

– 133.000

– 33.000

– 16.000

– 9.000

               

Boetes en schikkingen

203.777

– 26.000

177.777

0

0

0

0

Ontvangsten boetes en schikkingen

203.777

– 26.000

177.777

0

0

0

0

               

Bekostiging

212.827

– 33.000

179.827

0

0

0

0

Kosten vervolging

212.827

– 33.000

179.827

0

0

0

0

               

(4) Apparaatsontvangsten

43.094

0

43.094

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven (– € 18 mln.)

Belasting- en invorderingsrente (– € 18 mln.)

Het kabinet heeft, zoals beschreven in de brief Noodpakket banen en economie van 17 maart 2020, besloten om de liquiditeit van ondernemers te ondersteunen door tijdelijk – gedurende drie maanden – zowel de belastingrente als de invorderingsrente naar 0,01% te verlagen. Op dit moment bedraagt de belastingrente 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen, en de invorderingsrente 4% voor alle belastingen. Belasting- en invorderingsrente wordt ontvangen van belastingplichtigen als een aanslag te laat kan worden vastgesteld respectievelijk te laat wordt betaald. In bepaalde situaties vergoedt de Belastingdienst ook belasting- en invorderingsrente aan bedrijven. Door het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente wordt de raming van rente die de Belastingdienst aan belastingplichtigen betaalt, naar beneden bijgesteld.

Ontvangsten (– € 165 mln.)

Belasting- en invorderingsrente (– € 106 mln.)

Zoals weergegeven onder verplichtingen en uitgaven, worden zowel de belastingrente als de invorderingsrente tijdelijk – gedurende drie maanden – verlaagd naar 0,01%. Door het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente wordt de raming van rente die de Belastingdienst van belastingplichtigen ontvangt, naar beneden bijgesteld.

Boetes en schikkingen (– € 26 mln.)

Het kabinet komt ondernemers aanvullend tegemoet door het tijdelijk – gedurende drie maanden – achterwege laten of terugdraaien van de zogenaamde «verzuimboete». De verzuimboete brengt de Belastingdienst normaliter in rekening als een belastingplichtige niet (tijdig) betaalt. Door deze maatregel wordt de raming van boetes en schikkingen naar beneden bijgesteld.

Bekostiging (– € 33 mln.)

De Belastingdienst berekent de kosten van invorderingsmaatregelen (aanmaning, dwangbevel, beslaglegging, enz.) normaliter door aan belastingplichtigen. Omdat de Belastingdienst tijdelijk – gedurende drie maanden – aan veel belastingplichtigen uitstel van betaling verleent en de invordering opschort, vervalt een deel van de ontvangsten en wordt de raming van kosten vervolging naar beneden bijgesteld.